Åtta skäl att investera i Bactiguard

1. Bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål för hälsa och välbefinnande

Enligt WHO drabbas var tionde patient av vårdrelaterade infektioner (VRI). Infektionerna leder till längre vårdtider, ökat lidande och mer användning av antibiotika, vilket bidrar till ökad antibiotikaresistens.

VRI är ett växande problem och ett hot mot den globala folkhälsan. VRI är infektioner som patienter får under sjukhusvistelser eller annan form av vård. Infektionerna uppstår ofta i samband med medicinska åtgärder och kirurgiska ingrepp. Över hälften av alla VRI orsakas av medicintekniska produkter.

Bactiguards ytskiktsteknologi utgör en viktig länk i värdekedjan kring infektioner eftersom den minskar risken för infektioner vid användning av medicintekniska produkter som till exempel urinkatetrar, endotrakealtuber, centrala venkatetrar och implantat.

2. Effektiv och säker ytskiktsteknologi

Bactiguards unika teknologi består av ett ytskikt som appliceras på medicintekniska produkter. Ytskiktet gör att färre bakterier fäster vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion. Det har hittills sålts över 230 miljoner katetrar och utförts mer än 40 kliniska studier omfattande fler än 100 000 patienter som använt produkter med Bactiguards teknologi. Det är kliniskt bevisat att teknologin kraftigt minskar risken för infektioner och att den är säker.

3. Klinisk evidens

Bactiguard har stark klinisk evidens som visar att teknologin är effektiv och säker. Kliniska studier blir allt viktigare för att verifiera produkters effektivitet och öka användningen av dem. Dessutom ökar studierna vår kunskap om problemen med infektioner och genererar mer data om våra produkter. Kliniska studier är viktiga i säljprocessen. Kombinerat med kunnande om regulatoriska krav och godkännandeprocesser är de en strategisk konkurrensfördel när vi förhandlar och utvecklar nya licensaffärer. Det blir extra tydligt nu när regelverket i Europa är på väg mot hårdare krav.

Våra studier utförs såväl i Sverige som internationellt och sker i samarbete med läkare, sjuksköterskor, annan vårdpersonal och patienter. Alla studier utformas enligt internationella och lokala lagar, regler och etiska principer. De granskas och godkänns av etiska kommittéer och relevanta myndigheter.

4. Stor marknadspotential

Vi ser en stor marknadspotential för vår portfölj med infektionsförebyggande produkter. Bactiguards teknologi är säker och anpassningsbar till nya applikationer och användningsområden där det är viktigt att minska risken för infektioner. Teknologin är godkänd för såväl korttidsanvändning på förbrukningsartiklar som på implantat som ska vara kvar i kroppen under lång tid, ibland återstoden av patientens liv.

Vi kommer att fortsätta växa vår affär genom att både utveckla nuvarande licenspartnerskap och hitta nya partners samt utveckla vår egen produktportfölj. Vi ser en stor marknadspotential och vi kan adressera den på ett effektivt sätt.

5. Tydlig tillväxtstrategi

Vi är ett tillväxtföretag med en tydlig strategi för hur vi ska växa. Strategin innebär att vi fokuserar på fem terapiområden och prioriterade länder. Försäljningen ska öka genom nya licensavtal och en bredare BIP-portfölj, kombinerat med strategiska, mindre tilläggsförvärv. Under 2022 har vi gjort fortsatta strategiska investeringar i bland annat marknads- och försäljningsorganisationen vilket har flyttat oss framåt i värdekedjan och stärkt vår förståelse för både patienternas och våra kunders behov

6. Unik marknadsposition

Det finns nya antibiotika under utveckling men WHO menar att ingen av dem kommer att vara effektiv mot de mest antibiotikaresistenta bakterierna. Därför är det så viktigt att arbeta med att förebygga infektioner. Vår ytskiktsteknologi innebär en unik möjlighet för tillverkare av medicintekniska produkter och implantat att signifikant minska risken för VRI och därmed förskrivningen av antibiotika.

7. Skalbar licensaffär

En viktig del av vår affärsmodell är licensaffären. Vi licensierar vår ytskiktsteknologi och vårt kunnande till ledande medicintekniska företag. Vi för diskussioner med medtech-bolag över hela världen och målet är att teckna 1-2 nya licensavtal per år. Teknologin har framgångsrikt applicerats på olika typer av produkter i titan, rostfritt stål, latex, silikon, polymerer, keramiska och textila material. Teknologin är godkänd för såväl kort- som långtidsanvändning vilket innebär att det finns många nya applikationer där den kan användas.

8. Långsiktiga ägare och engagerad ledning

Bolagets grundare är huvudägare och har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Vi har också svenska institutioner bland de största ägarna. Styrelsen representerar en bred erfarenhet från industrin, finansiell verksamhet, entreprenörsverksamhet, företagsutveckling och tillväxt, klinisk forskning samt medicinsk erfarenhet.

Koncernledningen har gedigen erfarenhet från den medicintekniska industrin liksom försäljning och marknadsföring. Ledningen har också erfarenhet från globala storbolag och har medicinsk expertis.