Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare, Christian Kinch, Thomas von Koch och Jan Ståhlberg, att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av de tre huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard.

Bolagets huvudägare har erbjudit ledande befattningshavare (inkluderande två styrelseledamöter) och nyckelpersoner i Bactiguard att förvärva köpoptioner i Bactiguard utställda av huvudaktieägarna. Sammanlagt har 1 504 795 optioner förvärvats till ett pris som bedöms motsvara optionernas marknadsvärde. Det sammanlagda antalet aktier som omfattas av de utställda optionerna motsvarar 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till 10,4 miljoner kronor, varav optioner förvärvade av VD, Anders Göransson, utgör 3 miljoner kronor, optioner förvärvade av resterande koncernledning utgör 4,2 miljoner kronor och optioner förvärvade av styrelseledamöterna Anna Martling och Magdalena Persson utgör 0,4 miljoner kronor.

Varje option berättigar till köp av en Bactiguard aktie av serie B och har en löptid om fem år och kan utnyttjas under perioden 15–31 maj 2027. Lösenpriset uppgår till 188 kr per option, vilket motsvarar 184 procent av genomsnittet för den volymvägda betalkursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under perioden 27 april–10 maj 2022.

Bactiguard har inte medverkat i erbjudandet till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard. Erbjudandet har lämnats av Christian Kinch, Thomas von Koch och Jan Ståhlberg på deras eget initiativ.

Erbjudandet medför inga kostnader för Bactiguard och ingen aktieutspädning.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Göransson, VD, telefon +46 8 440 58 80