Bactiguard Holding AB:s rapport för första kvartalet 2023

Regulatorisk

Fortsatt fokus på tillväxt och transformation

Första kvartalet 2023, januari – mars

  • Intäkterna uppgick till 61,2 (55,2) MSEK, en ökning med 11%. Justerat för valutakursändringar minskade intäkterna med 4%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,7 (-16,6) MSEK, en minskning med 2,1 MSEK.
  • EBITDA uppgick till -6,6 (-4,0) MSEK, motsvarade en EBITDA-marginal på -10,8% (-7,2%).
  • Periodens resultat uppgick till -22,1 (-16,5) MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,63 (-0,47) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,7 (-11,9) MSEK motsvarande -0,22 (-0,34) kr per aktie.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • I januari tillkännagav bolaget sitt första produktgodkännande enligt det europeiska medicintekniska regelverket MDR (Medical Device Regulations 2017/745), avseende bolagets latex-kateter, en kvarliggande urinvägskateter med bolagets infektionsförebyggande ytskikt.
  • Bactiguard Wound Care lanserades i Storbritannien och Irland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Zimmer Biomet fick ZNN Bactiguard regulatoriskt godkänd i Japan.
  • Mikael Sander tillträdde rollen som Head of Bactiguard Product Portfolio BPP och anslöt till Bactiguards ledningsgrupp

VD kommenterar

Fortsatt fokus på tillväxt och transformation

Efter ett händelserikt 2022 hamnade intäkterna för första kvartalet 2023 på 61 miljoner SEK, en ökning med 11 procent jämfört med första kvartalet 2022 (-4 procent justerat för valutaeffekter). EBITDA för kvartalet uppgick till -6,6 miljoner SEK (Q1 2022: -4,0 miljoner SEK). Även med de fortsatta satsningarna på organisatoriska förbättringar var de indirekta kostnaderna på -50 miljoner SEK i nivå med Q4 2022.

Positiv utveckling inom licensverksamheten

Vi fortsätter att kraftsamla kring licensverksamheten, där den största potentialen för Bactiguard finns, och vårt strategiska fokus på nya licenspartners och fördjupade samarbeten är en central del av att långsiktigt diversifiera licensintäktsbasen och på sikt, nå ännu fler patienter – vår pipeline av potentiella licenspartnerskap är stark och målet att teckna 1-2 nya licenssamarbeten per år ligger fast.

Licensintäkterna för kvartalet var stabila, i linje med Q1 2022. Intäkterna från vår största licenspartner BD (Becton Dickinson) har under fem kvartal i rad, inklusive Q1 2023, varit mycket starka. Vi räknar dock med en justering under de kommande kvartalen eftersom de nu har byggt upp ett betydande lager internt.

Samarbetet med Zimmer Biomet inom trauma-ortopedi utvecklades väl. ZNN Bactiguards regulatoriska godkännande i Japan var en viktig milstolpe och ett första steg mot en kommersiell lansering på en marknad där förebyggande av infektioner har hög prioritet.

Zimmer Biomets utvecklingsprojekt inom deras bredare ortopediportfölj går enligt plan och är ett utmärkt exempel på hur ett framgångsrikt samarbete och partnerskap, i detta fall inom trauma-ortopedi, leder till ytterligare expansion av vår infektionsförebyggande teknologi. Utvecklingsprojektet med Dentsply Sirona fortskrider också men den inledande utvecklingsfasen kommer att ta längre tid än vad vi beräknade vid tillkännagivandet 2022. Under första kvartalet var licensintäkterna från de nya utvecklingsprojekten inom bredare ortopedi och dental relaterade till utvecklingsarbete. Det är viktigt att notera att royaltyintäkter genereras först när projekten utvecklas till formella licensavtal och produkter lanseras kommersiellt.

I januari fick vi vårt första MDR-produktgodkännande. Det är inte bara ett viktigt produktgodkännande, det betyder också att Bactiguards kvalitetssystem uppfyller MDR:s rigorösa krav. Det är en konkurrensfördel för oss, både för Licensverksamheten och för framtida regulatoriska BIP-produkt godkännanden.

Bactiguard lanserar Wound Care i Storbritannien och Irland

De sammanlagda BPP-intäkterna ökade med 6 procent under första kvartalet vilket är blygsam ökning men vi är övertygade om att försäljningen kommer att ta fart när den omorganiserade säljteamstrukturen har landat. De investeringar som gjorts i Norden och Indien fortsätter att ge resultat med ytterligare ett starkt kvartal.

Bactiguard Wound Care expanderade sin geografiska räckvidd under första kvartalet genom att lansera i Storbritannien och Irland. En publikation i tidskriften Wounds Asia bekräftade en förbättrad sårläkning vid användning av Bactiguards Wound Care produkter, vilket är ytterligare ett bevis på att Bactiguards syfte att förebygga infektioner är relevant i hela vårt erbjudande.

Transformationsresan fortsätter

Bactiguards transformation fortsätter och för att stärka BPP och Licens har Mikael Sander utsetts till Head of Bactiguard Product Portfolio. Mikael kommer att fokusera på operationell excellens inom BPP och vara en senior resurs i Licensteamet. Han har bred erfarenhet och över 30 år inom den globala medicinteknikindustrin och ingår nu i Bactiguards ledningsgrupp. Med de investeringar vi gjorde i teknikutvecklingsteamet förra året, som nu leds av Chief Technology Officer Sathish Subramaniam, är vi ännu bättre rustade för att vidare utveckla hur vi kan applicera Bactiguards ytskikt på nya medicintekniska produkter och material.

Utblick

Huvudfokus för 2023 är att vidareutveckla ”go-to-market” strategin för Bactiguards teknologi i USA. Vi undersöker olika potentiella alternativ, bland annat samarbeten med nuvarande och framtida licenspartners eller med distributionspartners. Vi kommer också att arbeta vidare med att få FDA-godkännande för produkter med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt, inklusive vår egen produktportfölj (till exempel centrala venkatetrar och endotrakealtuber). I kombination är detta både viktiga drivkrafter och förutsättningar för att uppnå Bactiguards framtida tillväxt och lönsamhet.

Med de organisatoriska investeringar som gjordes under 2022 känner vi oss trygga med vår strategi. Vi är fast beslutna om att ta vara på de möjligheter som de globala hälsovårdstrenderna innebär inom våra strategiska terapiområden, vilka tillsammans har en marknadsstorlek på cirka 80 miljarder USD.

Anders Göransson, VD

Bactiguard Holding AB:s (publ) rapport för första kvartalet 2023 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2023-04-27 kl 08.00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carin Jakobson, CFO +46 70 965 16 65
Nina Nornholm, Communication & IR Director +46 708 550 356