Valberedning utsedd inför årsstämman 2023

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2023, som kommer att hållas fredag 5 maj vid bolagets huvudkontor i Tullinge.

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande ledamöter:

Helena Borglund, utsedd av TomBact AB
Christian Kinch, utsedd av KK Invest AB
Jan Ståhlberg, utsedd av Jan Ståhlberg
Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder
Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP Fonden
 

Styrelsens ordförande, Thomas von Koch, kommer att vara adjungerad till valberedningen men utan rösträtt.

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fem medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2023 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för hur valberedning ska utses inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per email till föjande adress: valberedningen@bactiguard.com 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO, mobil: +46 709 651 665