Bactiguard gör sitt första förvärv genom att förvärva Vigilenz

Regulatorisk
1 / 2
CEO Christian Kinch and Professor Choudhury at Vigilenz
2 / 2
CEO Christian Kinch Innovator Billy Södervall and Professor Choudhury

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 genom att förvärva Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz) i Malaysia. Förvärvet stärker Bactiguards position inom infektionsprevention och sårvård, samt innovations- och produktutvecklingskapacitet och kompetens. Förvärvsvederlaget består av en kontantbetalning på 4,5 miljoner USD som ska betalas på tillträdesdagen samt, med förbehåll för godkännande av årsstämman, 241 512 nya B-aktier i Bactiguard motsvarande ett värde av 2 miljoner US-dollar.

Bactiguard Holding AB (publ) (Bactiguard) har tecknat avtal om att förvärva Vigilenz, en malaysisk tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention. Bactiguard och Vigilenz har varit partners sedan 2015, då ett avtal om att utveckla Bactiguard-belagda ortopediska traumaimplantat undertecknades. Implantaten CE-märktes i slutet av 2018, vilket banade väg för Bactiguards globala licensavtal med Zimmer Biomet.

Vigilenz har en portfölj av produkter som består av kirurgiska suturer, mesh, sårtvätt och förband och ortopediska traumaimplantat. En produkt som Bactiguard anser ha en betydande potential är HYDROCYN aqua®, för avancerad vård av akuta och kroniska sår. Produkten är CE-märkt och har registrerats av US FDA. Vigilenz forskning- och utveckling fokuserar på biomaterial för medicinsk applikation, urologi, kardiovaskulära produkter och sårvårdsprodukter, i syfte att minska vårdrelaterade infektioner. Bolaget har även ett starkt regionalt distributionsnät i Sydostasien.

”Förvärvet av Vigilenz passar oss som hand i handsken. Tillsammans kommer vi att få ett mycket starkare erbjudande för infektionsprevention och komma åt marknaden för avancerad sårvård, som har en global potential på över 5 miljarder US-dollar”, säger Christian Kinch, VD.

”Transaktionen kommer att resultera i betydande intäkts- och kostnadssynergier genom att vi kombinerar våra distributionsnät, produktutvecklingsteam, stabsfunktioner och produktions-anläggningar. Jag är glad över att professor Choudhury kommer att stanna i bolaget och bli aktieägare i Bactiguard, eftersom jag ser stor potential i att gemensamt utveckla nya produkter och licensapplikationer som förbättrar patientsäkerheten. Detta är en tydlig win-win för båda företagen, fortsätter Christian Kinch.

2019 hade Vigilenz en preliminär, konsoliderad proformaomsättning på cirka 18 miljoner MYR (ca 42 miljoner SEK), EBITDA på cirka 2,6 miljoner MYR (ca 6 miljoner SEK) och en EBITDA-marginal på 14 procent.

Som ett resultat av förvärvet förväntas intäkterna växa snabbare än på fristående basis, eftersom produktportföljerna kompletterar varandra och kan säljas genom båda företagens distributionsnät. I ett tre- till femårsperspektiv förväntar sig Bactiguard även kostnads-synergier på 5-10 miljoner SEK.

Förvärvet är därmed attraktivt ur ett finansiellt perspektiv och kommer att bidra väsentligt till ökade intäkter, resultat och kassaflöde.

Förvärvet i sammandrag
Aktieägarna i Vigilenz, inklusive grundaren, verkställande direktören och majoritets-aktieägaren professor Choudhury, har enhälligt accepterat Bactiguards erbjudande.

Den totala ersättningen består av:

  • en kontantbetalning på 4,5 miljoner USD, som ska betalas på tillträdesdagen och;
  • med förbehåll för godkännande av aktieägarna i Bactiguard vid årsstämman den 28 april 2020, 241 512 nya B-aktier i Bactiguard, motsvarande ett värde av 2 miljoner USD.
  • Som ett resultat av förvärvet övertar Bactiguard därutöver en nettoskuld på knappt 12 miljoner SEK (ca 1,2 miljoner USD).

De nyemitterade B-aktierna kommer att vara föremål för en inlåsningsperiod på 12 månader, då aktierna inte får säljas.

Kontantbetalningen kommer att finansieras genom bankfaciliteter som tillhandahålls av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), med en löptid på tre år. Samtidigt kommer löptiden för Bactiguards nuvarande bankfacilitet med SEB att förlängas och ha samma löptid.

Tillträde av aktierna i Vigilenz och betalning av kontantdelen av köpeskillingen ska ske 10 arbetsdagar efter att följande villkor har uppfyllts:

(i) Bactiguard har fått godkännande från SEB och ett ovillkorligt åtagande beträffande finansieringen av kontantdelen av köpeskillingen; och att
(ii) Vigilenz bank godkänner ägarförändringen i Vigilenz.

Villkoren förväntas uppfyllas senast den 14 februari 2020 och tillträdet av aktierna i Vigilenz äga rum innan utgången av februari 2020.

Styrelsen i Bactiguard har godkänt transaktionen och aktieägare inklusive Christian Kinch, Thomas von Koch, Jan Ståhlberg, Fjärde AP Fonden och Nordea Fonder, som tillsammans representerar cirka 66 procent av kapitalet och 84 procent av rösterna i Bactiguard har uttalat att de kommer att stödja emissionen av nya B-aktier på årsstämman.

Fakta om Vigilenz
Vigilenz är en privatägd tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar. Bolaget grundades i Malaysia 2002. Från hemmamarknaden har Vigilenz expanderat sin marknadsnärvaro till över 26 länder. Företaget har cirka 100 anställda och en modern ISO 8-certifierad produktionsanläggning vid företagets huvudkontor i Penang. Försäljningsstyrkan täcker hela den malaysiska marknaden medan exportförsäljningen hanteras genom distributörer.

Vigilenz erbjuder ett brett sortiment av produkter, främst inom sårvård och infektionsprevention. Produktsortimentet består av absorberbara och icke-absorberbara suturer, brocknät, HYDROCYN aqua®, en innovativ sårtvätt och rengöringslösning för akuta och kroniska sår, samt Bactiguard-belagda ortopediska traumaimplantat.

Vigilenz är ISO 13485: 2016-certifierad och designar och utvecklar klass II och III CE-märkta produkter. Det var det första malaysiska företaget som fick en klass III produkt CE-märkt. Några av produkterna är FDA-registrerade och företaget har även en HALAL-certifiering.

För mer information om bolaget hänvisas till www.vigilenzmd.com
 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-04, kl. 07.15.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

I samband med att Bactiguard offentliggör bokslutskommunikén för 2019 onsdagen den 5 februari hålls en webbkonferens kl 10.00 på engelska för investerare, analytiker och media, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar bokslutsrapporten och svarar på frågor, samt kommenterar förvärvet. 

Vänligen besök www.bactiguard.se för mer information om webbkonferensen.