Delårsrapport för tredje kvartalet

 • Intäkt 66,2 MSEK (45,2)
 • EBITDA 2,5 MSEK (1,2)
 • Kassaflöde 9,9 MSEK (14,3)
Fler licensprojekt ger bra momentum

Tredje kvartalet (juli-september 2022)

 • Intäkterna uppgick till 66,2 (45,2) MSEK, en ökning med 46%. Efter justering för valuta ökade intäkterna med 15%.
 • EBITDA uppgick till 2,5 (1,2) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 3,8% (2,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,0 (-10,7) MSEK, en minskning med -0,3 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -8,5 (-10,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,31) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 (14,3) MSEK motsvarande 0,28 (0,41) kr per aktie.

Perioden januari – september 2022

 • Intäkterna uppgick till 181,3 (133,0) MSEK, en ökning med 36%. Efter valutakursjustering var ökningen 12%.
 • EBITDA uppgick till -5,3 (4,9) MSEK, med en EBITDA[1]marginal på -2,9% (3,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -42,4 (-30,4) MSEK, en minskning med -12,0 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -38,7 (-33,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,10 (-0,95) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 (18,9) MSEK motsvarande -0,11 (0,54) kr per aktie.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Tredje generationens patent för Bactiguard-teknologin har beviljats av European Patent Office (EPO) med skydd till 2039.

Fler licensprojekt ger bra momentum

Kvartalets intäkter var 66 MSEK och tillväxten 46 procent jämfört med förra året. Justerat för valutaeffekter var tillväxten 15 procent.

Bra momentum i licensaffären – viktigt i kampen mot infektioner
Licensaffären växer med 41 procent detta kvartal, rensat för valutaeffekter var ökningen 17 procent. Merparten av intäkterna är hänförliga till avtalet med BD (Becton Dickinson). Vi har nu haft tre starka kvartal i rad från BD, ett av världens största medicintekniska företag som har exklusiv rätt att sälja urinvägskateter med Bactiguards teknologi i bland annat USA och Japan.

Inom ramen för avtalet med Zimmer Biomet, en global ledare inom ortopedi, fortsätter lanseringen av traumaimplantatet ZNN Bactiguard i Europa, där Italien och Tyskland ligger i framkant. För att studera effekten av vår teknologi, inkluderas patienter i kliniska studier på flera ledande europeiska sjukhus. Samtidigt fortskrider det regulatoriska arbetet med att få dessa implantat godkända på fler nyckelmarknader.

Det utökade licensavtal som skrevs med Zimmer Biomet tidigare i år, utvecklas även det positivt och utvecklingsarbetet inom ortopediska implantat (till exempel knä- och höftledsproteser) fortgår enligt plan. Även inom ramen för avtalet som tecknades i april med Dentsply Sirona, en global ledare i dental-branschen, fortskrider produktutvecklingen enligt plan. Dessa båda utvecklingsprojekt bidrar till vår starka tillväxt i nya licensintäkter detta kvartal. Sammantaget innebär detta att vår teknologi på sikt kommer att kunna användas inom många fler applikationsområden och nå allt fler patientgrupper. Det ger oss fler, och mer differentierade, intäktsströmmar.

Den positiva utvecklingen av licensaffären är ett tydligt bevis på värdet av vår teknologi, som är unik på världsmarknaden. Under kvartalet har vårt patentskydd förlängts till 2039 i Europa. Tillsammans med vårt konfidentiella recept och know-how, är vårt IP-skydd fortsatt starkt.

Vi har förstärkt vår organisation för att bygga en plattform för accelererad lönsam tillväxt. Fokus är på produktutveckling inom licensaffären, regulatoriska godkännanden, patentskydd, högre tillverknings-kapacitet och en utökning av licens- och försäljningsorganisationerna.

Fortsatt tillväxt i BIP-portföljen på prioriterade marknader
Den sammantagna BIP-försäljningen har ökat med 23 procent, rensat för valutaeffekter 11 procent. Detta är under vår ambitionsnivå. Dock ser vi även detta kvartal en ökad efterfrågan på framför allt våra katetrar och sårvårdsprodukter på fokusmarknader där vi har stärkt säljorganisationen (Norden, Indien och Malaysia).

Vår teknologi är bakteriernas fiende
Det är inte förvånande att efterfrågan på våra produkter ökar, med tanke på värdet infektionsprevention ger – både för enskilde individen, hälso- och sjukvården och samhället i stort. Att undvika en infektion, vid till exempel en ortopedisk operation, eller vid långtidsanvändning av en urinvägskateter eller central venkateter, kan vara skillnaden mellan liv och död.

Vår teknologi ger ett unikt skydd mot infektioner, även de som orsakas av multiresistenta bakterier. Det, i sig, borde räcka för att använda vår teknologi på allt som kommer att vara i kroppen längre tid än två dagar. Vår teknologi förhindrar uppkomsten av biofilm som kan leda till en infektion. Till detta kommer ytterligare en aspekt – genom att förebygga infektion minskar vi behovet av att använda antibiotika, vilket gör att vi bidrar till att minska risken för antibiotikaresistens.

Zimmer Biomet verkar i en marknad som är värd 28 miljarder dollar och omsätter själva över 6 miljarder dollar, däri ligger potentialen för vår affär inom ortopediska implantat. Om vi utifrån detta tänker oss att alla implantat är behandlade med vår teknologi, blir det tydligt hur stor Bactiguards affärspotential blir. Det blir också tydligt hur mycket vi som, enskilda individer, hälso- och sjukvården, samt samhället i stort, har att vinna på att använda Bactiguards teknologi. Vår unika och effektiva lösning är ett viktigt verktyg i kampen mot antibiotikaresistensen.

Anders Göransson, vd 

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden juli – september 2022 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com. 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27, kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO, mobil: +46 70 965 16 65

Presentation av Q3
En audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag, den 27 oktober, kl. 11.00 där VD Anders Göransson och CFO Carin Jakobson presenterar och kommenterar delårsrapporten, samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för webcasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com.
För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk:
https://www.bactiguard.com/sv/report/kv3-2022/

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:
SE: +46856642693, UK: +443333009268, US: +16319131422 +PIN: 27499451#

Läs mer
Nyckeltaljul-sep
2022
jul-sep
2021
jan-sep
2022
jan-sep
2021
Intäkter1, MSEK66,245,2181,3133
EBITDA2, MSEK2,51,2-5,34,9
EBITDA-marginal2, %3,80%2,60%-2,90%3,70%
Rörelseresultat1, MSEK-11-10,7-42,4-30,4
Periodens resultat1, MSEK-8,5-10,8-38,7-33,4
Resultat per aktie1, SEK-0,24-0,31-1,1-0,955
Kassaf löde från den löpande verksamheten1, MSEK9,914,3-3,918,9
Kassaf löde från den löpande verksamheten per aktie2, kr0,280,41-0,110,54
Soliditet2, %61,90%65,50%61,90%65,4%%
Nettoskuld2, MSEK36,913,226,913,2
 1 Definierat enligt IFRS.
 2 Alternativt nyckeltal. För definition och avstämning se sidorna 16-17.