Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 5 maj 2023 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2022 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. 

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande samt med 400 000 kr vardera till övriga ledamöter. Inget ytterligare arvode ska utgå för utskottsarbete.

Christan Kinch, Jan Ståhlberg, Anna Martling, Magdalena Persson och Thomas von Koch omvaldes som styrelseledamöter och Dr Rick Kuntz ny valdesdes. Thomas von Koch omvaldes som styrelseordförande och Christian Kinch omvaldes som vice ordförande.

Deloitte AB omvaldes av stämman som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och beslut togs att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För ytterligare information vänligen kontakta

Carin Jakobson, CFO, mobil: +46 709 651 665
Bactiguard presskontakt +46 8 440 58 80 info@bactiguard.com