Bactiguard lanserar verktyg för att reducera vårdrelaterade infektioner

Märta & Helena

Urinvägsinfektioner i samband med behandling med kvarliggande urinvägskatetrar är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. De orsakar lidande för patienterna och är en ekonomisk börda för sjukvården. Dessutom kan infektionerna leda till allvarligare komplikationer, bland annat blodförgiftning. Eftersom de behandlas med antibiotika ökar också risken för utveckling och spridning av antimikrobiell resistens.

Bättre kunskap om rätt behandling av patienter som behöver kateter är ett sätt att minska kateterrelaterade urinvägsinfektioner som kan uppstå då bakterier vandrar in via kateterns innerlumen och utmed dess utsida. De koloniserar kateter och bildar ett slemlager, s.k. biofilm som ger dem en optimal tillväxtmiljö. Biofilm skyddar även bakterier från kroppens immunförsvar och antibiotika.

För att bidra till att minska antalet infektioner i vården har Bactiguard tagit fram ett utbildningsmaterial, BIP CIP – Bactiguard Infection Protection Clinical Implementation Program, i samarbete med två experter från Karolinska Universitetssjukhuset: Helena Thulin, PhD och urologisjuksköterska vid enheten för urologi och Märta Lauritzen, chef för uroterapienheten vid urologiska kliniken.

”När jag utbildar vårdpersonal talar jag ofta om skillnaden mellan kateteriseringsinfektioner och infektioner som uppstår under behandlingstiden. De kan antingen uppstå genom att vi oavsiktligt för in bakterier i patientens urinvägar under kateteriseringen, vilket går att undvika om den görs på rätt sätt. Eller så kan orsaken vara att bakterier i patientens urinvägar fäster vid katetern och bildar en biofilm som till slut ger en infektion, ” förklarar Helena Thulin.

Idag hanteras katetervård av många olika yrkesgrupper, från sjuksköterskor till uroterapeuter, undersköterskor och annan vårdpersonal. Man har olika grad av utbildningsbakgrund och kunskap om hur viktigt det är att hantera katetrar så att infektionsrisken minimeras.

”Samarbetet med Bactiguard är ett bra exempel på samarbete mellan sjukvården och företag för att sprida kunskap om bra omhändertagande. Vi bidrar med vår expertis och erfarenhet av patientomvårdnad och Bactiguard har kunskapen och möjligheterna att förpacka information liksom kanalerna för att sprida materialet, ” fortsätter Märta Lauritzen.  

Bactiguards vision är att utveckla en universell vårdstandard för att förebygga vårdrelaterade infektioner som orsakas av medicintekniska produkter. För att nå det målet samarbetar företaget med beslutsfattare, akademin och hälso- och sjukvårdssektorn. En del av lösningen är Bactiguards teknologi och produkter. Andra viktiga faktorer är registrering och bevakning av antalet infektioner, förebyggande åtgärder, utbildning av personal och adekvat behandling.

”Nu tar vi ett stort steg mot målet genom att lansera vårt kliniska implementeringsprogram (BIP CIP) med specialanpassad utbildning för vårdpersonal om behandling med kvarliggande urinvägskateter. Huvudfokus ligger på utbildningsfilmer som beskriver handhavanderutiner som minskar risken för urinvägsinfektioner, ” säger Nina Nilsson, marknadsdirektör på Bactiguard.