Svenska medicinteknikbolag kan rädda jobben

Under det senaste året har flera svenska företag bl.a. AstraZeneca i Lund, Becton Dickinson i Helsingborg, St Jude Medical och Carmel Pharma i Stockholm, beslutat att avveckla mer än 2000 arbetstillfällen i Sverige och flyttar forskning, utveckling och produktion framförallt till Kina, Indien och Mexico. Igår kom senaste beskedet från AstraZeneca – all forskning och utveckling skall avvecklas i Södertälje och flyttas till Boston – ytterligare 1000 anställda i Sverige mister sina jobb och den framstående medicinska forskningen tappar en avgörande samarbetspartner.

Verkligheten är att företagen inför varje forsknings- och utvecklingsprojekt frågar sig vilket land som erbjuder de bästa förutsättningarna vad gäller infrastruktur, kvalitet, acceptabla kostnader, tillgänglighet etc. och det är inte längre Sverige som kommer högst på listan.

Svenska medicinteknikbolag kan rädda jobben i Sverige men det krävs akuta åtgärder för att företag, med ett svenskt långsiktigt ägande, fortsatt ska kunna bedriva forskning och innovationsutveckling i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Därmed kan fler jobb skapas samtidigt som vården för Sveriges patienter kan förbättras och fler liv räddas. Idag flyr svenska innovationsföretag vårt land. Förändrade attityder och tydligare regelverk krävs för att möjliggöra för företagen att utveckla nya teknologier och produkter i Sverige. Det krävs kraftsamlingar på nationell, regional och lokal nivå för att Sverige fortsatt ska vara i frontlinjen för utveckling av bra forskning, en säker och effektiv vård samtidigt som tillväxten kan säkras.

Debattartiklar flödar och rapporter publiceras om vikten av samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Man är rörande överens. Det måste till en mer positiv attityd till entreprenörskap, ökat samarbete och större rörlighet mellan akademi, hälso- och sjukvård och företag för att stimulera nya innovationer och stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta skrivs i rapport efter rapport. Medan allt diskuterande och rapporterande pågår så kommer kalldusch efter kalldusch.

Storföretagen byter ägare och efter ett tag så ökar risken för att de lämnar Sverige. De små och nya läkemedelsföretagen har mer och mer blivit ”kuvöser” åt stora internationella läkemedelsbolag och kommer sannolikt aldrig att ha resurser att bli ett nytt AstraZeneca eller ett nytt Pharmacia.

Vi menar att det krävs ett långsiktigt och uthålligt ägande i innovativa tillväxtbolag för att kunna säkra jobben i Sverige. Flera sådana bolag finns i Sverige bl.a. inom den medicintekniska sektorn (t.ex. Getinge, Electa, Bactiguard etc.).

En ytterligare satsning på mindre och medelstora bolag kan bli den stora innovativa tillväxtsektorn. Det är kanske dags att lämna över stafettpinnen från läkemedel till medicin teknik för att Sverige skall kunna bibehålla sin ställning inom medicinsk och teknisk forskning.

Vi har en stor möjlighet att relativt snabbt skapa nya jobb och nya etableringen i Sverige genom att förbättra möjligheterna till samverkan mellan akademin, hälso- och sjukvården och de medicintekniska företagen.

Men det krävs kraftsamling för att gå från ord till handling för att vända trenden från utflyttning till att se möjligheterna i Sverige. Innovationerna skapas inte på kontor på Stureplan – de utvecklas i nära samverkan mellan företag, forskare och vårdanställda på vårdgolvet.

Vi menar att det finns positiva regionala och lokala initiativ som kan tjäna som goda förebilder för hur sådant ”rumsrent” samarbete kan utvecklas. Karolinska Universitetssjukhuset har skapat ”Innovationsplatsen” – en helt ny plattform i Huddinge som bas för samverkan mellan vård, akademi och företag. Här kan framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården mötas utvecklingen av nya användbara innovativa metoder, processer och produkter.

Runt innovationsplatsen växer nu upp ett viktigt kluster av helt nya företagsetableringar. Flera av dessa planerar att förlägga och utöka produktion, forskning och utveckling i direkt anslutning till sjukhuset. Det är just detta kluster som är bakgrunden till att Bactiguard beslutat att stanna i Sverige och förlägga både forskning- och utvecklingsverksamhet och produktionsverksamhet här. Bara genom samverkan mellan Innovationsplatsen och Bactiguard skapas 100-talet nya jobb. Både angränsande kommuner och fastighetsbolag är aktiva i arbetet med markanvisningar och vidareutveckling av företagsklustret – en regional utveckling, som efterlysts under decennier.

Samarbetet mellan Karolinska universitetssjukhuset och Bactiguard är ett första led i att inom Södra Stockholm (Flemingsbergsområdet) skapa en nod för företagsutveckling med fokus på medicinteknik i nära samarbete med vård och akademi med syftet att stärka tillväxt såväl inom regionen som i Sverige.

För att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs:

  • en mer positiv attityd till affärsidéer och risk i entreprenörskap för att väsentligt stärka Sveriges position och förbättra innovationsklimatet i vård och omsorg
  • ett starkt och långsiktigt ägande i företagen. Ett tydligt ansvarsfullt ägande är det som kan ge kontinuitet i verksamheterna i Sverige
  • ökat stöd till lokala och regionala initiativ till nya samverkansformer, tydligare regelsystem och stöd för upphandlingar särskilt s.k. innovationsupphandlingar
  • underlätta företagens villkor att kommersialisera produkter och tjänster genom att möjliggöra test och utvärdering i samverkan med akademi och vård i Sverige
  • ge universitetssjukhusen förutsättningar att vara katalysator i samspelet med akademi och företag för att öka samhällsnyttan av forskningsresultat, möta industrins behov och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft

Christian Kinch, VD Bactiguard,

Ewa Ställdal, Ordförande Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och Vice VD Bactiguard

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.