Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 15 maj 2019 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2018 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Ett årligt arvode om 400 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kr till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna, med undantag för Thomas von Koch som inte ska erhålla arvode. Inget ytterligare arvode ska utgå för utskottsarbete, med undantag för ordförande i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kr i arvode.

Styrelseordförande Jan Ståhlberg och styrelseledamöterna Mia Arnhult och Christian Kinch omvaldes. Anna Martling och Thomas von Koch valdes in som nya styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28