Bactiguard behåller tydlig tillväxtstrategi och uppdaterar finansiella mål

Regulatorisk

Bactiguard presenterar uppdaterade finansiella mål för 2025 i samband med bolagets finansiella rapport för tredje kvartalet 2020.

Bactiguards tillväxtstrategi för den kommande femårsperioden fram till 2025 bygger på en fortsatt utrullning av Bactiguards teknologi, med fokus på nya licensaffärer och en bredare produktportfölj.

”Vi är övertygade om styrkan i Bactiguards teknologi för olika typer av medicinska applikationer, både för kortare bruk och långtidsanvändning. Vi har fler intressanta licensprojekt på gång och ser nya, spännande affärsmöjligheter. Strategin att etablera en eller två, nya licensaffärer per år och expandera användningen av vår egen portfölj för infektionsprevention ligger fast,” säger Cecilia Edström, VD.

Bactiguards teknologi är effektiv och säker. Målsättningen är att teckna 1–2 nya licensavtal per år, med fokus på ortopediska och dentala implantat, samt olika typer av produkter för urin-, blod och luftvägarna med sikte på den globala marknaden.

Bactiguards produktportfölj för infektionsprevention (BIP-portföljen) fortsätter att breddas genom utveckling av nya produkter och användningsområden. Under 2020 utökades produktportföljen med avancerad desinfektion och sårvård genom förvärvet av Vigilenz. Vi har nu en bredare bas och bättre marknadstäckning i Europa, Mellanöstern, Indien, Sydostasien och Kina. För att accelerera tillväxten investerar vi i försäljning och marknadsföring och tar ett kliv framåt i värdekedjan, för att bättre kunna styra aktiviteter och prioriteringar.

”Med Bactiguards unika teknologi för infektionsprevention, skalbara affärsmodell, bredare produktportfölj och marknadstäckning är ambitionen att öka omsättningen men 20 procent per år och generera en EBITDA-marginal på 30 procent,” fortsätter Cecilia Edström.
 

Uppdaterade långsiktiga finansiella mål för perioden fram till 2025:

Tillväxt
Genomsnittlig intäktstillväxt om 20% per år under en femårsperiod (oförändrat)

Lönsamhet
EBITDA-marginal om minst 30 procent vid slutet av femårsperioden 2025 (oförändrat)

Utdelning
En långsiktig målsättning att uppnå en utdelning på 30–50% av resultat efter skatt med beaktande av bolagets finansiella ställning. Bolaget är i en expansionsfas och kommer därför under de närmaste åren att prioritera tillväxt före utdelning. (oförändrat)

Bactiguard kommer att fortsätta expandera verksamheten genom att stärka försäljnings- och marknadsorganisationen, utveckla produktportföljen och genom att ingå nya licensavtal inom fler terapiområden, samt selektiva förvärv. Målet för finansiell ställning utgår då det inte längre är relevant. Bactiguards soliditet har under en längre period överstigit 30 procent med god marginal.Bactiguards långsiktiga finansiella mål ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition vilken styrelsen och ledningen anser är rimliga långsiktiga förväntningar på bolaget.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-05, kl. 07.55.

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 5 november 2020 kl. 08.00. VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar tredje kvartalets resultat och en uppdatering av finansiella mål kl. 11.00, presentationen kan följas på www.bactiguard.com.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice vd, mobil: +46 72 141 62 49