Bokslutskommuniké 2020 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Återhämtning i fjärde kvartalet – infektionsprevention en central komponent i framtidens sjukvård

Fjärde kvartalet (oktober-december 2020)

 • Intäkterna uppgick till 55,6 (59,8) MSEK, en minskning med 7% (justerat för valuta -2%).
 • EBITDA uppgick till 4,9 (12,2) MSEK med en EBITDA-marginal på 9% (20%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (1,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -9,4 (1,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,28 (0,05) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 3,9 (36,9) MSEK motsvarande 0,12 (1,11) kr per aktie.

 Perioden (januari-december 2020)

 • Intäkterna uppgick till 186,0 (193,9) MSEK, en minskning med 4% (justerat för valuta -2%).
 • EBITDA uppgick till 26,7 (61,6) MSEK med en EBITDA-marginal på 14% (32%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,6 (19,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -37,0 (16,3) MSEK, varav -10,9 MSEK är en IFRS relaterad justering av kvittningsemissionen. Resultat per aktie uppgick till -1,10 (0,49) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 0,7 (54,0) MSEK motsvarande 0,02 (1,62) kr per aktie.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Fortsatt expansion i EU med nytt partnerskap i Spanien.
 • Första ordern på Bactiguards coating-koncentrat från Kina.
 • Försäljnings- och marknadsorganisationen förstärks

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • CE-märke för Zimmer Biomets traumaimplantat med Bactiguards teknologi.
 • Hydrocyn® aqua lanseras i Grekland.
 • Cecilia Edström lämnar VD-rollen

Covid-19 effekter

 • Under fjärde kvartalet såg vi en återhämtning till mer normala nivåer i licensaffären och en starkare försäljning av våra egna BIP-produkter än under tredje kvartalet. Både licensintäkterna och försäljningen av BIP-produkter är fortsatt påverkade av den minskade ordinarie sjukvård och uppskjutna operationer som covid-19 fört med sig. Utrullningen av vaccin kommer successivt att ha en positiv effekt på återgången till en mer normal situation, men det kan ta ytterligare ett eller två kvartal. Samtidigt byggs den globala vårdskulden på och behöver bearbetas. I det sammanhanget ser vi ett stort behov av våra produkter för infektionsprevention. Utvecklingen i närtid är emellertid fortsatt svårbedömd.

VD kommenterar fjärde kvartalet

Återhämtning i fjärde kvartalet – infektionsprevention en central komponent i framtidens sjukvård

Vi såg en återhämtning i licensaffären med BD och en starkare försäljning av våra egna BIP-produkter i fjärde kvartalet. Det är glädjande, men pandemin påverkar oss negativt eftersom den ordinarie sjukvården fortfarande går på sparlåga i många länder och planerade operationer skjuts upp. Det har lett till en betydande global vårdskuld som måste hanteras. I det perspektivet är infektionsprevention inte bara en strategisk fråga för Bactiguard utan för hela världen, vilket öppnar nya möjligheter för oss. Med förvärvet av Vigilenz, en bredare produktportfölj och marknadsnärvaro, CE-märket för Zimmer Biomets traumaimplantat och en förstärkt marknads- och försäljningsorganisation går vi in i 2021 som ett starkare företag.

2020 kom att präglas av pandemin och det strategiska förvärvet av malaysiska Vigilenz som vi genomförde i februari. Förvärvet gav oss flera viktiga tillgångar och breddade vår produkt-portfölj till att utöver produkter för urin-, blod och luftvägarna även omfatta sårvård. Vi kunde bland annat komplettera vårt utbud med Hydrocyn® aqua för avancerad sårvård och desinfektion och fick en modern och effektiv produktionsanläggning i Malaysia. Dessutom etablerade vi ett starkare fotfäste i Sydostasien och en väl etablerad direktförsäljnings-organisation i Malaysia. Det innebär att försäljningen i Sydostasien utvecklats väl, trots att flera länder i regionen periodvis varit nedstängda under pandemin.

Genombrott i licensaffären med Zimmer Biomet

Vår licensaffär med BD har påverkats negativt av pandemin. Minskad ordinarie sjukvård och uppskjutna planerade operationer har även drabbat BD:s försäljning av förbrukningsartiklar. Vi såg en återhämtning till mer normala nivåer i fjärde kvartalet och BD har nyligen rapporterat om en mer positiv utveckling. Den underliggande affären är stabil och förväntas fortsätta återhämta sig i takt med att sjukvården återgår till ordinarie verksamhet.

Vi har nyligen gjort viktiga framsteg i licenssamarbetet med Zimmer Biomet, som fortsätter med hög intensitet. Det CE-märke vi erhöll för deras Bactiguard-coatade traumaimplantat i januari 2021 är ett riktigt genombrott. Det banar väg för produktion och lansering av produkterna under första halvåret 2021. Inledningsvis kommer produktionen att i vår anläggning i Penang och regelbundna licensintäkter genereras när produkterna levererats och använts. Parallellt pågår arbetet med registreringen i USA. Partnerskapet med Zimmer Biomet som inleddes 2019 utvecklas mycket positivt och har potential att expandera Bactiguards licensaffär avsevärt.

I fjärde kvartalet rapporterade vi om ett annat genombrott i Kina. Vår partner Well Lead har – trots pandemin – gjort viktiga framsteg i utvecklingen av sin egen portfölj av medicintekniska produkter med Bactiguards teknologi. Det har lett till att Well Lead lagt en första order på Bactiguards coating-koncentrat som ska användas i produktutveckling och tillverkning i avvaktan på regulatoriskt godkännande för lokalproducerade produkter. Ordern genererade licensintäkter i fjärde kvartalet på drygt 9 miljoner kronor. I takt med att produkterna blir godkända kommer vårt partnerskap med Well Lead att övergå från att vara ett distributörssamarbete till att bli en ren licensaffär.

Jag är besviken över att vi under 2020 inte nådde vårt mål att teckna en eller två nya licensaffärer. Vi har flera spännande projekt och dialoger på gång, men pandemin har lett till minskad investeringskapacitet hos potentiella partners och tidsmässigt mer utdragna processer.

Strategin att etablera en eller två nya licensaffärer per år ligger fast, med fokus på ortopediska och dentala implantat och olika typer av produkter för blodbanan, till exempel stentar och dialyskatetrar. Vi vet att Bactiguards teknologi är mycket väl lämpad för olika typer av medicinska applikationer, både för kortare bruk och långtidsanvändning och vi är övertygade om att pågående projekt och studier kommer att leda till nya licensaffärer.

Fortsatt global expansion

Jag är glad över att kunna välkomna flera, mycket erfarna ledare, marknadsförare och säljare till Bactiguard. Ledningsgruppen har förstärkts med Petra Kaur Ljungman som marknads- och kommunikationschef och Peter Rådqvist som global försäljningschef, båda med erfarenhet av att skapa lönsam tillväxt. De tillför strategisk och operationell kompetens som är viktig för Bactiguards fortsatta globala expansion. Nu ska vi öka trycket i vår försäljningsorganisation och göra Bactiguard mer synligt och tongivande. Målet är att våra produkter ska bli det självklara valet för infektionsprevention och etableras som vårdstandard.

Under hösten började vi förändra vår försäljningsstrategi och har nu etablerat en egen säljstyrka för Norden, utöver den vi redan har i Malaysia. Våra distributörssamarbeten fortsätter samtidigt att vara viktiga och i fjärde kvartalet fortsatte vår expansion i Europa genom ett partnerskap för den spanska marknaden. Samarbetet avser BIP-portföljen med produkter för urinvägarna, blodbanan och luftvägarna. Partnerskapet är betydelsefullt, då Spanien är ett av Europas största länder med 46 miljoner invånare. I Indien har vi gjort framsteg på marknaden. E-handelsplattformen som den indiska regeringen startat för medicintekniska produkter, har lett till flera ordrar på centrala venkatetrar och vi ser ett växande intresse för våra produkter.

Desinfektion- och sårvård är en viktig del i vår tillväxtstrategi. Vi har närmast fokus på att lansera den effektiva och alkoholfria lösningen Hydrocyn® aqua i Europa, Mellanöstern, och Indien i tillägg till Sydostasien. Den globala utrullningen fortsätter för fullt, men lokala regelverk gör att det tar tid innan försäljningen tar fart på allvar.

I januari i år tog vi nästa steg i Europa med lanseringen av Hydrocyn i Grekland, efter lanseringen i Sverige i början av 2020. Vi var snabba på bollen att öka produktionen och säkerställa leveranser när det rådde stor brist på desinfektionsmedel i vården och för viktiga samhällsfunktioner. Vi är glada att vi kunde hjälpa bl a Polisen i ett svårt läge, men att etablera en privat luftbro kostar pengar. I december fick vi ett EU-bidrag, men det var långt ifrån tillräckligt för att täcka merkostnaderna. Här hade vi önskat större insatser både från den svenska regeringen och EU.

Infektionsprevention en global angelägenhet

2020 har varit ett utmanande år på grund av pandemin, men Bactiguard går in i 2021 som ett starkare företag. Vi gjorde vårt första förvärv någonsin och integrerade Vigilenz, breddade produktportföljen, gjorde framsteg i licensaffären och vässade vår försäljningsstrategi.

Den globala utrullningen av vaccin kommer att ha en positiv effekt på våra samhällen och vår vardag, inte minst för att få sjukvården att återgå till ett mer normalt läge. Hastigheten i utrullningen av vaccin och risken för mutationer med nya utbrott gör att utvecklingen i närtid är fortsatt svårbedömd. Den globala vårdskulden måste samtidigt hanteras och bara i Region Stockholm uppskattar man att det kommer ta två år att hantera det uppdämda behovet. Infektionsprevention är därmed inte bara en strategisk fråga för Bactiguard utan en central komponent i framtidens sjukvård och en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna.

Jag har varit en del av Bactiguards företagsledning i sju intensiva år. Det har varit en otroligt spännande period, både för mig och bolaget och vi har skapat värdet för patienter, våra partners och aktieägare. Jag är övertygad om att Bactiguard står bättre rustat än någonsin för att dra fördel av en ökad global efterfrågan på infektionsprevention. Därför anser jag att tiden är rätt att lämna över till en ny VD som kan sätta ribban för den kommande femårsperioden och ta Bactiguard till nästa nivå.

Cecilia Edström, VD

Bokslutskommunikén 2020 för Bactiguard Holding AB (publ) finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-04, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Audiocast

En audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag kl. 10.30 där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar bokslutskommunikén, samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för audiocasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida https://www.bactiguard.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer

För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk: https://tv.streamfabriken.com/bactiguard-q4-2020

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:

 • SE: +46850558353
 • UK: +443333009271
 • US: +18338230589