Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Investeringar för framtida tillväxt påverkade lönsamheten

Fjärde kvartalet (oktober-december 2021)

 • Intäkterna uppgick till 46,1 (55,6) MSEK, en minskning med 17%, främst pga lägre licensintäkter. Justerat för valuta minskade intäkterna med 22%.
 • EBITDA uppgick till -12,1 (4,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -26% (9%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,8 (-6,4) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -25,4 (-9,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,72 (-0,32) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,6 (3,9) MSEK motsvarande -0,33 (0,12) SEK per aktie.

 Perioden (januari-december 2021)

 • Intäkterna uppgick till 179,0 (186,0) MSEK, en minskning med 4%. Justerat för valuta minskade intäkterna med 3%.
 • EBITDA uppgick till -7,2 (26,7) MSEK med en EBITDA-marginal på -4% (14%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -54,2 (-17,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -58,8 (-38,4) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -1,68 (-0,78) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (0,7) MSEK motsvarande 0,22 (0,02) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Resultatet från en ny klinisk studie visar 53% reduktion av ventilator-associerad lunginflammation med Bactiguards endotrakealtub.
 • VD Anders Göransson förvärvade aktier i Bactiguard för 3 MSEK.
 • Gabriella Björknert Caracciolo meddelade att hon lämnar posten som CFO och vVD.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • En fokuserad tillväxtstrategi och nya långsiktiga finansiella mål presenterades.
 • Det globala licenssamarbetet med Zimmer Biomet utökades till att omfatta flertalet produktområden i Zimmer Biomets produktportfölj
 • Den kliniska studien med Bactiguards endotrakealtuber publicerades i den välrenommerade tidskriften Annals of Intensive Care.

Covid-19 effekter

Den globala utrullningen av vaccin har en fortsatt positiv effekt på antalet allvarligt sjuka, men samtidigt ökade antal smittade av Covid-19 (Omikron) från slutet av fjärde kvartalet.  Vi såg en fortsatt stabilisering av licensintäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD), och för helåret är de nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi ser ett fortsatt långsiktigt behov av infektionsprevention, vilket är positivt för både licens- och BIP-affärerna. Utvecklingen i närtid är emellertid fortsatt svårbedömd och beroende av pandemins fortsatta påverkan på hälso- och sjukvården.

VD kommenterar fjärde kvartalet

Investeringar för framtida tillväxt påverkade lönsamheten

Intäkterna i fjärde kvartalet var lägre än föregående år, främst pga lägre licensintäkter. Licensaffären med BD fortsatte att stabiliseras och försäljningen av vår egen produktportfölj för infektionsprevention utvecklades positivt, även om vi fortsatt påverkas av pandemin. Vi har påbörjat investeringarna i en starkare marknads- och försäljningsorganisation, vilket har påverkat lönsamheten.

Idag har vi aviserat att vi expanderar vårt globala samarbete med Zimmer Biomet och vi ser nya spännande affärsmöjligheter framöver. Vi är väl rustade för att påbörja implementeringen av vår fokuserade tillväxtstrategi och skapa långsiktig lönsam tillväxt.  

Ny licensaffär i februari 2022

Idag tecknade vi avtal om att expandera vårt globala partnerskap med Zimmer Biomet inom ortopedi. Licensavtalet som ursprungligen omfattade ortopediska traumaimplantat har utvidgats till att omfatta flera produktområden i Zimmer Biomets produktportfölj, inklusive implantat för höfter och knän. Genom detta breda samarbete ser vi möjligheter att på sikt etablera en ny vårdstandard för att förebygga implantatrelaterade infektioner. Lanseringen av traumaimplantaten, ZNN Bactiguard, inleddes vid halvårsskiftet i Europa och processen för att få regulatoriska godkännanden på fler marknader pågår parallellt.

Det nya licensavtalet genererar utvecklings- och licensintäkter under 2022 och har potential att generera större, milstolperelaterade licensintäkter i framtiden. På sikt, i takt med att implantaten når marknaden kommer våra royaltyintäkter att öka avsevärt.

Vi ser också att det utvidgade samarbetet kommer att öppna för nya dialoger med andra aktörer och skapa nya möjligheter för oss att expandera vår licensaffär inom andra applikationsområden.

Intäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) fortsatte att stabiliseras i slutet av året och är nu tillbaka på samma årsnivå som före pandemin.

Stabiliserad försäljning av Bactiguards egen produktportfölj

Försäljningen har fortsatt påverkas negativt av minskad ordinarie sjukvård och hög sjukfrånvaro bland sjukvårdspersonal till följd av pandemin. Trots det utvecklas försäljningen av katetrar och sårvårdsprodukter positivt, framförallt på de marknader där vi har en egen säljkår. Vi ser ett ökande intresse för infektionsprevention även i övriga regioner i takt med att sjukvården återgår till mer normal aktivitet. Vår bedömning är att efterfrågan kommer att fortsätta öka allt eftersom det pandemiska läget förbättras. Samtidigt kommer våra fokuserade strategiska satsningar att skapa  bättre förutsättningar för en accelererad  tillväxt.

Utvecklad tillväxtstrategi

Under 2021 har vi gjort strategiska investeringar i bland annat marknads- och försäljningsorganisationen vilket har flyttat oss framåt i värdekedjan och stärkt vår förståelse för både patienternas och våra kunders behov.

Evidensen för vår teknologi har stärkts ytterligare och nya kliniska studier som omfattar våra urinkatetrar och endotrakealtuber har publicerats i välrenommerade tidskrifter under året. Studierna bekräftar styrkan i Bactiguard-teknologin eftersom de tydligt visar att den är säker och effektivt minskar infektioner oavsett applikationsområde. Med våra ökade insikter och starka kliniska evidens som grund har vi gjort en strategisk genomlysning av vår affär och marknadsnärvaro. Vi ser många tillväxtmöjligheter och har nu utformat en mer tydligt fokuserad tillväxtstrategi.

Vår ambition att växa med 1–2 nya licensaffärer per år står fast. Vi möter ett växande intresse för Bactiguards teknologi och har fler pågående diskussioner om möjliga framtida licenssamarbeten. Dessa processer tar ofta lång tid och har fördröjts av pandemin.

Det globala behovet av vår egen produktportfölj är stort och framöver kommer vi att fokusera försäljningen till marknader och terapiområden där vi ser stora behov som banar väg för hög, stabil och lönsam tillväxt. Med en tydligare försäljningsstrategi och go-to-market-modell ser jag stora möjligheter att stärka vår position inom infektionsprevention.

Ny tillväxtfas med långsiktiga finansiella mål

Då vi nu går in i en spännande tillväxtfas har vi idag kommunicerat nya finansiella mål. Vårt långsiktiga mål är att 2026 generera en årlig omsättning på minst en miljard kronor med ett EBITDA-resultat på minst 400 miljoner kronor. Med det kapitaltillskott den riktade nyemissionen genererade under 2021, vår utökade kliniska evidens, den expanderande licensaffären samt satsningar på en starkare organisation är vi väl rustade att accelerera implementeringen av vår fokuserade tillväxtstrategi.

Vi ska fokusera på sex terapiområden och prioriterade länder och öka försäljningen genom nya licensavtal och en bredare BIP-portfölj, kombinerat med strategiska, mindre tilläggsförvärv. Genom en substantiell uppbyggnad av vår kapacitet i licensaffären, kombinerat med investeringar i BIP-portföljen bygger vi basen. Vi ska investera i tillverkning, produktutveckling och en ytterligare utökad go-to-market-organisation. Transformationen av Bactiguard kommer att påverka lönsamheten de kommande ett till två åren och vi förväntar oss därefter en snabbt stigande lönsamhet under åren 2024 till 2026.

Anders Göransson, VD

Bokslutskommunikén 2021 för Bactiguard Holding AB (publ) finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-08, kl. 23.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Audiocast

En audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas onsdagen den 9 februari, 2022, kl. 15.00 där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar bokslutskommunikén, uppdaterade finansiella mål och det utökade globala partnerskapet med Zimmer Biomet, samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för webcasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com.

För att delta i audiocasten, använd denna länk:
www.bactiguard.com/Q4-2021

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:

 • SE: +46850558351
 • UK: +443333009261
 • US: +16467224904