Desinfektion

God handhygien är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning inom vården, men även i samhället i stort. Ett bra komplement till handtvätt är användning av handdesinfektion. Även ytor kan behöva desinficeras för att inte sprida smitta via till exempel dörrhandtag, knappar och kranar.

Bactiguard erbjuder en alkoholfri lösning för desinfektion av till exempel hud och ytor, bevisat effektiv mot bakterier, svamp och virus.

Välj alkoholfritt och slipp oron kring att alkoholbaserad desinfektion ska förvaras oåtkomlig för barn och inte utsättas för värme, gnistor eller andra antändningskällor.

Välj ett alkoholfritt alternativ

Hydrocyn® aqua är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor. Den aktiva substansen hypoklorsyra (HOCl) är en del av det mänskliga immunförsvaret.

Kraftig ökning av larmsamtal – barn får i sig handsprit

Giftinformationscentralen ser en kraftig ökning av samtal om misstänkta handspritsförgiftningar sedan Corona-pandemin drog igång, främst från oroliga föräldrar vars barn fått i sig produkten.

Hydrocyn® aqua bevisat effektiv mot nya coronaviruset

I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn® aqua på en viruskultur av det nya coronaviruset SARS-CoV-2.