Bactiguard fokuserar verksamheten i MEA

Regulatorisk

Bactiguard fokuserar verksamheten i Mellanöstern och överlåter distributionen till Irak till en europeisk distributör, som samtidigt övertar kundfordringar till ett bokfört värde av 17,1 miljoner kronor. Likviden uppgår till 12,8 miljoner kronor och därför görs en nedskrivning av kundfordringar motsvarande mellanskillnaden på 4,3 miljoner kronor i bokslutet för 2018. Det positiva kassaflödet genereras när likviden erläggs i första kvartalet 2019.

Bactiguard har bedrivit verksamhet i Mellanöstern under ett antal år. På flertalet marknader har vi etablerat starka distributörsrelationer som genererar regelbunden försäljning. På andra marknader (bland annat Irak) är försäljningen mer oregelbunden och beroende av publika upphandlingar, vilket kräver lokal närvaro för att skapa en hållbar affär. Därför avser Bactiguard att över tid överlåta ansvaret för distributionen på vissa av dessa marknader till en europeisk distributör, med lång erfarenhet och etablerade relationer i regionen samt stark finansiell ställning och betalningsförmåga.

Under ett tidigare ingånget ramavtal överlåter Bactiguard nu distributionen i Irak och kundfordringar till ett bokfört värde av 17,1 miljoner kronor. Likviden uppgår till cirka 12,8 miljoner kronor och därför görs en nedskrivning av kundfordringar motsvarande mellanskillnaden på 4,3 miljoner kronor i bokslutet för 2018. Det positiva kassaflödet på 12,8 miljoner kronor kommer att bokföras i samband med att transaktionen slutförs genom att likviden erläggs i första kvartalet 2019.

Överlåtelsen förväntas vara positiv för Bactiguards långsiktiga lönsamhet i Mellanöstern, men det är inte möjligt att idag bedöma de finansiella effekterna utöver vad som framgår ovan avseende överlåtelsen av kundfordringar.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-02-05, kl. 07:45

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, tel: 46 722 262 328