Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Regulatorisk

Under maj 2020 har antalet aktier av serie B i Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) ökat med 241 512. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget per 29 maj 2020 till 29 543 885 och det totala antalet röster till 69 543 885.

Ökningen är en följd av den kvittningsemission som beslutades av årsstämman den 28 april, för att erlägga del av köpeskillingen för Vigilenz, vilket tidigare kommunicerats.

Det totala antalet aktier i Bactiguard har ökat med 241 512 aktier av serie B och uppgår per den sista handelsdagen i maj (29 maj 2020) till totalt 33 543 885 aktier, varav 4 000 000 av serie A och 29 543 885 aktier av serie B. Ändringen medför även att antalet röster har ökat med 241 512 och totalt uppgår till 69 543 885.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, tel. +46 8 440 58 80