Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatoriska

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2020 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2019 och beslutade att ingen vinstutdelning lämnas. Överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets ange­lägenheter under räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete med undantag för ordföranden i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kronor i arvode för utskottsarbetet.

Årsstämman beslutade om omval av Jan Ståhlberg, Christian Kinch, Anna Martling och Thomas von Koch samt nyval av Cecilia Edström som ordinarie styrelseledamöter. Christian Kinch valdes till styrelsens ordförande.

Deloitte AB omvaldes av stämman som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och beslut togs att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade även, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Vigilenz, innebärande att del av köpeskillingen för Vigilenz, 19 320 960 kronor, erläggs genom betalning med 241 512 nyemitterade B-aktier i Bactiguard Holding AB.

Även styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bifölls med erforderlig majoritet.

Avslutningsvis beslutade årsstämman om uppdaterad instruktion för valberedningen enligt valberedningens förslag.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CEO, telefon: +46 8 440 58 80