Bactiguard genomför en riktad nyemission till AMF och tillförs cirka 228 miljoner SEK

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 B-aktier till en kurs om 152 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 228 miljoner SEK.

Styrelsen för Bactiguard har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2021 beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 B-aktier. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 152 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om 0,3 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 21 september 2021. Genom nyemissionen tillförs Bactiguard cirka 228 miljoner SEK före emissionskostnader.

Aktierna har tecknats av den svenska pensionsfonden AMF. Emissionslikviden avses användas för att accelerera Bactiguards tillväxt och affärsutveckling genom investeringar i marknads- och försäljningsorganisationen, den kliniska- och operationella kapaciteten samt för att möjliggöra strategiska mindre förvärv.

”Behovet av Bactiguards produkter har aldrig varit större. Antalet licensdiskussioner har aldrig varit fler. Vårt produktutbud har aldrig varit starkare bland annat tack vare vårt förvärv av Vigilenz 2020. Bactiguard måste tillvarata en sådan tillväxtmöjlighet och kapital får inte vara det som håller oss tillbaka. Under de senaste tolv månaderna har Bactiguard förstärkt sin ledningsgrupp med nyckelrekryteringar. Ytterligare kapital för att bygga vår sälj-, marknads- och produktionsorganisation samt utvärdera strategiska mindre förvärv är en förutsättning för att kunna nå bolagets fulla potential.” säger Thomas von Koch, styrelseordförande.

Styrelsen har använt bemyndigandet från årsstämman till att rikta emissionen till en investerare, i stället för att göra en företrädesemission, med anledning av att det bedömts vara det för Bactiguard, och därmed för aktieägarna, mest fördelaktiga sättet att anskaffa det önskade kapitalet.

Styrelsen anser att det är långsiktigt gynnsamt för Bactiguard och ägarna att ägarlistan kompletteras med AMF, som är en välrenommerad, kapitalstark och långsiktig investerare, och att detta sker på attraktiva villkor samt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att det institutionella ägandet ökar.

Styrelsen konstaterar också att det identifierade behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet och noterar att de nyemitterade B-aktierna endast motsvarar cirka 4,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen.

Styrelsen har i sina överväganden vidare särskilt beaktat att den teckningskurs som framförhandlats med AMF överstiger Bactiguards aktiekurs, att AMF inte är aktieägare sedan tidigare samt att de större aktieägarna delar styrelsens bedömning och är positiva till transaktionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissionen på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Genom nyemissionen ökar det totala antalet aktier med 1 500 000, från 33 543 885 till 35 043 885, vilket motsvarar cirka 4,3 procent av antalet aktier i Bactiguard efter emissionen. Totala antalet röster i Bactiguard ökar med 1 500 000, från 69 543 885 till 71 043 885 efter emissionen. Aktiekapitalet ökar med 37 500 SEK, från 838 597,125 SEK till 876 097,125 SEK.

Bactiguards styrelse kommer inte att utan samtycke av Skandinaviska Enskilda Banken AB besluta om nyemission av ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddagen i den riktade emissionen.

Rådgivare

Bactiguard har i samband med nyemissionen anlitat Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, telefon: +46 8 440 58 80
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49

Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom CFO:s försorg, för offentliggörande den 21 september 2021 klockan 23.59 CEST.