Kommuniké från Bactiguard Holding AB:s (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 14 maj 2024 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2023 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning.

Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 750 000 kr till styrelsens ordförande och med 400 000 kr vardera till övriga ledamöter. Inget ytterligare arvode ska utgå för utskottsarbete.

Thomas von Koch, Dr Richard Kuntz, Professor Anna Martling, Magdalena Persson och Jan Ståhlberg omvaldes som styrelseledamöter. Thomas von Koch valdes som bolagets styrelseordförande.

Deloitte AB omvaldes av stämman som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och beslut togs att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om förändring i instruktionen för valberedningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrick Bach, CFO +46 761 295 911
Nina Nornholm, Head of Communications & Investor Relations +46 708 550 356