Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

§6 Aktieslag

Aktier får utges i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B får utges till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som får ges ut enligt denna bolagsordning. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

§7 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§11 Bolagsstämma

Utöver orten där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma även hållas i Huddinge eller Botkyrka.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

§12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall,
revisorer.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§14 Omvandling

På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

§15 Hembud

Har A-aktie på annat sätt än genom arv eller testamente till fysisk person, bodelning eller gåva till den som vid tidpunkten för gåvan är närmast till arv efter givaren övergått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien omedelbart hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska vid hembud styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits ska styrelsen med brev underrätta bolagets aktieägare med anmodan till dem som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader från hembudet. Anmäler sig flera, ska hembjudna aktier fördelas mellan dem som vill lösa i proportion till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Kan fördelning av samtliga aktier inte ske på detta sätt, ska återstående aktier fördelas genom lottning.

Lösningsrätt får utövas beträffande alla eller en del av de aktier förvärvet omfattar.

Lösenbeloppet ska vara skäligt och bestämmes vid oenighet i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar. I de fall aktien övergått genom köp ska, med ovanstående begränsning, lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Även annan tvist än om lösenbeloppet ska prövas i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset för dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter betalas, äger den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

Vad som ovan föreskrivs om A-aktie ska gälla även teckningsrätt och fondaktierätt till A-aktie.

§16 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).