Delårsrapport för första kvartalet 2018

Regulatorisk

Under 2018 är vårt primära fokus att generera tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och genom att utveckla nya licensaffärer, för att närma oss de finansiella målen och för att bidra till att rädda fler liv. Därför är det glädjande att vi redan för det första kvartalet kan rapportera en kraftig tillväxt i försäljningen av vår egen produktportfölj, som mer än fördubblades. Vi kan nu lägga hela tio kvartal av stigande försäljning (baserat på rullande tolvmånaderssiffror) bakom oss, så trenden är stabil. Den totala omsättningen och lönsamheten nådde däremot inte upp till de nivåer vi rapporterade under första kvartalet i fjol och det beror på att vi inte slutfört några nya licensaffärer detta kvartal.

Första kvartalet (januari-mars 2018)

 • Under första kvartalet levererades BIP-produkter till ett värde av 7,3 (2,8) Mkr, en ökning med ca 157%.
 • Intäkterna uppgick till 33,0 (41,0) Mkr, en minskning med ca 20% jämfört med motsvarande kvartal föregående år, som huvudsakligen förklaras av att föregående år innehöll en engångsintäkt från en ny licensaffär med Smartwise Sweden AB om 8,8 Mkr.
 • EBITDA uppgick till 1,8 (13,4) Mkr och EBITDA-marginalen till 6% (33%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,9 (4,4) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till -8,0 (4,1) Mkr, motsvarande -0,24 (0,12) kr per aktie.
 • Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till -13,7 (-2,0) Mkr motsvarande -0,41
 • (-0,06) kr per aktie. Ökade kundfordringar till följd av högre BIP-försäljning och utestående licensbetalningar från Smartwise om 1,25 MUSD (som erhölls i början av Q2) har påverkat kapitalbindningen i kvartalet.
Väsentliga händelser under första kvartalet
 • Valberedningen föreslår Jan Ståhlberg till ny styrelseledamot och ordförande i Bactiguard Holding AB (publ)Region Skåne förlänger avtal med Bactiguard
 • Nytt partnerskap i Europa
 • CVK sortimentet breddas
 • Ny stororder från Kina

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Ny distributör i Mexiko
 • Bactiguards licenspartner Smartwise inleder samarbete med AstraZeneca

VD’s kommentar

Under 2018 är vårt primära fokus att generera tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och genom att utveckla nya licensaffärer, för att närma oss de finansiella målen och för att bidra till att rädda fler liv. Därför är det glädjande att vi redan för det första kvartalet kan rapportera en kraftig tillväxt i försäljningen av vår egen produktportfölj, som mer än fördubblades. Vi kan nu lägga hela tio kvartal av stigande försäljning (baserat på rullande tolvmånaderssiffror) bakom oss, så trenden är stabil.

Den totala omsättningen och lönsamheten nådde däremot inte upp till de nivåer vi rapporterade under första kvartalet i fjol och det beror på att vi inte slutfört några nya licensaffärer detta kvartal. Vi genererade ett EBITDA-resultat på 1,8 miljoner kronor, med en marginal på 6 procent. Kassaflödet var negativt, vilket främst beror på kraftigt ökad försäljning och därmed ökade kundfordringar, samt utestående licensbetalningar på 1,25 miljoner dollar från Smartwise, som vi erhöll i början av andra kvartalet.

Intäkterna från vår största licenspartner BD (efter förvärvet av C.R. Bard) uppgick till 22 miljoner kronor. Det är lägre än föregående år, till följd av något lägre leveranser av koncentrat och valutakurseffekter. Koncentratvolymerna har i ett längre perspektiv varit stabila men varierar mellan kvartalen, utan att följa något tydligt säsongsmönster. Däremot indikerar royaltybetalningarna att försäljningen till slutkund är stabil.

Licenssamarbetet för ortopediska traumaimplantat närmar sig nu slutfasen. När implantaten är CE-märkta kommer försäljningen i Sydostasien att generera royaltyintäkter till Bactiguard. Samtidigt öppnas dörren till nya licensaffärer inom olika typer av ortopediska implantat, ett applikationsområde där vi mött stort intresse för Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Vår licenspartner Smartwise tecknade nyligen ett strategiskt samarbetsavtal med AstraZeneca avseende bland annat utveckling av avancerade vaskulära injektionskatetrar med Bactiguards ytskikt för nya, innovativa behandlingsmetoder av hjärtsvikt och cancer. När katetrarna når marknaden kommer de att generera royaltyintäkter för Bactiguard, vilket ligger cirka två-tre år fram i tiden. Avtalet med AstraZeneca är framförallt en kvalitetsstämpel som visar potentialen i Bactiguards teknologi.

Försäljningen av vår egen produktportfölj utvecklades starkt och det är särskilt glädjande att tillväxten kommer från flertalet regioner. Under första kvartalet genererade Kina, Indien och Mellanöstern de största intäkterna.

I Indien har vår nya distributör kommit igång med försäljningen i stora delar av landet.

Vi levererade både urinkatetrar och centrala venkatetrar under kvartalet och ser fram emot utvecklingen under året nu när samtliga produkter finns på marknaden. Rekryteringen av patienter till den kliniska studie som inleddes 2016 och omfattar totalt 1 000 patienter, vid sex olika sjukhus, har precis avslutats och resultaten presenteras under andra kvartalet. Denna multicenterstudie kommer att bli ett värdefullt verktyg i den fortsatta bearbetningen av den indiska marknaden.

Mellanöstern fortsätter att utvecklas positivt och försäljningen ökade med mer än 40 procent. Tillväxten drivs framförallt av de större marknaderna i regionen, men även i mindre länder som Kuwait ser vi en positiv utveckling. Vi väntar fortfarande på registreringen av våra produkter i Egypten, en utdragen process som nu närmar sig slutfasen, och vi ser fram emot lanseringen på den folkrikaste marknaden i Mellanöstern.

Till Kina levererade vi en ny, stor order i mars och där pågår aktiviteterna med hög intensitet. I Europa fortsätter vi att flytta fram våra positioner och de marknader där vi varit etablerade under något eller några år, t ex Grekland och Polen utvecklas väl. Samtidigt pågår arbetet med att hitta nya lämpliga partners på de största europeiska marknaderna.

Avslutningsvis några ord om utvecklingen i Sverige, där vi också ser en positiv utveckling. Upphandlingen av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting som sjösattes i november förra året har bidragit till ökad försäljning. Fler och fler sjukhus och kliniker börjar använda våra produkter med goda resultat och vi ser ett ökat intresse för att testa våra centrala venkaterar och endotrakealtuber.

Jag ser fram emot utvecklingen under resten av 2018, som kan komma att bli ett riktigt spännande år för Bactiguard.

Christian Kinch, VD

 

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden januari – mars 2018 finns nu tillgänglig som PDF.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-05-08, kl. 08.00.

En telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag klockan 10:00 där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från klockan 08:00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 97

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 722 262 328