Bactiguard presenterar fokuserad tillväxtstrategi och sätter nya långsiktiga finansiella mål

Regulatorisk

Bactiguard presenterar nya långsiktiga finansiella mål i samband med boksluts-kommunikén för 2021. De nya finansiella målen avser tillväxt och lönsamhet, med årliga intäkter på minst 1 miljard SEK och årliga EBITDA på minst 400 miljoner SEK 2026.

Med Bactiguards unika teknologi för att förebygga av infektioner, en skalbar affärsmodell, bredare produktportfölj och fokuserad marknadstäckning är vårt mål att nå en årlig försäljning på minst 1 miljard SEK, med en EBITDA på minst 400 MSEK 2026. Vi kommer att fokusera på sex terapiområden och prioriterade länder och öka försäljningen genom nya licensavtal, en utökad BIP-portfölj och små strategiska tilläggsförvärv.

Vi kommer att uppnå detta genom en betydande uppbyggnad av kapaciteten inom vår licensverksamhet, kombinerat med investeringar i BIP-portföljen. Vi kommer att investera i tillverkning, produktutveckling och en ytterligare förbättrad försäljnings- och marknadsorganisation. Transformationen av Bactiguard kommer att påverka lönsamheten under de kommande ett till två åren, medan vi förväntar oss en snabbt accelererande lönsamhet under åren 2024 till 2026,” säger Anders Göransson VD.

Nya långsiktiga finansiella mål:

Försäljningstillväxt
Årliga intäkter på minst 1 miljard SEK 2026

Lönsamhet
Årlig EBITDA på minst 400 miljoner SEK 2026

Bactiguards långsiktiga finansiella mål ska inte uppfattas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och ledningen anser vara rimliga långsiktiga förväntningar på bolaget.

Bactiguards tillväxtstrategi för den kommande femårsperioden fram till 2026 bygger på en fortsatt utrullning av Bactiguards teknologi, både genom nya licensavtal och en bredare produktportfölj. Framöver kommer fokus att ligga på sex terapiområden, där infektionsprevention är av stor betydelse, och geografier med hög potential. De terapiområden som står i fokus är ortopedi, intensivvård, urologi, nefrologi, dentalapplikationer och sårvård.

“Vi är övertygade om styrkan i Bactiguards teknologi för att skydda människor från infektioner, både för kort- och långsiktiga tillämpningar och användningsområden. Vi har flera intressanta pågående licensprojekt och ser nya spännande affärsmöjligheter. Ambitionen att etablera ett eller två nya licensavtal per år och utöka användningen av vår egen portfölj för infektionsprevention är oförändrad,” avslutar Anders Göransson.

Bactiguards produktportfölj för infektionsprevention (BIP-portföljen) kommer fortsatt att breddas genom utveckling av nya produkter och användningsområden. Under 2020 utökades produktportföljen med sårvårdslösningar genom förvärvet av Vigilenz.

Efter förstärkningen av kapitalbasen genom en riktad emission av aktier 2021 kan Bactiguard nu accelerera investeringar i ytterligare tillväxt och stärka sin position på utvalda marknader med hög potential över hela världen för att realisera tillväxtpotentialen.

Tidigare finansiella mål

Bactiguards tidigare finansiella mål presenterades den 5 november 2020 och omfattade perioden fram till 2025. Målen var en genomsnittlig intäktstillväxt på 20% per år under femårsperioden med en EBITDA-marginal på minst 30 procent vid utgången av 2025.

Det långsiktiga utdelningsmålet var att uppnå en utdelning om 30–50% av resultatet efter skatt, med beaktande av bolagets finansiella ställning. Det konstaterades också att “Bolaget befinner sig i en expansionsfas och under de kommande åren därför kommer att prioritera tillväxt framför utdelningar”.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-08, kl. 22.55.

Audiocast

Bactiguard Holding AB (publ) publicerar bokslutskommunikén för 2021, tisdagen den 8 februari, 2022, kl. 23.00.

En audiocast på engelska kommer att hållas onsdagen den 9 februari, 2022, klockan 15.00 där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar bokslutskommunikén och de nya finansiella målen, samt svarar på frågor. Läs mer på www.bactiguard.com/Q4-2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49