Finansiella mål & tillväxtstrategi

Bactiguards långsiktiga finansiella mål är att skapa värde och ge en bra avkastning för aktieägarna.

Bactiguards långsiktiga finansiella mål är att uppnå:

Försäljningstillväxt
Årliga intäkter på minst 1 miljard SEK 2026

Lönsamhet
Årlig EBITDA på minst 400 miljoner SEK 2026

Tillväxtstrategi

Vår unika infektionsförebyggande teknologi, en skalbar affärsmodell, bredare produktportfölj och fokuserad marknadstäckning är alla viktiga delar i vår tillväxtstrategi.

Vi kommer att fokusera på sex terapiområden samt prioriterade länder och öka försäljningen genom nya licensavtal, en utökad BIP-portfölj och selektiva strategiska förvärv. Terapiområdena som står i fokus är ortopedi, intensivvård, urologi, nefrologi, dentalapplikationer och sårvård.

Bactiguard kommer att fortsätta expandera verksamheten genom att stärka försäljnings- och marknadsorganisationen, utveckla produktportföljen och ingå nya licensavtal inom de prioriterade terapiområdena.

De långsiktiga finansiella målen ska inte uppfattas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och ledningen anser vara rimliga långsiktiga förväntningar på bolaget.