Finansiella mål

Bactiguards mål är att skapa värde och ge en bra avkastning för aktieägarna.

Bactiguards finansiella mål är att uppnå:

  • en genomsnittlig tillväxt om 20% per år under en femårsperiod, med 2020 som basår;
  • en EBITDA-marginal om minst 30% vid slutet av femårsperioden (år 2025);
  • en utdelning på 30–50% av resultat efter skatt med beaktande av bolagets finansiella ställning. Bolaget är i en expansionsfas och kommer därför under de närmaste åren att prioritera tillväxt före utdelning.

Bactiguard kommer att fortsätta expandera verksamheten genom att stärka försäljnings- och marknadsorganisationen, utveckla produktportföljen och genom att ingå nya licensavtal inom fler terapiområden samt selektiva förvärv.