Pressmeddelanden

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2021 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2020 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning. Styrelsen och de verkställande...

Delårsrapport för första kvartalet 2021

Regulatorisk

Fortsatt hög aktivitet i första kvartalet – infektionsprevention en global hållbarhetsfråga Första kvartalet (januari-mars 2021) Intäkterna uppgick till 41,8 (48,1) MSEK, en minskning med 13%. Valutakursjusterat var minskningen 3%. EBITDA uppgick till 1,9 (14,4) MSEK med en EBITDA-marginal på 5% (30%). Rörelseresultatet uppgick till...

Bactiguards årsredovisning 2020

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2020 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com. Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per...

Bokslutskommuniké 2020 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Återhämtning i fjärde kvartalet - infektionsprevention en central komponent i framtidens sjukvård Fjärde kvartalet (oktober-december 2020) Intäkterna uppgick till 55,6 (59,8) MSEK, en minskning med 7% (justerat för valuta -2%). EBITDA uppgick till 4,9 (12,2) MSEK med en EBITDA-marginal på 9% (20%). Rörelseresultatet uppgick till -6,4...

Thomas von Koch föreslås som ny styrelseordförande i Bactiguard

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag hållit ett möte och beslutat föreslå att Thomas von Koch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2021. Styrelsens nuvarande ordförande Christian Kinch förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande. Cecilia Edström har meddelat att hon står...

Cecilia Edström lämnar VD-rollen för Bactiguard

Regulatorisk

Cecilia Edström har idag meddelat styrelsen att hon önskar lämna VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ) efter sju år i ledningen för bolaget. Styrelsen kommer därför att inleda rekryteringen av en ny VD. Cecilia Edström fortsätter i rollen som VD till dess att hennes efterträdare är utsedd och står till förfogande för omval som...

CE-märke för Zimmer Biomets traumaimplantat med Bactiguards teknologi

Regulatorisk

Idag fick Zimmer Biomets ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi europeiskt regulatoriskt godkännande och CE-märkning. Samtidigt pågår förberedelserna för att registrera implantaten på den amerikanska marknaden.”Jag är mycket glad över att vi nu säkerställt CE-märket för Zimmer Biomets Bactiguard-coatade...

Ny order från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en första order på coating-koncentrat från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera licensintäkter i fjärde kvartalet 2020 på drygt 9 miljoner kronor. Parallellt med marknadsföringen och försäljningen av Bactiguards urinvägskatetrar...

Rättelse: Delårsrapport Q3 2020 Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

I dagens pressmeddelande 2020-11-05 har en felaktig PDF-bilaga med delårsrapport Q3 2019 bifogats.  Rättelse sker med detta pressmeddelande och korrekt PDF-bilaga bifogas för delårsrapport Q3 2020.  För ytterligare information vänligen kontakta: Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Regulatorisk

Svagt kvartal men behovet av infektionsprevention större än någonsin. Tredje kvartalet (juli-september 2020) Intäkterna uppgick till 34,1 (67,2) MSEK, en minskning med 49% (justerat för valuta -46%) till följd av covid-19 effekter på både licens- och BIP-intäkter, samt att inga nya licensintäkter genererades i kvartalet medan...

Bactiguard behåller tydlig tillväxtstrategi och uppdaterar finansiella mål

Regulatorisk

Bactiguard presenterar uppdaterade finansiella mål för 2025 i samband med bolagets finansiella rapport för tredje kvartalet 2020.Bactiguards tillväxtstrategi för den kommande femårsperioden fram till 2025 bygger på en fortsatt utrullning av Bactiguards teknologi, med fokus på nya licensaffärer och en bredare produktportfölj. "Vi är...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2021, som kommer att hållas onsdag 28 april vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2021 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB Thomas von Koch, utsedd av...

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Regulatorisk

Stark tillväxt och positiv resultatutveckling i ett kvartal präglat av Covid-19 Andra kvartalet (april-juni 2020) Intäkterna uppgick till 48,2 (33,0) MSEK och ökade med 46% (justerat för valuta 45%). EBITDA uppgick till 10,5 (5,7) MSEK med en EBITDA-marginal på 22% (17%). Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-4,8) MSEK. Periodens resultat...

Bactiguard inleder samarbete med Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua

Regulatorisk

Bactiguard inleder samarbete med nätapoteket Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) till konsumenter på den svenska marknaden. Nya tester bekräftar att Hydrocyn är det första desinfektionsmedlet på den svenska marknader med dokumenterad effekt på det nya coronaviruset som orsakar covid-19. Försäljningen via Apotea...

Hydrocyn® aqua dödar coronaviruset som orsakar covid-19

Regulatorisk

Bactiguard har nu fått bekräftat att Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) är effektiv mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Tester genomförda av Statens veterinärmedicinska anstalt visar att 99,9% av viruspartiklarna dödades efter exponering för Hydrocyn. Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mars med fokus...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Regulatorisk

Under maj 2020 har antalet aktier av serie B i Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) ökat med 241 512. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget per 29 maj 2020 till 29 543 885 och det totala antalet röster till 69 543 885.Ökningen är en följd av den kvittningsemission som beslutades av årsstämman den...

Delårsrapport för första kvartalet 2020

Regulatorisk

Utvecklingen av covid-19 pandemin har på ett smärtsamt sätt belyst det akuta behovet av infektionsprevention. Det har lett till ett ökat intresse för Bactiguard och genererat en stark försäljning från mitten av mars. De totala intäkterna ökade med mer än 40 procent i kvartalet och EBITDA fördubblades, vilket genererade en...

Bactiguard utser Gabriella Björknert Caracciolo till ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Gabriella Björknert Caracciolo, idag Head of Strategy, Development and Governance inom Transaction Banking, Nordea till ny CFO och vice VD.  Hon efterträder Cecilia Edström som i februari utsågs till VD i bolaget. Gabriella Björknert Caracciolo tillträder sin nya befattning i augusti...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2020 fattades följande beslut:Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2019 och beslutade att ingen vinstutdelning lämnas. Överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades...

Information om årsstämman 2020 och inbjudan till VDs presentation

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Med anledning av utbrottet av covid-19 och för Bactiguards aktieägares säkerhet, uppmanar bolaget alla aktieägare att inte delta personligen, utan istället utnyttja möjligheten att...

Bactiguards årsredovisning 2019

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2019 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning. En engelsk version kommer inom kort. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels  ...

Christian Kinch lämnar VD-rollen på Bactiguard och föreslås som ny styrelseordförande. Cecilia Edström utsedd till ny VD.

Regulatorisk

Christian Kinch meddelade idag styrelsen att han efter snart 16 år avgår som VD för Bactiguard Holding AB (publ). Styrelsen har med anledning av detta utsett finansdirektör (CFO) och vice VD Cecilia Edström till ny VD för Bactiguard och Stefan Grass (CMO) till vice VD. Till dess att en permanent CFO har rekryterats kommer ekonomichef Lina...

Bactiguard gör sitt första förvärv genom att förvärva Vigilenz

Regulatorisk

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 genom att förvärva Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz) i Malaysia. Förvärvet stärker Bactiguards position inom infektionsprevention och sårvård, samt innovations- och produktutvecklingskapacitet och kompetens. Förvärvsvederlaget består av en...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 16,5 miljoner kronor.”Det här är den andra ordern från Well Lead utanför det initiala avtalet och förstärker bilden av att vi gått in i ett skede där försäljningen till...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Regulatorisk

Den nya licensaffären med Zimmer Biomet bidrog till att vi levererade det starkaste kvartalet hittills för Bactiguard som börsbolag. Partnerskapet med ett av de tre största ortopediföretagen i världen bekräftar styrkan av Bactiguards teknologi, både i ett globalt perspektiv och i en ny medicinsk applikation för långtidsanvändning. Den...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

Regulatorisk

Valberedningens ledamöter i Bactiguard Holding AB (publ) har nu utsetts inför årsstämman 2020, som kommer att hållas tisdag 28 april vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2020 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Jan Ståhlberg (styrelseordförande) Helena Borglund,...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i tredje kvartalet på ca 4,8 miljoner kronor.”Den order vi nu har tagit emot från Well Lead är den första utanför det initiala avtalet och därför en...

Bactiguard ingår globalt licensavtal med Zimmer Biomet

Regulatorisk

Bactiguard har ingått ett exklusivt, globalt licensavtal för ortopediska traumaimplantat med Zimmer Biomet. Avtalet omfattar en licensavgift på 3 miljoner US-dollar att erläggas i samband med undertecknandet, ytterligare villkorade licensavgifter på 2 miljoner US-dollar kopplade till regulatoriskt godkännande i USA och royalties på...

Delårsrapport för andra kvartalet 2019

Regulatorisk

Andra kvartalet 2019 var händelserikt. Vi ökade vår marknadstäckning, säkerställde finansiering för ett mycket intressant forsknings- och utvecklingsprojekt, breddade den kliniska evidensen och förstärkte företagsledningen. Intäkts- och lönsamhetsutvecklingen var svagare, men då...

CFO Cecilia Edström utsedd till vice VD

Regulatorisk

Styrelsen i Bactiguard har utsett finansdirektör (CFO) Cecilia Edström till Vice VD i bolaget, utöver sin nuvarande roll.”Cecilia Edström rekryterades till Bactiguard inför börsintroduktionen 2014 och har haft flera roller i bolaget sedan dess. Det innebär att hon har en bred och djup kunskap om Bactiguards...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 15 maj 2019 fattades följande beslut:Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2018 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över...

Delårsrapport för första kvartalet 2019

Regulatorisk

En stabil inledning av året Inledningen av 2019 var stabil. Omsättningen ökade något, medan EBITDA-resultatet och marginalen förbättrades kraftigt jämfört med föregående år. 2018 var ett spännande och händelserikt år för Bactiguard då vi nådde flera viktiga...

Bactiguards årsredovisning 2018

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2018 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.seÅrsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 15 maj och...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som...

Bokslutskommuniké 2018 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

2018 var ett spännande och händelserikt år för Bactiguard då vi nådde flera viktiga milstolpar, framförallt stark tillväxt i försäljningen av vår egen produktportfölj för infektionsprevention (BIP-portföljen), distributions- och licensavtalet med Well Lead för Kina och...

Bactiguard fokuserar verksamheten i MEA

Regulatorisk

Bactiguard fokuserar verksamheten i Mellanöstern och överlåter distributionen till Irak till en europeisk distributör, som samtidigt övertar kundfordringar till ett bokfört värde av 17,1 miljoner kronor. Likviden uppgår till 12,8 miljoner kronor och därför görs en nedskrivning av kundfordringar motsvarande mellanskillnaden på 4,3...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras innan årsskiftet och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 10 miljoner kronor.I juni 2018 tecknade Bactiguard ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical till ett initialt...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Regulatorisk

Fortsatt stabil utveckling efter ett mycket starkt andra kvartalEfter ett mycket starkt andra kvartal var aktiviteten i tredje kvartalet lite lugnare, vilket är naturligt. De totala intäkterna var något högre än föregående år främst på grund av ökade licensintäkter från...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2019, som kommer att hållas onsdag 15 maj vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2019 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Jan Ståhlberg...

Aktieägandet i Bactiguard breddas genom en transaktion omfattande 6,6 miljoner aktier

Regulatorisk

Huvudaktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ) breddar ägandet och ökar den fria floaten i bolagets aktie genom en försäljning av befintliga aktier till tre svenska institutionella ägare. Transaktionen omfattar totalt 6,63 miljoner B-aktier till kursen 39 kronor per aktie och det sammanlagda värdet uppgår till 258,6 miljoner kronor....

Delårsrapport för andra kvartalet 2018

Regulatorisk

Andra kvartalet 2018 var händelserikt och finansiellt starkt, både intäkts- och lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade med mer än 40 procent och drevs framförallt av att vi mer än fördubblade försäljningen av vår egen produktportfölj. Samtidigt tecknade vi ett kombinerat distributions- och licensavtal för Kina som bidrog med nya...

Bactiguard tar nästa steg i Kina och tecknar avtal värt drygt 30 miljoner kronor

Regulatorisk

Bactiguard tar nästa steg i Kina och växlar upp ambitionerna genom ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical (Well Lead) till ett initialt värde av drygt 30 miljoner kronor. Samtidigt avslutas samarbetet med nuvarande distributören Jian AN och Bactiguard betalar en ersättning på cirka 11 miljoner kronor. Avtalet...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 16 maj 2018 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2017 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning. Styrelsen och den verkställande direktören...

Delårsrapport för första kvartalet 2018

Regulatorisk

Under 2018 är vårt primära fokus att generera tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och genom att utveckla nya licensaffärer, för att närma oss de finansiella målen och för att bidra till att rädda fler liv. Därför är det glädjande att vi redan för det första kvartalet kan rapportera en kraftig tillväxt...

Bactiguards årsredovisning 2017

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2017 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 11 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Denna...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i mars och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionsförebyggande urinkatetrar och kommer att levereras omgående...

Bokslutskommuniké 2017 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

2017 var ett bra år för Bactiguard. Vår målsättning var att generera tillväxt, med bibehållen kostnadskontroll, för att närma oss våra långsiktiga finansiella mål om en tillväxt på 20 procent och en EBITDA-marginal på 30 procent. Det är därför glädjande att omsättningen för helåret uppgick till nära 154 Mkr, vilket innebär...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i december och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionsförebyggande urinkatetrar och kommer att levereras...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Regulatorisk

Vi kan nu lägga åtta kvartal av stigande försäljning av vår egen produktportfölj baserat på rullande tolvmånaderssiffror bakom oss och det är mycket glädjande. Det innebär att fler och fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention, inte minst i Sverige där vi nyligen vann ytterligare en upphandling....

Bactiguard säkerställer treårig finansiering

Regulatorisk

Bactiguard har erhållit ett kreditlöfte om en treårig bankfacilitet på totalt 180 Mkr från Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), i form av en checkräkningskredit på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr. Kreditfaciliteten ersätter såväl nuvarande bankfinansiering som ett lån från bolagets huvudaktieägare.  ”Vi har under en tid...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-hämmande urinkatetrar, som levereras i september och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionshämnade urinkatetrar och därmed lika stor som de tre...

Bactiguards centrala venkaterar godkända i Indien

Regulatorisk

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) i Indien är klart, meddelar Ministry of Health & Family Welfare. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO),...

Bactiguard utser ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Cecilia Edström, idag Senior Vice President Sales and New Business, till tillförordnad finansdirektör (CFO). Hon efterträder Fredrik Järrsten, som lämnar Bactiguard för att tillträda rollen som CFO i ett annat företag. Cecilia Edström tillträder sin nya befattning 15 september. ”Fredrik...

Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Regulatorisk

Bactiguard räddar liv genom att förebygga vårdrelaterade infektioner. Försäljningen av vår egen produktportfölj har med andra kvartalets utveckling ökat sju kvartal i rad, baserat på rullande tolvmånaderssiffror. Det betyder att fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention. Värdet av levererade produkter...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en tredje stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinkatetrar, som levereras i juni och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en tredje stororder från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionshämnade urinkatetrar (BIP Foley) och därmed lika...

Delårsrapport för första kvartalet 2017

Regulatorisk

Stark finansiell inledning på 2017. Vi ökade intäkterna i första kvartalet med 58 % och nådde en EBITDA marginal om 33 %. Förklaringen till det förbättrade resultatet, utöver en ny licensaffär, är att vi har högre intäkter från C.R. Bard och fortsatt kontroll på våra kostnader. Volymen sålda produkter i egen portfölj är lägre...

Bokslutskommuniké 2016 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

2016 var på många sätt ett bra år för Bactiguard. Vi nådde med råge målsättningen att fördubbla volymen sålda produkter i vår egen portfölj och levererade ca 418 000 enheter. Vi fick genombrott både i Kina och i Indien, våra två nu största marknader och vi etablerade oss på ett flertal europeiska marknader, samtidigt som vi...

Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Regulatorisk

Bactiguard och Smartwise Sweden AB (Smartwise), har etablerat ett gemensamt utvecklingsprojekt för avancerade, Bactiguard-belagda vaskulära injektionskatetrar. Samtidigt har ett licensavtal tecknats. Smartwise kommer under 2017 att betala 2,5 miljoner USD för den exklusiva och globala rätten till Bactiguard-teknologin inom detta...

Bactiguard expanderar i Tyskland

Regulatorisk

Bactiguard har ingått partnerskap med Roeser Medical GmbH (”Roeser”) och tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland och Schweiz. Samtidigt mottogs en order på produkter till ett värde av ca 400 000 Euro, som kommer att levereras under 2017. Bactiguards närvaro på den centraleuropeiska marknaden har ökat avsevärt under 2016...

Obligationslån återbetalat

Regulatorisk

Bactiguards utestående obligationslån återbetalades i sin helhet den 12 december. Refinansieringslösningen utgörs av lån om totalt 150 Mkr.  Det obligationslån Bactiguard emitterade i december 2011 med ett ursprungligt nominellt belopp om 450 Mkr, en årlig ränta om 11%  och en löptid om 5 år, förföll till betalning den 12 december....

Lösen av optionsprogram

Regulatorisk

        Löptiden för det av huvudaktieägarna inrättade köpoptionsprogrammet riktat till nyckelpersoner i Bactiguard, gick ut den 30 november 2016. Under inlösenperioden har total 688 000 B-aktier förvärvats, motsvarande 2,07 procent av kapitalet och 0,99 procent av rösterna, vilket minskat huvudaktieägarnas innehav i...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Regulatorisk

I det tredje kvartalet rapporterar vi en fortsatt positiv försäljningsutveckling av vår egen portfölj av infektionsförebyggande produkter för sjukvården. Totalt har vi levererat ca 284 000 produkter hittills i år, en ökning med ca 260 procent. Det betyder att vi redan nu är nära vår målsättning för helåret att minst dubblera...

Huvudaktieägarna utfärdar lånelöfte

Regulatorisk

I syfte att bibehålla finansiell flexibilitet efter återbetalning av obligationslånet och till dess en långsiktig finansieringslösning är på plats, har huvudaktieägarna i Bactiguard utfärdat ett lånelöfte på maximalt 50 Mkr. Bactiguard har tidigare meddelat att bolaget säkerställt refinansieringen av det obligationslån som...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinvägskatetrar.  Vi har mottagit en stororder från vår distributör i Kina, Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100,000 infektionshämnade urinvägskateterar (BIP Foley), samma antal som den första order som mottogs i början av året. Ordern...

Delårsrapport för andra kvartalet 2016

Regulatorisk

Den positiva utvecklingen med ökad försäljning av vår egen portfölj av infektions-förebyggande produkter för sjukvården, har fortsatt och vi levererade nära 110 000 enheter i kvartalet. Totalt har vi levererat cirka 200 000 produkter hittills i år, en bra bit över årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är också tillbaka på en...

Ny stororder från Indien

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Indien omfattande cirka 60 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Den första ordern från Indien, som mottogs i december 2015 omfattade cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foleys). Den nya ordern omfattar cirka 60 000 BIP Foleys och genererar direktförsäljningsintäkter om...

Löptid för kreditfacilitet förlängd

Regulatorisk

Löptiden för den kreditfacilitet  på 100 Mkr som Bactiguard erhöll ett lånelöfte om i november 2015 har  förlängts till den 31 december 2017 Bactiguard ingick i november 2015 avtal om en kreditfacilitet på totalt 130 Mkr, bestående av ett lånelöfte om 100 Mkr och en förnyelse av av checkräkningskredit om 30 Mkr. Tillsammans med...

Koncernledningen investerar i Bactiguard

Regulatorisk

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost.  Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost. Även övriga ledande befattningshavare i Bactiguard har erbjudits möjligheten att förvärva...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 19 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2015.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Delårsrapport för Q1 2016

Regulatorisk

Bactiguard inleder året med en ökad försäljning av egen produktportfölj och levererade ca 87 600 enheter, vilket är mer än hälften av årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är lägre till följd av den justerade tilläggsordern från C.R. Bard, men från och med mars månad är orderläget tillbaka på en stabil nivå....

Bactiguards årsredovisning 2015

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2015 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 10 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Informationen...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj kl. 14.00 på bolagets huvudkontor, Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd...

Ett år med positiv volym- och resultatutveckling avslutades med produktgodkännande i Kina

Regulatorisk

2015 avslutades med ett efterlängtat produktgodkännande i Kina och en första order från Indien. Till följd av stora leveranser under fjärde kvartalet dubblerades den totala volymen levererade enheter jämfört med föregående år. En tilläggsorder från C.R. Bard genererade extra intäkter och stärkte resultatet. En ny licensaffär...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2015 den 18 februari

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör bokslutskommunikén för 2015 torsdagen den 18 februari kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 18 februari klockan 10.00 där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten samt...

Första ordern från Kina

Regulatorisk

Efter det kinesiska beslutet om produktgodkännande för Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter, som nyligen offentliggjordes, har företaget mottagit en första order om 100 000 katetrar.  I januari 2016 öppnades dörrarna till Kina, en av världens största och snabbast växande marknader, i och med godkännandet av företagets...

Produktgodkännande öppnar dörren till Kina

Regulatorisk

Produktgodkännandet av Bactiguards urinvägskatetrar för infektionsprevention i Kina är nu klart, meddelar China Food and Drug Administration (CFDA). Därmed öppnas dörren till en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. ”Fantastiskt, äntligen ett genombrott för Bactiguard i Kina. Vi påbörjade arbetet med...

Justerad tilläggsorder från Bard

Regulatorisk

I augusti 2015 mottog Bactiguard en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager, som genererade extra intäkter på cirka 28 miljoner kronor i tredje kvartalet. Bard har därefter reviderat ned sitt behov av buffertlager. Denna justering kommer att ha en negativ inverkan på Bactiguards intäkter om cirka 8 MSEK....

Förändring i valberedningen inför Bactiguards årsstämma 2016

Regulatorisk

Advokat Jan Lombach kommer att ersätta Christian Kinch och har även utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2016 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer efter denna förändring bestå av följande personer: Stanley Brodén (styrelseordförande) Jan Lombach, utsedd av KK Invest AB, ordförande i...

Stor klinisk studie startar i Indien

Regulatorisk

Den planerade kliniska multicenterstudien i Indien har påbörjats och de första patienterna har rekryterats vid två välrenommerade sjukhus. Syftet med studien är att ytterligare verifiera effekten och patientsäkerheten av Bactiguards urinvägskatetrar för att förhindra kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Vårdrelaterade infektioner...

Stororder från Indien

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en order från Indien om cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Samtidigt har den planerade kliniska studien i landet inletts.  Den första ordern från Indien omfattar cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foleys) och genererar direktförsäljningsintäkter om knappt 2 miljoner kronor i...

Växande intresse för infektionsprevention i Mellanöstern

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en order från Mellanöstern, som omfattar 2 000 centrala venkatetrar (BIP CVC) och 20 000 urinvägskatetrar (BIP Foley). Leveransen kommer att ske innan årsskiftet. Mellanöstern är en av Bactiguards fokusmarknader och fortsätter att generera återkommande order, hittills främst avseende urinvägskatetrar. Det finns...

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2016

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2016 i Botkyrka.  Vid årsstämman 2015 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift...

Bryter ny mark och stärker sin finansiella ställning

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2015) Intäkterna uppgick till 61,4 (28,1) Mkr. Ökningen (118 %) jämfört med motsvarande kvartal föregående år är främst hänförbar till tilläggsordern från C.R. Bard. EBITDA uppgick till 33,9 (2,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 25,7 (-5,3) Mkr. Redovisat resultat efter skatt för kvartalet...

Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Regulatorisk

Bactiguard och malaysiska Vigilenz Medical Devices (Vigilenz), tillverkare och leverantör av medicintekniska och kirurgiska produkter, har ingått ett licensavtal för Bactiguard belagda ortopediska implantat, som omfattar den sydostasiatiska Asean-regionen. Bactiguards målsättning är att expandera licensaffären till nya terapiområden och...

Bactiguard säkerställer finansiering

Regulatorisk

Bactiguard har ingått avtal om en kreditfacilitet på totalt 130 miljoner kronor. Tillsammans med bolagets likvida medel säkerställer kreditfaciliteten refinansieringen av Bactiguards obligationslån som förfaller i december 2016. Under hösten har Bactiguard arbetat med att säkerställa refinansieringen av obligationslånet. De intäkter...

Positiv volymutveckling och fortsatt fokus på tillväxt

Regulatorisk

Andra kvartalet (april-juni 2015) Under andra kvartalet levererades ca 58 000 (44 000) BIP produkter. Intäkterna uppgick till 27,7 (31,2) Mkr. EBITDA uppgick till -10,0 (2,2) Mkr. Reserveringar för avgångsvederlag till f.d. VD samt osäkra kundfordringar har påverkat EBITDA negativt under kvartalet med -6,6 Mkr. Justerat för dessa poster...

Tilläggsorder från Bard

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager av infektionshämmande katetrar med Bactiguard-beläggning. Ordern kommer att generera extra intäkter för Bactiguard på cirka 28 miljoner kronor i tredje kvartalet och bidra positivt till kassaflödet. Tilläggsordern innebär att...

Leverans till Saudiarabien

Regulatorisk

Bactiguard levererar en order på drygt 20 000 infektionshämmande urinvägskatetrar till Saudiarabien. I slutet av juni, levererade Bactiguard en order på drygt 20 000 urinvägskatetrar till Gulf Medical i Saudiarabien. Gulf Medical distribuerar Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter till sjukvården i både Saudiarabien och...

VD Niels Christiansen lämnar Bactiguard

Regulatorisk

Niels Christiansen lämnar rollen som VD för Bactiguard Holding AB (publ) med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Christian Kinch, idag styrelseordförande, till ny VD. Stanley Brodén har utsetts till styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2016. ”Rekryteringen av Niels Christiansen som VD var tyvärr inte rätt för...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 21 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2014.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Fokus på färre marknader, försäljning och förbättrad kostnadseffektivitet

Regulatorisk

Första kvartalet (januari-mars 2015) Intäkterna uppgick till 28,8 (34,5) Mkr EBITDA uppgick till -26,8 (9,8) Mkr. En förändrad marknadsstrategi för Ryssland och Indien har medfört reserveringar för osäkra kundfordringar. Dessa reserveringar tillsammans med engångskostnader hänförbara till ett strategiskt marknadsprojekt har påverkat...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 12 maj

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för första kvartalet tisdagen den 12 maj 2015 kl. 8:00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 12 maj kl. 10:00, där VD Niels Christiansen och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguard tecknar distributionsavtal för Israel

Regulatorisk

Bactiguard har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Israel med Dover Medical & Scientific Equipment Ltd. Avtalet omfattar försäljning av hela Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter för sjukvården. ”Att ändra vår marknadsstrategi för Israel från direktförsäljning till att sälja via distributör är ett mer...

Leverans till södra Afrika

Regulatorisk

Bactiguard levererar en order på cirka 20 000 infektionshämmande produkter till södra Afrika, omfattande både urinvägs- och centrala venkatetrar för sjukvården i Angola. I juli 2014 etablerade Bactiguard marknadsnärvaro i sju afrikanska länder, söder om Sahara. Samtidigt levererades en första order urinvägskatetrar till Zambia. Den...

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Regulatorisk

Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), (”Bactiguard”), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i Stockholm, i lokalen Vasa. Inregistrering påbörjas kl. 13.00 och kaffe serveras innan stämman. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels  vara införd i den av...

Bactiguards Årsredovisning 2014

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2014 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig både i en svensk och engelsk onlineversion och som ett PDF-dokument för nedladdning. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 6 maj och kan beställas på info@bactiguard.se....

Bactiguard ändrar strategi för Ryssland och Indien

Regulatorisk

Bactiguard har sagt upp distributionsavtalet för Ryssland och utvärderar en alternativ försäljningsstrategi för Indien. I samband med detta har bolaget beslutat att i delårsbokslutet för första kvartalet 2015 göra reserveringar för osäkra kundfordringar, vilka ger en negativ resultateffekt på cirka 24 MSEK.  Under det första...

Bactiguard expanderar i Europa

Regulatorisk

Bactiguard expanderar i Europa genom ett exklusivt distributionsavtal för Schweiz, som omfattar hela Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter. ”Vi är glada över vår expansion i Schweiz, en marknad med en erkänt högkvalitativ sjukvård. Vi har lyckats bryta oss in på en av Europas tuffaste marknader, vilket stärker...

Ett händelserikt år, fokuserat på att bygga en plattform för framtida tillväxt

Regulatorisk

Fjärde kvartalet (oktober-december 2014) Intäkterna uppgick till 25,1 (47,9) Mkr EBITDA uppgick till -3,9 (25,2) Mkr Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (18,9) Mkr, motsvarande -0,47 (0,95) kr per aktie. Marknadsvärdering av obligationslånet har påverkat resultatet negativt under kvartalet med -1,1 Mkr (13,5 Mkr)....

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2014 den 19 februari

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör bokslutskommunikén för 2014 torsdagen den 19 februari kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 19 februari klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten samt...

Niels Christiansen utsedd till ny VD i Bactiguard

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard har utsett Niels Christiansen till ny VD. Niels Christiansen har lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik-, life science och energibranschen. Han kommer närmast från rollen som VD för HemoCue AB och tillträder sin nya befattning i Bactiguard den 16 mars. Johan Rugfelt kommer då att återgå till...

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2015

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 21 maj 2015 i Stockholm. Vid årsstämman 2014 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, kontaktar de tre röstmässigt största...

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande

Regulatorisk

Under morgonen idag distribuerades rapporten för Bactiguard Holding AB (publ). Det pressmeddelande som distribuerades var korrekt, men rapporten som medföljde utskicket avsåg det andra, istället för det tredje kvartalet, vilket vi beklagar. En rättelse distribuerades så snart felet uppmärksammades,...

Rättelse av tidigare utskick: Bactiguard stärker organisationen inför nästa fas

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2014) Intäkterna uppgick till 28,1 (32,5) Mkr, en minskning med 14 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år EBITDA uppgick till 2,2 (4,7) Mkr, en minskning med 53 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (-5,1) Mkr,...

Bactiguard stärker organisationen inför nästa fas

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2014) Intäkterna uppgick till 28,1 (32,5) Mkr, en minskning med 14 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år EBITDA uppgick till 2,2 (4,7) Mkr, en minskning med 53 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (-5,1) Mkr,...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 november

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet fredag den 14 november kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 14 november klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguard rekryterar ny marknadschef

Regulatorisk

Bactiguard stärker försäljnings- och marknadsorganisationen genom rekryteringen av Nina Nilsson som marknadschef. Utöver marknadsföring kommer Nina Nilsson fokusera på att utveckla försäljningen på den svenska marknaden. "Bactiguard befinner sig i en stark expansionsfas. Att bygga kompetens inom försäljning och marknad för att stötta...

Bactiguard expanderar i Europa

Regulatorisk

Bactiguard etablerar sig i Portugal genom ett exklusivt distributörsavtal med Socime Medical Ltd, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. ”Att expandera vår marknadsnärvaro i Europa är en viktig del av Bactiguards strategi. Genom att etablera oss på den portugisiska marknaden tar vi ett viktigt steg i den...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport för andra kvartalet den 15 augusti

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör rapporten för andra kvartalet 2014 den 15 augusti kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 15 augusti klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt...

Meddelande om prisstabilisering i Bactiguard Holding

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) har utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen i Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”), genomföra stabiliseringstransaktioner....

Bactiguard expanderar i södra Afrika

Regulatorisk

Bactiguard etablerar sig i södra Afrika och har tecknat exklusiva distributörsavtal för sju länder söder om Sahara, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. En första order på urinvägskatetrar har redan levererats till Zambia. Ordern på urinvägskatetrar till Zambia är primärt avsedd för universitetssjukhuset i...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

I juni 2014 har antalet aktier och röster i Bactiguard ökat med 12 786 373 B-aktier och lika många röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av de emissionsbeslut som fattats i samband med erbjudandet om förvärv av B-aktier i Bactiguard vid bolagets börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm. Aktiekapitalet i...

Bactiguard fastställer slutgiltigt pris i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONKONG ELLER JAPAN Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bactiguard och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för...