Tio skäl att investera i Bactiguard

1. Vi bidrar till FN:s Globala hållbarhetsmål för Hälsa och välbefinnande

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett växande problem och ett hot mot den globala folkhälsan. VRI är infektioner som patienter får under sjukhusvistelser eller annan form av vård. Infektionerna uppstår ofta i samband med medicinska eller kirurgiska ingrepp. Över hälften av alla VRI orsakas av medicintekniska produkter.

Enligt WHO drabbas var tionde patient av VRI. Infektionerna leder till längre vårdtider, ökat lidande och mer användning av antibiotika, vilket bidrar till ökad antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid och hotar att omintetgöra hundra år av medicinska framsteg”, säger Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör.

Enligt WHO äventyrar antibiotikaresistensen möjligheten att nå FN:s mål att senast 2030 utrota epidemierna av bland annat AIDS, tuberkulos och malaria.

Bactiguards teknologi utgör en viktig länk i värdekedjan kring vårdrelaterade infektioner eftersom den minskar risken för infektioner vid användning av medicintekniska produkter som till exempel urinvägskatetrar, endotrakealtuber, centrala venkatetrar och implantat

2. Vår teknologi är dokumenterat effektiv och säker

Bactiguards unika teknologi består av ett ytskikt som appliceras på medicintekniska produkter. Ytskiktet gör att färre bakterier fäster vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Det har hittills sålts över 200 miljoner katetrar och utförts mer än 40 kliniska studier omfattande fler än 100 000 patienter som använt produkter med Bactiguards teknologi. Det är kliniskt bevisat att teknologin kraftigt minskar risken för infektioner och att den är säker.

3. Klinisk evidens

Kliniska studier blir allt viktigare för att verifiera våra produkters effektivitet och öka användningen av dem. Dessutom ökar studierna vår kunskap om problemen med infektioner och genererar mer data om våra produkter.

Kliniska studier är viktiga i säljprocessen. Kombinerat med kunnande om regulatoriska krav och godkännandeprocesser är de en strategisk konkurrensfördel när vi förhandlar och utvecklar nya licensaffärer. Det blir extra tydligt nu när regelverket i Europa är på väg mot hårdare krav.

Våra studier utförs såväl i Sverige som internationellt och sker i samarbete med läkare, sjuksköterskor, annan vårdpersonal och patienter. Alla studier utformas enligt internationella och lokala lagar, regler och etiska principer. De granskas och godkänns av etiska kommittéer och relevanta myndigheter

4. Stor marknadspotential

Vi ser en stor marknadspotential för vår portfölj med infektionsförebyggande produkter. Hydrocynprodukterna är mycket effektiva och biokompatibla. Bactiguards teknologi är säker och anpassningsbar till nya applikationer och användningsområden där det är viktigt att minska risken för infektioner.

Teknologin är godkänd både för kortare användning och för användning på implantat av metall som ska vara kvar i kroppen under lång tid, ibland återstoden av patientens liv.

Vi kommer att fortsätta växa vår affär genom att både utveckla vår egen produktportfölj och teckna nya licensavtal. Vi ser en stor marknadspotential och vi kan adressera den på ett effektivt sätt.

5. Tydlig tillväxtstrategi

Vi är ett tillväxtföretag med en tydlig strategi för hur vi ska växa. Strategin innebär att vi ska utveckla nya produkter och applikationer liksom att expandera på nya och befintliga marknader, både med egna produkter och genom nya licensaffärer.

Vi har under 2020 påbörjat arbetet med att bygga en skalbar direktförsäljningsorganisation för Norden. Genom förvärvet av Vigilenz har vi fått en väl etablerad försäljningsorganisation i Malaysia och en starkare position i Sydostasien

Läs mer om vår tillväxtstrategi

6. Unik marknadsposition

Det finns nya antibiotika under utveckling men WHO menar att ingen av dem kommer att vara effektiv mot de mest antibiotikaresistenta bakterierna. Därför är det så viktigt att arbeta med att förebygga infektioner.

Vår ytskiktsteknologi innebär en unik möjlighet för tillverkare av medicinska förbrukningsartiklar och implantat att signifikant minska risken för VRI och därmed förskrivningen av antibiotika.

Läs mer om vår affärsmodell

7. Bred produktportfölj inom infektionsprevention

Med vår produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar minskar vi risken för infektioner i de områden som oftast utsätts för VRI, nämligen urinvägarna, luftvägarna och blodbanan. Ungefär två tredjedelar av alla VRI uppstår inom dessa områden och medicintekniska produkter står för en stor del av dessa infektioner.

Med förvärvet av Vigilenz 2020 har vi breddat vår produktportfölj och marknadspotential genom att komma in på marknaden för sårvård och desinfektion. Vi ser en betydande potential också inom dessa områden.

Läs mer om vår produktportfölj

8. Licensaffär

En viktig del av vår affärsmodell är licensaffären. Vi licensierar vår ytskiktsteknologi och vårt kunnande till ledande medicintekniska företag. Vi för diskussioner med medtechbolag över hela världen och målet är att teckna 1–2 nya licensavtal per år. Teknologin har framgångsrikt applicerats på olika typer av titan, rostfritt stål, latex, silikon, polymerer, keramiska och textila material.

Teknologin är godkänd för både kortare bruk och långtidsanvändning vilket innebär att det finns många nya applikationer där den kan användas.

9. Lönsam tillväxt

Våra finansiella mål är en genomsnittlig tillväxt om 20% per år under perioden 2021-2025 samt en EBITDA-marginal om minst 30% vid slutet av femårsperioden år 2025.

10. Långsiktiga ägare och engagerad ledning

Bolagets grundare är huvudägare och har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Vi har också svenska institutioner bland de största ägarna. Styrelsen representerar en bred erfarenhet från industrin, entreprenörsverksamhet, klinisk forskning samt medicinsk erfarenhet. Alla i styrelsen äger aktier i bolaget.

Koncernledningen har gedigen erfarenhet från den medicintekniska industrin liksom försäljning och marknadsföring. Ledningen har också erfarenhet från globala storbolag och har medicinsk kunskap. Alla i koncernledningen äger aktier i bolaget.