Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 16 maj 2018 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2017 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Ett årligt arvode om 500 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kr till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordförande. Ingen särskild ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem personer utan suppleanter. Styrelseledamöterna Mia Arnhult, Christian Kinch, Marie Wickman-Chantereau och Svante Östblom omvaldes. Jan ståhlberg valdes in som ny styrelseledamot och styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslagna förändringar i instruktionen för valberedningen om att utöka antalet ägarutsedda ledamöter från tre till fyra beslutades.

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28