Pressmeddelanden

Bactiguard expanderar i Tyskland

Regulatorisk

Bactiguard har ingått partnerskap med Roeser Medical GmbH (”Roeser”) och tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland och Schweiz. Samtidigt mottogs en order på produkter till ett värde av ca 400 000 Euro, som kommer att levereras under 2017. Bactiguards närvaro på den centraleuropeiska marknaden har ökat avsevärt under 2016...

Obligationslån återbetalat

Regulatorisk

Bactiguards utestående obligationslån återbetalades i sin helhet den 12 december. Refinansieringslösningen utgörs av lån om totalt 150 Mkr.  Det obligationslån Bactiguard emitterade i december 2011 med ett ursprungligt nominellt belopp om 450 Mkr, en årlig ränta om 11%  och en löptid om 5 år, förföll till betalning den 12 december....

Lösen av optionsprogram

Regulatorisk

        Löptiden för det av huvudaktieägarna inrättade köpoptionsprogrammet riktat till nyckelpersoner i Bactiguard, gick ut den 30 november 2016. Under inlösenperioden har total 688 000 B-aktier förvärvats, motsvarande 2,07 procent av kapitalet och 0,99 procent av rösterna, vilket minskat huvudaktieägarnas innehav i...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Regulatorisk

I det tredje kvartalet rapporterar vi en fortsatt positiv försäljningsutveckling av vår egen portfölj av infektionsförebyggande produkter för sjukvården. Totalt har vi levererat ca 284 000 produkter hittills i år, en ökning med ca 260 procent. Det betyder att vi redan nu är nära vår målsättning för helåret att minst dubblera...

Huvudaktieägarna utfärdar lånelöfte

Regulatorisk

I syfte att bibehålla finansiell flexibilitet efter återbetalning av obligationslånet och till dess en långsiktig finansieringslösning är på plats, har huvudaktieägarna i Bactiguard utfärdat ett lånelöfte på maximalt 50 Mkr. Bactiguard har tidigare meddelat att bolaget säkerställt refinansieringen av det obligationslån som...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinvägskatetrar.  Vi har mottagit en stororder från vår distributör i Kina, Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100,000 infektionshämnade urinvägskateterar (BIP Foley), samma antal som den första order som mottogs i början av året. Ordern...

Delårsrapport för andra kvartalet 2016

Regulatorisk

Den positiva utvecklingen med ökad försäljning av vår egen portfölj av infektions-förebyggande produkter för sjukvården, har fortsatt och vi levererade nära 110 000 enheter i kvartalet. Totalt har vi levererat cirka 200 000 produkter hittills i år, en bra bit över årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är också tillbaka på en...

Ny stororder från Indien

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Indien omfattande cirka 60 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Den första ordern från Indien, som mottogs i december 2015 omfattade cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foleys). Den nya ordern omfattar cirka 60 000 BIP Foleys och genererar direktförsäljningsintäkter om...

Löptid för kreditfacilitet förlängd

Regulatorisk

Löptiden för den kreditfacilitet  på 100 Mkr som Bactiguard erhöll ett lånelöfte om i november 2015 har  förlängts till den 31 december 2017 Bactiguard ingick i november 2015 avtal om en kreditfacilitet på totalt 130 Mkr, bestående av ett lånelöfte om 100 Mkr och en förnyelse av av checkräkningskredit om 30 Mkr. Tillsammans med...

Koncernledningen investerar i Bactiguard

Regulatorisk

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost.  Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost. Även övriga ledande befattningshavare i Bactiguard har erbjudits möjligheten att förvärva...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 19 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2015.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Delårsrapport för Q1 2016

Regulatorisk

Bactiguard inleder året med en ökad försäljning av egen produktportfölj och levererade ca 87 600 enheter, vilket är mer än hälften av årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är lägre till följd av den justerade tilläggsordern från C.R. Bard, men från och med mars månad är orderläget tillbaka på en stabil nivå....

Bactiguards årsredovisning 2015

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2015 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 10 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Informationen...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj kl. 14.00 på bolagets huvudkontor, Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd...

Ett år med positiv volym- och resultatutveckling avslutades med produktgodkännande i Kina

Regulatorisk

2015 avslutades med ett efterlängtat produktgodkännande i Kina och en första order från Indien. Till följd av stora leveranser under fjärde kvartalet dubblerades den totala volymen levererade enheter jämfört med föregående år. En tilläggsorder från C.R. Bard genererade extra intäkter och stärkte resultatet. En ny licensaffär...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2015 den 18 februari

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör bokslutskommunikén för 2015 torsdagen den 18 februari kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 18 februari klockan 10.00 där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten samt...

Första ordern från Kina

Regulatorisk

Efter det kinesiska beslutet om produktgodkännande för Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter, som nyligen offentliggjordes, har företaget mottagit en första order om 100 000 katetrar.  I januari 2016 öppnades dörrarna till Kina, en av världens största och snabbast växande marknader, i och med godkännandet av företagets...

Produktgodkännande öppnar dörren till Kina

Regulatorisk

Produktgodkännandet av Bactiguards urinvägskatetrar för infektionsprevention i Kina är nu klart, meddelar China Food and Drug Administration (CFDA). Därmed öppnas dörren till en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. ”Fantastiskt, äntligen ett genombrott för Bactiguard i Kina. Vi påbörjade arbetet med...