Tio skäl att investera i Bactiguard

1. Vi bidrar till FN:s Globala hållbarhetsmål för Hälsa och välbefinnande

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett växande problem och ett hot mot den globala folkhälsan. VRI är infektioner som patienter får under sjukhusvistelser eller annan form av vård. Infektionerna uppstår ofta i samband med medicinska eller kirurgiska ingrepp.

Vårdrelaterade infektioner leder till längre vårdtider, ökat lidande och högre förskrivning av antibiotika, vilket bidrar till ökad antibiotikaresistens.Enligt WHO äventyrar antibiotikaresistensen möjligheten att nå FN:s mål att senast 2030 utrota epidemierna av bland annat aids, tuberkulos och malaria.

Vår teknologi utgör en viktig länk i värdekedjan kring vårdrelaterade infektioner eftersom den minskar risken för infektioner vid användning av medicintekniska katetrar och implantat.

”Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid och hotar att omintetgöra hundra år av medicinska framsteg.”

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör

2. Vår teknologi är effektiv och säker

Bactiguards teknologi består av ett unikt ytskikt som appliceras på medicintekniska produkter. Ytskiktet gör att färre bakterier fäster vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till, till exempel, kateterrelaterad urinvägsinfektion.

Vi har under mer än 30 år utvecklat vårt unika ytskikt av ädelmetaller. Redan 1986 gjorde vi de första kliniska testerna och 1994 godkändes en urinkateter med Bactiguards ytskikt av amerikanska FDA. Hittills finns inga rapporterade biverkningar relaterade till teknologin. Vår teknologi är effektiv, vävnadsvänlig och patientsäker.

Vi skyddar vår teknologi

Patent

Nuvarande patent löper till 2027 i USA och 2029 i andra länder. Patentansökningar för en ny generation teknologi har lämnats in. Patentet omfattar en kombination av ädelmetaller deponerade på ytan av en produkt, appliceringsprocessen och de flesta medicintekniska produkter och implantat som teknologin kan appliceras på.

Know-how

För att ytskiktet ska fästa på produkterna och ha effekt krävs processkunnande och förbehandling anpassad till grundmaterialet.

Företagshemligheter

Receptet är en värdefull och väl bevarad företagshemlighet.

3. Klinisk evidens

Kliniska studier är viktiga för att verifiera hur effektiv vår teknologi och för att stödja en bredare användning av våra produkter. Dessutom ökar studierna vår kunskap om problemen kring vårdrelaterade infektioner och genererar mer data om våra produkter. Klinisk evidens gör det enklare för oss att få nya produkter regulatoriskt godkända och snabbhet i godkännandeprocesser är en viktig konkurrensfördel. Våra studier utförs såväl i Sverige som internationellt och sker i samarbete med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Alla studier utformas enligt internationella och lokala lagar, regler och etiska principer. De granskas och godkänns av etiska kommittéer och relevanta myndigheter.

  • 200 miljoner katetrar med vårt ytskikt har använts under 25 år
  • 100 000 patienter i över 40 kliniska studier
  • Inga biverkningar relaterade till ytskiktet har rapporterats

4. Stor marknadspotential

Vi ser många nya applikationer för vår teknologi både genom vår licensaffärer och utvecklingen av egna produkter.

CE-märkningen i december 2018 öppnade en stor potentiell marknad för oss. Vår teknologi är nu godkänd i Europa för användning på metallimplantat som ska vara kvar i kroppen under lång tid, ibland resten av patients liv. Det betyder att marknaden för ortopediska implantat, värd över 50 miljarder USD, öppnat sig för oss.

5. Tydlig tillväxtstrategi

Vi är ett tillväxtföretag med en tydlig strategi för hur vi ska växa vår affär. Strategin innebär att vi ska utveckla vår egen produktportfölj och etablera nya licensaffärer användningsområden. Läs mer om vår tillväxtstrategi

6. Unik marknadsposition

Det finns ingen annan teknologi på marknaden idag som är lika effektiv och säker. Vi har också över 25 års erfarenhet av processen för att belägga produkter med vårt ytskikt. Vi har under lika lång tid samlat på oss kunskap om godkännandeprocesserna vilket är en styrka när vi växer vår affär.

Genom licens- och distributörsavtal finns vi i dag på ett stort antal marknader i världen. USA och Kina är våra största marknader. Läs mer om vår affärsmodell

7. Bred produktportfölj inom infektionsprevention

Vår produktportfölj består av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar. Med dessa produkter minskar vi risken för infektioner i de områden som oftast utsätts för VRI nämligen urinvägarna, luftvägarna och blodbanan. Ungefär två tredjedelar av alla VRI uppstår inom dessa områden och medicintekniska produkter står för en stor del av dessa infektioner.

Med förvärvet av Vigilenz breddar vi vår produktportfölj och marknadspotential genom att komma in på marknaden för avancerad sårvård. Vigilenz produktportfölj omfattar suturer, brocknät (mesh), desinfektionsmedel, sårtvätt och förband och ortopediska traumaimplantat. En av Vigilenz produkter som vi anser har en betydande potential är Hydrocyn® aqua, för hand- och ytdesinfektion, samt vård av akuta och kroniska sår. Produkten är CE-märkt och har registrerats av amerikanska FDA.

Läs mer om vår produktportfölj

8. Licenssamarbeten

Vi har fem licensavtal och för diskussioner med andra ledande medicintekniska företag över hela världen. Målet är att teckna 1–2 nya licensavtal per år.

Bactiguards teknologi kan användas inom de flesta områden där det finns behov av infektionsförebyggande och vävnadsvänliga egenskaper.Vi har framgångsrikt applicerat vårt ytskikt på olika typer av titan, rostfritt stål, latex, silikon, polymerer, keramer och icke-vävda material. Eftersom ytskiktet är mycket tunt påverkar det inte produkternas övriga egenskaper såsom tjocklek, utseende och styvhet.

Vi ser också en stor potential i att gemensamt utveckla nya produkter och licensapplikationer för infektionsprevention.

9. Lönsam tillväxt

Det starka finansiella resultatet 2019 visar att vi är på god väg i vår tillväxtresa och vi ser fortsatt stora tillväxtmöjligheter. Under 2019 ökade intäkterna med drygt 20 procent till nära 200 Mkr, EBITDA-resultatet tredubblades med en marginal på dryga 30 procent.

Vårt mål är att uppnå en genomsnittlig intäktstillväxt på 20 procent per år under en femårsperiod med 2015 som startår och uppnå en EBITDA-marginal på minst 30 procent 2020.

Vi har en omsorgsfull finanspolitik. Vårt mål är att ha en soliditet om minst 30%. Under 2019 etablerade vi ett positivt operativt kassaflöde.

Vår långsiktiga målsättning är att dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt med beaktande av bolagets finansiella ställning. Bolaget är i en expansionsfas och kommer därför under de närmaste åren att prioritera tillväxt före utdelning.

10. Långsiktiga ägare och engagerad ledning

Bolagets grundare är huvudägare och har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Vi har också svenska institutioner bland de största ägarna. Styrelsen representerar en bred erfarenhet från industrin, entreprenörsverksamhet, klinisk forskning samt medicinsk kunskap. Alla i styrelsen äger aktier i bolaget.

Koncernledningen har gedigen erfarenhet från den medicintekniska industrin liksom försäljning och marknadsföring. Ledningen har också erfarenhet från globala storbolag och har medicinsk kunskap. Hela koncernledningen äger aktier i bolaget.