Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är ett akut, växande problem över hela världen. Enligt WHO drabbas i genomsnitt var tionde patient.1 Ökade infektioner kombinerat med antibiotikaresistens är ett globalt hot mot folkhälsan.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som drabbar patienter i samband med vård på sjukhus eller annan vårdinrättning och som patienterna inte hade innan de sökte vård. VRI uppstår ofta i samband med medicinska eller kirurgiska ingrepp.

Bidrar till ökad antibiotikaresistens

Utöver onödigt lidande och förlängda vårdtider för de patienter som drabbas medför VRI även höga kostnader och ökad belastning för vården och samhället i stort. Enligt Socialstyrelsen kostar en vårdrelaterad infektion i genomsnitt 107 000 kronor för svensk sjukvård.2 Många VRI kräver behandling med antibiotika och bidrar därmed också till ökad antibiotikaresistens.

En vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner är bakterietillväxt på medicintekniska produkter. Tre av de vanligaste förekommande områdena där VRI uppstår är i urinvägarna (kateterrelaterad urinvägsinfektion), blodbanan (kateterrelaterad infektion) och luftvägarna (ventilatorassocierade lunginflammation).

Förebygga vårdrelaterade infektioner

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är det idag viktigare än någonsin att arbeta med att förebygga infektioner. Genom att förebygga infektioner kan vi rädda miljontals liv varje år samtidigt som såväl vårdkostnaderna som spridningen av antibiotikaresistenta bakterier minskar.

Arbetar vi effektivt med infektionsprevention kan de vårdrelaterade infektionerna minska med minst 30 procent enligt WHO.

Med Bactiguards teknologi möter vi behovet av medicintekniska produkter som effektivt kan bidra till att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Vi erbjuder produkter som förebygger infektion i urinvägarna, blodbanan och luftvägarna:

 

Referens:
1. World Health Organization 2011: Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. ISBN 978 92 4 150150 7
2. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri–vardrelaterade-infektioner/