Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2021 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2020 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning.

Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande, 400 000 kr till styrelseledamoten Anna Martling och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. Inget ytterligare arvode ska utgå för utskottsarbete, med undantag för ordförande i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kr i arvode.

Cecilia Edström, Christian Kinch, Anna Martling, Jan Ståhlberg och Thomas von Koch omvaldes som styrelseledamöter. Thomas von Koch valdes till ny styrelseordförande och Christian Kinch valdes till vice ordförande.

Deloitte AB omvaldes av stämman som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och beslut togs att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Även styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, bifölls med erforderlig majoritet.

Avslutningsvis beslutade årsstämman om uppdaterad instruktion för valberedningen enligt valberedningens förslag.

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman med deltagande enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49