Pressmeddelanden

Justerad tilläggsorder från Bard

Regulatorisk

I augusti 2015 mottog Bactiguard en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager, som genererade extra intäkter på cirka 28 miljoner kronor i tredje kvartalet. Bard har därefter reviderat ned sitt behov av buffertlager. Denna justering kommer att ha en negativ inverkan på Bactiguards intäkter om cirka 8 MSEK....

Nionde året för Bactiguard på Arab Health

För nionde året i rad finns Bactiguard på plats på Arab Health, som är en av världens största kongresser för hälso- och sjukvården. Intresset för förebyggande och infektionshämmande lösningar för vårdrelaterade infektioner växer explosionsartat, i takt med det globala hotet av multiresistenta bakterier och antibiotikaresistens....

Förändring i valberedningen inför Bactiguards årsstämma 2016

Regulatorisk

Advokat Jan Lombach kommer att ersätta Christian Kinch och har även utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2016 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer efter denna förändring bestå av följande personer: Stanley Brodén (styrelseordförande) Jan Lombach, utsedd av KK Invest AB, ordförande i...

Stor klinisk studie startar i Indien

Regulatorisk

Den planerade kliniska multicenterstudien i Indien har påbörjats och de första patienterna har rekryterats vid två välrenommerade sjukhus. Syftet med studien är att ytterligare verifiera effekten och patientsäkerheten av Bactiguards urinvägskatetrar för att förhindra kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Vårdrelaterade infektioner...

Stororder från Indien

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en order från Indien om cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Samtidigt har den planerade kliniska studien i landet inletts.  Den första ordern från Indien omfattar cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foleys) och genererar direktförsäljningsintäkter om knappt 2 miljoner kronor i...

Växande intresse för infektionsprevention i Mellanöstern

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en order från Mellanöstern, som omfattar 2 000 centrala venkatetrar (BIP CVC) och 20 000 urinvägskatetrar (BIP Foley). Leveransen kommer att ske innan årsskiftet. Mellanöstern är en av Bactiguards fokusmarknader och fortsätter att generera återkommande order, hittills främst avseende urinvägskatetrar. Det finns...

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2016

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2016 i Botkyrka.  Vid årsstämman 2015 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift...

Bryter ny mark och stärker sin finansiella ställning

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2015) Intäkterna uppgick till 61,4 (28,1) Mkr. Ökningen (118 %) jämfört med motsvarande kvartal föregående år är främst hänförbar till tilläggsordern från C.R. Bard. EBITDA uppgick till 33,9 (2,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 25,7 (-5,3) Mkr. Redovisat resultat efter skatt för kvartalet...

Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Regulatorisk

Bactiguard och malaysiska Vigilenz Medical Devices (Vigilenz), tillverkare och leverantör av medicintekniska och kirurgiska produkter, har ingått ett licensavtal för Bactiguard belagda ortopediska implantat, som omfattar den sydostasiatiska Asean-regionen. Bactiguards målsättning är att expandera licensaffären till nya terapiområden och...

Bactiguard säkerställer finansiering

Regulatorisk

Bactiguard har ingått avtal om en kreditfacilitet på totalt 130 miljoner kronor. Tillsammans med bolagets likvida medel säkerställer kreditfaciliteten refinansieringen av Bactiguards obligationslån som förfaller i december 2016. Under hösten har Bactiguard arbetat med att säkerställa refinansieringen av obligationslånet. De intäkter...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 12 november

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 12 november 2015 kl. 8:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 12 november kl. 10:00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Ulrika Berglund utsedd till Head of External Affairs

Ulrika Berglund har utsetts till Head of External Affairs i Bactiguard, med ansvar för kommunikation och public affairs. Hon efterträder Cecilia Edström, som tar ett utökat ansvar för försäljning och affärsutveckling. ”Jag är mycket glad över rekryteringen av Ulrika Berglund till Bactiguard. Med sin mångåriga media-erfarenhet och...

Positiv volymutveckling och fortsatt fokus på tillväxt

Regulatorisk

Andra kvartalet (april-juni 2015) Under andra kvartalet levererades ca 58 000 (44 000) BIP produkter. Intäkterna uppgick till 27,7 (31,2) Mkr. EBITDA uppgick till -10,0 (2,2) Mkr. Reserveringar för avgångsvederlag till f.d. VD samt osäkra kundfordringar har påverkat EBITDA negativt under kvartalet med -6,6 Mkr. Justerat för dessa poster...

Tilläggsorder från Bard

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager av infektionshämmande katetrar med Bactiguard-beläggning. Ordern kommer att generera extra intäkter för Bactiguard på cirka 28 miljoner kronor i tredje kvartalet och bidra positivt till kassaflödet. Tilläggsordern innebär att...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 augusti

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 8:00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 13 augusti kl. 10:00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Leverans till Saudiarabien

Regulatorisk

Bactiguard levererar en order på drygt 20 000 infektionshämmande urinvägskatetrar till Saudiarabien. I slutet av juni, levererade Bactiguard en order på drygt 20 000 urinvägskatetrar till Gulf Medical i Saudiarabien. Gulf Medical distribuerar Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter till sjukvården i både Saudiarabien och...

VD Niels Christiansen lämnar Bactiguard

Regulatorisk

Niels Christiansen lämnar rollen som VD för Bactiguard Holding AB (publ) med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Christian Kinch, idag styrelseordförande, till ny VD. Stanley Brodén har utsetts till styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2016. ”Rekryteringen av Niels Christiansen som VD var tyvärr inte rätt för...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 21 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2014.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Fokus på färre marknader, försäljning och förbättrad kostnadseffektivitet

Regulatorisk

Första kvartalet (januari-mars 2015) Intäkterna uppgick till 28,8 (34,5) Mkr EBITDA uppgick till -26,8 (9,8) Mkr. En förändrad marknadsstrategi för Ryssland och Indien har medfört reserveringar för osäkra kundfordringar. Dessa reserveringar tillsammans med engångskostnader hänförbara till ett strategiskt marknadsprojekt har påverkat...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 12 maj

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för första kvartalet tisdagen den 12 maj 2015 kl. 8:00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 12 maj kl. 10:00, där VD Niels Christiansen och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguard tecknar distributionsavtal för Israel

Regulatorisk

Bactiguard har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Israel med Dover Medical & Scientific Equipment Ltd. Avtalet omfattar försäljning av hela Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter för sjukvården. ”Att ändra vår marknadsstrategi för Israel från direktförsäljning till att sälja via distributör är ett mer...

Leverans till södra Afrika

Regulatorisk

Bactiguard levererar en order på cirka 20 000 infektionshämmande produkter till södra Afrika, omfattande både urinvägs- och centrala venkatetrar för sjukvården i Angola. I juli 2014 etablerade Bactiguard marknadsnärvaro i sju afrikanska länder, söder om Sahara. Samtidigt levererades en första order urinvägskatetrar till Zambia. Den...

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Regulatorisk

Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), (”Bactiguard”), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i Stockholm, i lokalen Vasa. Inregistrering påbörjas kl. 13.00 och kaffe serveras innan stämman. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels  vara införd i den av...

Bactiguards Årsredovisning 2014

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2014 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig både i en svensk och engelsk onlineversion och som ett PDF-dokument för nedladdning. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 6 maj och kan beställas på info@bactiguard.se....

Bactiguard ändrar strategi för Ryssland och Indien

Regulatorisk

Bactiguard har sagt upp distributionsavtalet för Ryssland och utvärderar en alternativ försäljningsstrategi för Indien. I samband med detta har bolaget beslutat att i delårsbokslutet för första kvartalet 2015 göra reserveringar för osäkra kundfordringar, vilka ger en negativ resultateffekt på cirka 24 MSEK.  Under det första...

Bactiguard expanderar i Europa

Regulatorisk

Bactiguard expanderar i Europa genom ett exklusivt distributionsavtal för Schweiz, som omfattar hela Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter. ”Vi är glada över vår expansion i Schweiz, en marknad med en erkänt högkvalitativ sjukvård. Vi har lyckats bryta oss in på en av Europas tuffaste marknader, vilket stärker...

Ett händelserikt år, fokuserat på att bygga en plattform för framtida tillväxt

Regulatorisk

Fjärde kvartalet (oktober-december 2014) Intäkterna uppgick till 25,1 (47,9) Mkr EBITDA uppgick till -3,9 (25,2) Mkr Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (18,9) Mkr, motsvarande -0,47 (0,95) kr per aktie. Marknadsvärdering av obligationslånet har påverkat resultatet negativt under kvartalet med -1,1 Mkr (13,5 Mkr)....

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2014 den 19 februari

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör bokslutskommunikén för 2014 torsdagen den 19 februari kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 19 februari klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten samt...

Niels Christiansen utsedd till ny VD i Bactiguard

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard har utsett Niels Christiansen till ny VD. Niels Christiansen har lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik-, life science och energibranschen. Han kommer närmast från rollen som VD för HemoCue AB och tillträder sin nya befattning i Bactiguard den 16 mars. Johan Rugfelt kommer då att återgå till...