Pressmeddelanden

Bactiguard expanderar i Tyskland

Regulatorisk

Bactiguard har ingått partnerskap med Roeser Medical GmbH (”Roeser”) och tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland och Schweiz. Samtidigt mottogs en order på produkter till ett värde av ca 400 000 Euro, som kommer att levereras under 2017. Bactiguards närvaro på den centraleuropeiska marknaden har ökat avsevärt under 2016...

Obligationslån återbetalat

Regulatorisk

Bactiguards utestående obligationslån återbetalades i sin helhet den 12 december. Refinansieringslösningen utgörs av lån om totalt 150 Mkr.  Det obligationslån Bactiguard emitterade i december 2011 med ett ursprungligt nominellt belopp om 450 Mkr, en årlig ränta om 11%  och en löptid om 5 år, förföll till betalning den 12 december....

Lösen av optionsprogram

Regulatorisk

        Löptiden för det av huvudaktieägarna inrättade köpoptionsprogrammet riktat till nyckelpersoner i Bactiguard, gick ut den 30 november 2016. Under inlösenperioden har total 688 000 B-aktier förvärvats, motsvarande 2,07 procent av kapitalet och 0,99 procent av rösterna, vilket minskat huvudaktieägarnas innehav i...

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2017

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 18 maj 2017 i Botkyrka.  Vid årsstämman 2016 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Regulatorisk

I det tredje kvartalet rapporterar vi en fortsatt positiv försäljningsutveckling av vår egen portfölj av infektionsförebyggande produkter för sjukvården. Totalt har vi levererat ca 284 000 produkter hittills i år, en ökning med ca 260 procent. Det betyder att vi redan nu är nära vår målsättning för helåret att minst dubblera...

Huvudaktieägarna utfärdar lånelöfte

Regulatorisk

I syfte att bibehålla finansiell flexibilitet efter återbetalning av obligationslånet och till dess en långsiktig finansieringslösning är på plats, har huvudaktieägarna i Bactiguard utfärdat ett lånelöfte på maximalt 50 Mkr. Bactiguard har tidigare meddelat att bolaget säkerställt refinansieringen av det obligationslån som...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 10 november 2016

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 10 nov 2016 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 10 nov kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinvägskatetrar.  Vi har mottagit en stororder från vår distributör i Kina, Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100,000 infektionshämnade urinvägskateterar (BIP Foley), samma antal som den första order som mottogs i början av året. Ordern...

Bactiguard expanderar i Europa

Bactiguard expanderar på fyra nya marknader i Europa genom att ingå partnerskap med Sanova Pharma för Österrike, Pofam-Poznaǹ för Polen,  Mediq Suomi för Finland och Inex Medical för Grekland. ”Vi är övertygade om att vi, genom att kombinera Bactiguards portfölj av infektionsförebyggande produkter med våra partners lokala kunskap...

Lansering av ny endotrakealtub

Bactiguard lanserar en ny endotrakealtub, BIP Endotracheal Tube Evac, för prevention av ventilator-associerad pneumoni (VAP). Det är en helt unik produkt som är särskilt utformad för att erbjuda det bästa infektionsskyddet på marknaden. VAP är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen inom intensivvården och förknippas med...

Kronoberg och Blekinge i fortsatt samarbete med Bactiguard

Bactiguard har på nytt vunnit en upphandling av urinvägskatetrar för Region Kronoberg och Landstinget i Blekinge. Upphandlingen innebär i praktiken en förlängning av det tidigare ramavtalet med 2 (+2) år som möjliggör köp av Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar.   ”Regionen har använt våra produkter sedan 2012 och...

Delårsrapport för andra kvartalet 2016

Regulatorisk

Den positiva utvecklingen med ökad försäljning av vår egen portfölj av infektions-förebyggande produkter för sjukvården, har fortsatt och vi levererade nära 110 000 enheter i kvartalet. Totalt har vi levererat cirka 200 000 produkter hittills i år, en bra bit över årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är också tillbaka på en...

Ny stororder från Indien

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Indien omfattande cirka 60 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Den första ordern från Indien, som mottogs i december 2015 omfattade cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foleys). Den nya ordern omfattar cirka 60 000 BIP Foleys och genererar direktförsäljningsintäkter om...

Löptid för kreditfacilitet förlängd

Regulatorisk

Löptiden för den kreditfacilitet  på 100 Mkr som Bactiguard erhöll ett lånelöfte om i november 2015 har  förlängts till den 31 december 2017 Bactiguard ingick i november 2015 avtal om en kreditfacilitet på totalt 130 Mkr, bestående av ett lånelöfte om 100 Mkr och en förnyelse av av checkräkningskredit om 30 Mkr. Tillsammans med...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 11 augusti 2016

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 11 aug 2016 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 11 aug kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Koncernledningen investerar i Bactiguard

Regulatorisk

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost.  Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost. Även övriga ledande befattningshavare i Bactiguard har erbjudits möjligheten att förvärva...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 19 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2015.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Delårsrapport för Q1 2016

Regulatorisk

Bactiguard inleder året med en ökad försäljning av egen produktportfölj och levererade ca 87 600 enheter, vilket är mer än hälften av årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är lägre till följd av den justerade tilläggsordern från C.R. Bard, men från och med mars månad är orderläget tillbaka på en stabil nivå....

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 12 maj 2016

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 12 maj 2016 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 12 maj kl.10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Ny klinisk studie ska hjälpa ryggmärgsskadade

Återkommande infektioner och upprepade antibiotikabehandlingar är en smärtsam vardag för många ryggmärgsskadade, som använder urinvägskatetrar. Nu inleder Spinaliskliniken tillsammans med Bactiguard en ny klinisk studie som ska hjälpa dessa patienter till en ökad livskvalitet. ”Vi är förväntansfulla inför studien och möjligheten...

Nya intelligenta material gör vården säkrare

Bactiguard och BioInteractions har mottagit ett europeiskt forskningsbidrag, som syftar till att utveckla en ny generation blodkatetrar, med nya smarta biomaterial för medicintekniska produkter. Teknologin kommer att utvecklas i ett gemensamt projekt med BioInteractions i Storbritannien och Bactiguard. Projektet finansieras av VINNOVA och...

Bactiguards årsredovisning 2015

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2015 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 10 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Informationen...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj kl. 14.00 på bolagets huvudkontor, Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd...

Näringsministern invigde Bactiguards huvudkontor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg klippte det blågula bandet och invigde officiellt Bactiguards nya huvudkontor och produktionsanläggning i Botkyrka, söder om Stockholm, i strålande solsken, onsdagen den 23 mars. - I min roll som närings- och innovationsminister är life science-industrin ett...

Näringsministern inviger Bactiguards nya huvudkontor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun och inviger Bactiguards nya huvudkontor den 23 mars kl 16.00. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun den 23 mars och tas emot av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (s). Näringsministern kommer att...

Bactiguard på Europas största kongress för urologer

Bactiguard ställer ut på Europas största årliga kongress för specialistläkare i urologi, European Association of Urology (EAU), i München den 11 – 14 mars. Bactiguards infektionshämmande lösningar finns i B-hallen, monter A03. - Europa är en av våra fokusmarknader och EAU kongressen erbjuder ett unikt tillfälle att träffa...

Bactiguard presenterar på Life Science dag för investerare

VD Christian Kinch presenterar Bactiguard på Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag för Life Science & Healthcare på Operaterassen i Stockholm, torsdagen den 10 mars 2016. Bactiguard är ett medicinteknik- och tillväxtbolag, byggt på en svensk innovation. Bolaget erbjuder infektionshämmande...

Ett år med positiv volym- och resultatutveckling avslutades med produktgodkännande i Kina

Regulatorisk

2015 avslutades med ett efterlängtat produktgodkännande i Kina och en första order från Indien. Till följd av stora leveranser under fjärde kvartalet dubblerades den totala volymen levererade enheter jämfört med föregående år. En tilläggsorder från C.R. Bard genererade extra intäkter och stärkte resultatet. En ny licensaffär...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2015 den 18 februari

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör bokslutskommunikén för 2015 torsdagen den 18 februari kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 18 februari klockan 10.00 där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten samt...

Bactiguard vinner upphandling i Halland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. Upphandlingen innebär ett ramavtal med start den 1 oktober 2016, som möjliggör att Region Halland nu kan köpa Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter.    ”Vi har arbetat metodiskt under ett års tid med att demonstrera värdet av vår teknologi och våra...

Stort intresse för infektionsprevention på Arab Health

Bactiguard fanns på plats för nionde året i rad med egen monter på den gigantiska mässan Arab Health, gjorde stort intryck på hälsoministeriet och gästades av den svenske ambassadören i Förenade Arabemiraten och Bahrain, Jan Thesleff. ”Arab Health är ett viktigt forum för...

Studie visar att ytskikt även kan motverka trombos

En laboratoriestudie, publicerad i Journal of Biomedical Material, gjord av forskare på Karolinska Institutet och på Bactiguard, visar att Bactiguards ytskikt kan minska risken att drabbas av trombos. En tidigare klinisk studie visar att Bactiguards infektionshämmande centrala venkatetrar minskar antalet blodinfektioner med 50 procent. I den...

Bactiguard instiftar UTF stipendium

Bactiguard instiftar ett stipendium i samarbete med nordiska Uroterapeutiska föreningen (UTF). Stipendiet ska inspirera till forskning som bidrar till förbättrad vård och till minskning av vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter i urinvägarna. -  Vi är glada över Bactiguards...

Första ordern från Kina

Regulatorisk

Efter det kinesiska beslutet om produktgodkännande för Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter, som nyligen offentliggjordes, har företaget mottagit en första order om 100 000 katetrar.  I januari 2016 öppnades dörrarna till Kina, en av världens största och snabbast växande marknader, i och med godkännandet av företagets...

Lyckad lansering i Indien

I januari deltog Bactiguard för första gången på konferensen ”Conference of Urological Society of India” tillsammans med den indiska distributören Biorad Medisys Pvt Ltd. Konferensen var ett viktigt steg i lanseringen av Bactiguards infektionshämmande produktportfölj på den indiska marknaden. Den årliga Conference of Urological...

Produktgodkännande öppnar dörren till Kina

Regulatorisk

Produktgodkännandet av Bactiguards urinvägskatetrar för infektionsprevention i Kina är nu klart, meddelar China Food and Drug Administration (CFDA). Därmed öppnas dörren till en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. ”Fantastiskt, äntligen ett genombrott för Bactiguard i Kina. Vi påbörjade arbetet med...