Justerad tilläggsorder från Bard

Regulatorisk

I augusti 2015 mottog Bactiguard en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager, som genererade extra intäkter på cirka
28 miljoner kronor i tredje kvartalet. Bard har därefter reviderat ned sitt behov av buffertlager. Denna justering kommer att ha en negativ inverkan på Bactiguards intäkter om cirka 8 MSEK.

Tilläggsordern var avsedd att höja Bards buffertlager. Efter en intern analys har Bard nu konstaterat att ordern avseende buffertlagret som lades i augusti var felaktig och att en order värd cirka 20 MSEK hade varit tillräcklig.

En del av tilläggsordern, motsvarande ett värde av cirka 8 MSEK, kommer därför att användas för Bards ordinarie produktion. Detta påverkar Bactiguards intäkter i motsvarande grad, framförallt i fjärde kvartalet 2015, men även i inledningen av 2016.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-12-23, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 46 708 800 407