Finansiella mål

Tillväxt

Genomsnittlig intäktstillväxt om 20% per år under en femårsperiod, med 2015 som basår och 118,5 Mkr i justerade intäkter som utgångspunkt.

Lönsamhet

EBITDA marginal om minst 30% vid slutet av femårsperioden (år 2020).

Finansiell ställning

Soliditet om minst 30%.

Utdelning

30–50% av resultat efter skatt med beaktande av bolagets finansiella ställning. Bolaget är i en expansionsfas och kommer därför under de närmaste åren att prioritera tillväxt före utdelning.