Delårsrapport för första kvartalet 2021

Regulatorisk

Fortsatt hög aktivitet i första kvartalet – infektionsprevention en global hållbarhetsfråga

Första kvartalet (januari-mars 2021)

 • Intäkterna uppgick till 41,8 (48,1) MSEK, en minskning med 13%. Valutakursjusterat var minskningen 3%.
 • EBITDA uppgick till 1,9 (14,4) MSEK med en EBITDA-marginal på 5% (30%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,7 (3,9) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -10,5 (-11,2) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,34) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -0,9 (-3,5) MSEK motsvarande -0,03 (-0,11) kr per aktie.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Genombrott i licensaffären med Zimmer Biomet med CE-märke för traumaimplantat med Bactiguards teknologi. Produktionen har startat och återkommande licensintäkter börjar successivt genereras.
 • En stor randomiserad studie visar nära 70% minskning av urinvägsinfektioner med Bactiguards teknologi.
 • Bactiguards desinfektions- och sårvårdslösning lanserades i Grekland.
 • Apoteket AB tar in Hydrocyn i sortimentet.
 • Covid-19 relaterat interimsgodkännande för Bactiguards TempSensor-kateter i Kanada.
 • Fortsatt stärkt säljfokus genom rekrytering av ny global säljchef.
 • Cecilia Edström meddelade styrelsen att hon önskar lämna VD-rollen när en efterträdare är utsedd.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Sårvårdssortimentet introduceras i Spanien.

Covid-19 effekter

 • Under första kvartalet såg vi en fortsatt återhämtning i licensaffären med BD och en positiv utveckling för våra egna BIP-produkter. Försäljningen av BIP-produkter påverkas fortfarande av den minskade ordinarie sjukvård som Covid-19 fört med sig. Utrullningen av vaccin kommer successivt att ha en positiv effekt på återgången till en mer normal situation för sjukvården. Samtidigt byggs den globala vårdskulden på och behöver bearbetas. I det sammanhanget ser vi ett stort behov av infektionsprevention, vilket är positivt för både licens- och BIP-affären. Utvecklingen i närtid är emellertid fortsatt svårbedömd.

VD kommenterar första kvartalet

Fortsatt hög aktivitet i första kvartalet – infektionsprevention en global hållbarhetsfråga

Vi såg en fortsatt återhämtning i licensaffären med BD och nådde viktiga milstolpar i samarbetet med Zimmer Biomet under kvartalet. Den nyligen publicerade kliniska studie som bekräftar hur effektivt Bactiguard-teknologin minskar risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner fick också stor positiv uppmärksamhet. Samtidigt fortsätter arbetet med att registrera vår utökade produktportfölj på fler marknader och försäljningsarbetet intensifieras. Sjukvården är fortfarande under stark press till följd av pandemin, vilket påverkat efterfrågan under hela det år som gått. Under tiden har en stor global vårdskuld byggts upp, vilket gör behovet av infektionsprevention större än någonsin. Vi är redo att möta det behovet med vår effektiva och säkra teknologi och breda produktportfölj.

Licensaffären – viktiga genombrott med Zimmer Biomet

Licensaffären med Becton, Dickinson and Co (BD) påverkades negativt under 2020 då ordinarie sjukvård minskade drastiskt och planerade operationer sköts upp till följd av pandemin. Den återhämtning vi började se i fjärde kvartalet 2020 fortsatte under första kvartalet. Royalty-intäkterna från BD speglar slutkundförsäljningen och har nu ökat två kvartal i rad, vilket indikerar en återhämtning av sjukvården i USA. Samtidigt har BD ökat sina lager något för att kunna möta en ökande efterfrågan när läget normaliseras, vilket påverkade oss positivt i kvartalet.

Samarbetet med Zimmer Biomet går framåt i allt snabbare takt. En viktig milstolpe är det CE-märke vi erhöll i januari för deras Bactiguard-coatade traumaimplantat. Det är en förutsättning för att kunna lansera implantaten på den europeiska marknaden. I början av april startade produktionen i vår anläggning i Penang och Bactiguard kommer att fungera som kontrakts-tillverkare för Zimmer Biomet under en period. Lanseringen sker senare i år och i takt med att produktionen ökar och produkterna når slutkund kommer vi att se stigande licensintäkter.

Arbetet med produktregistreringen i USA pågår parallellt och kommer nu att intensifieras. Vi ser mycket positivt på partnerskapet med Zimmer Biomet som har potential att expandera Bactiguards licensaffär avsevärt.

Pandemin har temporärt lett till minskad investeringskapacitet hos nya potentiella partners och mer utdragna processer. Trots det ser vi ett tydligt ökande intresse för Bactiguards teknologi och har flera intressanta dialoger i gång. Jag ser därför positivt på våra möjligheter att etablera nya spännande licensaffärer och vårt mål att etablera en eller två nya affärer per år ligger fast.

Positiv utveckling för BIP-portföljen

Pandemin har satt sjukvården i alla regioner under stark press. Samtidigt har den ordinarie beläggningen varit låg, med undantag för vård av Covid-19 patienter. Därför har försäljnings-utvecklingen sedan andra kvartalet 2020 varit svagare än förväntat, men under första kvartalet i år utvecklades försäljningen av vår BIP-portfölj positivt. Vår bedömning är att det kommer att ta ytterligare några kvartal innan sjukvården kan återgå till mer normal verksamhet.

Förvärvet av Vigilenz är strategiskt viktigt och framgångsrikt. Vi har breddat produktportföljen med effektiva produkter för sårvård och desinfektion och de är idag en viktig del av vår tillväxt-strategi. Registreringen av produkterna i Europa, Mellanöstern och Indien pågår för fullt, men lokala regelverk gör att den globala utrullningen tar lite längre tid än vi skulle önska.

Intresset för sårvårdsportföljen är stort och vi har nyligen etablerat samarbeten med fler apotekskedjor som vill komplettera sitt utbud med våra produkter, bland annat svenska Apoteket AB och apotea.se. Så sent som i förra veckan tog vi ytterligare ett steg i Europa med ett samarbete för sårvårdsportföljen på den spanska marknaden.

I början av året etablerade vi en egen säljstyrka för Norden. Vår ambition är att öka trycket på marknaden och göra Bactiguard mer synligt och tongivande. Vi börjar redan nu se resultat och räknar med att se ökad effekt av dessa satsningar under året.

Allt starkare klinisk evidens

Trots att vi redan har omfattande klinisk evidens investerar vi i nya studier. I mars publicerades en studie i den internationellt ansedda vetenskapliga tidskriften ”Antimicrobial resistance and infection control”, som ytterligare bekräftar Bactiguards infektionsförebyggande teknologi genom att minska risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner med nära 70%.

Utöver att påvisa en avsevärd minskning av infektionsrisken bidrar denna indiska studie med ny insikt om hur effektiv Bactiguards teknologi är i en miljö där infektioner orsakade av multi-resistenta bakterier är ett stort problem. Vi är väldigt glada över resultaten från den största randomiserade, kontrollerade studie som hittills gjorts på Bactiguards urinkatetrar, som ytterligare bekräftar att vår teknologi är effektiv för att förhindra infektioner.

Studien har fått stor uppmärksamhet inom sjukvården och har redan lett till nya kontakter och potentiella samarbeten. I april hölls det första projektmötet för ”Vision Zero for healthcare associated infections in India” där vi har möjlighet att etablera samarbeten med ledande indiska sjukvårdskedjor.

Senare i år kommer resultatet av en studie gjord i Belgien att publiceras, där IVA-patienter behandlats i ventilator med endotrakealtuber (ETT) från Bactiguard. Denna studie kan komma att bidra med klinisk evidens för patienter som vårdas i ventilator. Det är extra angeläget med tanke på de sekundära lunginfektioner som kan drabba Covid-19 patienter som har ventilator-behandling. Där kan vi bidra med vår teknologi för att motverka ytterligare komplikationer för redan svårt sjuka patienter.

Stort globalt behov av infektionsprevention

Pandemin har satt sjukvården under stark press. För att hantera den globala vårdskulden som byggts upp krävs en effektiv och säker sjukvård. Bactiguard erbjuder väl beprövade, effektiva och säkra lösningar som minskar riskerna för infektioner avsevärt. I det sammanhanget visar våra kliniska studier en effekt som många läkemedel inte kommer i närheten av och det är en stor tillgång.

Pandemin har kortsiktigt påverkat Bactiguard negativt, men behovet av infektionsprevention är större än någonsin och vi ser positivt på framtiden. Vi har en bredare produktportfölj och har investerat i ökad produktions- och utvecklingskapacitet. Samtidigt har vi vässat vår försäljningsorganisation och gjort flera viktiga genombrott i licensaffären. Bactiguard är väl positionerat för att flytta fram positionerna i ett läge där infektionsprevention kommer att bli en central komponent i framtidens sjukvård och en av de viktigaste globala hållbarhetsfrågorna.

Vårt mål är tydligt – att etablera Bactiguard som vårdstandard för infektionsprevention och därmed rädda liv, öka patientsäkerheten och reducera vårdkostnader.

Cecilia Edström, VD

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden januari – mars 2021 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-22, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Presentation av Q1

En webcast på engelska för aktieägare, analytiker och media kommer att hållas idag kl. 11.00 där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten, samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för webcasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida.

För att delta i webcasten, använd denna länk: https://tv.streamfabriken.com/bactiguard-q1-2021