Årsstämma 2021

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) hölls onsdagen den 28 april 2021. Med anledning av pågående pandemi hade styrelsen beslutat att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kunde ske per post före stämman.

Istället för ett sedvanligt stämmoandförande av verkställande direktören, så hänvisades till den webbsända presentation som bolaget höll i anslutning till offentliggörandet av Bactiguards kvartalsrapport för det första kvartalet 2021 den 22 april 2021. I anslutning till det anförandet fanns möjlighet för aktieägare att ställa frågor. En inspelning av webbsändningen finns tillgänglig på bolagets webbsida.

Relaterad information

 

Pressmeddelande

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2020 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning.

Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande, 400 000 kr till styrelseledamoten Anna Martling och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. Inget ytterligare arvode ska utgå för utskottsarbete, med undantag för ordförande i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kr i arvode.

Cecilia Edström, Christian Kinch, Anna Martling, Jan Ståhlberg och Thomas von Koch omvaldes som styrelseledamöter. Thomas von Koch valdes till ny styrelseordförande och Christian Kinch valdes till vice ordförande.

Deloitte AB omvaldes av stämman som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och beslut togs att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Även styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, bifölls med erforderlig majoritet.

Avslutningsvis beslutade årsstämman om uppdaterad instruktion för valberedningen enligt valberedningens förslag.

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman med deltagande enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro.