Riskhantering

Bactiguards verksamhet och resultat påverkas av en rad omvärldsfaktorer. Det pågår en kontinuerlig process på alla nivåer i organisationen för att identifiera risker samt bedöma hur respektive risk ska hanteras.

Bactiguard är främst exponerat för marknadsrelaterade risker, rörelserelaterade risker samt finansiella risker. Nedan specificeras olika risker som Bactiguard är utsatt för liksom hur de hanteras.

Produktionsrisk

Bactiguard både licensierar sin teknologi och har en egen produktportfölj. De egna produkterna tillverkas vid anläggningarna i Malaysia och Sverige. Genom att ha flera anläggningar är koncernen mindre exponerat för risken med produktionsbortfall om någon site tvingas minska eller upphöra med produktionen.

Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av risk och har därför ett övergripande riskhanteringsprogram som fokuserar på att minimera potentiella ogynnsamma effekter på det finansiella resultatet. Det är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker.

De ramar som gäller fastställs av styrelsen och revideras årligen. Styrelsen har delegerat ansvaret för den dagliga riskhanteringen till bolagets VD som i sin tur har delegerat den till bolagets CFO. Styrelsen har möjlighet att besluta om tillfälliga avsteg från de fastställda ramarna.

Finansiella risker beskrivs i not 4 i Bactiguards Årsredovisning 2020.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk definieras som risken att inte ha tillgång till likvida medel eller kreditutrymme för att täcka betalningsåtaganden, inklusive räntebetalningar och amorteringar. Likviditetsrisken är särskilt stor vid uppkomna oförutsedda större betalningsåtaganden. Brist på likviditet för större betalningsåtaganden kan få en negativ inverkan på Bactiguards verksamhet och finansiella ställning.

Under 2020 har kassaflödet tidvis varit försvagat på grund av ett temporärt lägre orderinflöde, vilket har hanterats med hjälp av checkräkningskrediten. Den 31 december 2020 hade koncernen, inklusive beviljad checkräkningskredit om 30 Mkr, en likviditet på 31,0 Mkr.

I samband med förvärvet av Vigilenz omförhandlades koncernens befintliga kreditfacilitet hos SEB. Detta innebar att löptiden förlängdes till februari 2023 och totalt utestående belopp uppgick till 170,9 (127,5) MSEK den 31 december 2020. Låneavtalet innefattar en obligatorisk återbetalning som innebär att ett belopp motsvarande 50% av fritt kassaflöde (kassaflöde före finansiering med avdrag för ränta och amortering leasingskuld), dock ej överstigande 35 MSEK, betalas årligen (så kallad cash sweep).

Till följd av effekterna av pandemin har villkoren i låneavtalet med SEB omförhandlats under januari 2021. Villkoren är omförhandlade med avseende på covenanter och tillgänglig checkkredit som nu uppgår till 45 (30) MSEK, övriga villkor är oförändrade.

Likviditetsrisken följs upp månadsvis genom rullande prognoser på tre månader som utvärderar likviditetssituationen och är basen för att vidta relevanta finansiella eller operationella åtgärder. Ledningen gör i dag bedömningen att likviditeten kommer att vara tillräcklig för att hantera bolagets åtaganden under kommande år.

Makroekonomisk risk

Svag ekonomisk utveckling och höga statsskulder kan medföra att det blir svårare för såväl offentliga som privata kunder att erhålla finansiering. Likaså kan olika länders möjligheter och politiska vilja till investeringar i och allokering av offentliga medel till hälsovård påverkas negativt. Bactiguards närvaro på ett stort antal geografiska marknader avser att minimera den landspecifika delen av den makroekonomiska risken.

Regulatorisk risk

Som tillverkare av medicintekniska produkter styrs Bactiguards verksamhet av de krav och standarder som bestämts av tillsynsmyndigheter på respektive marknad där Bactiguard bedriver verksamhet och säljer produkter. Regulatoriska processer i olika länder kan innebära en risk för förseningar i processen med att introducera produkter i dessa länder. För att minimera dessa risker arbetar Bactiguard tillsammans med lokala distributörer samt deras regulatoriska rådgivare.

Teknologisk risk

Det sker teknologiska framsteg inom medicinteknik, vilket resulterar i att nya produkter och förbättrade behandlingsmetoder lanseras kontinuerligt. Bactiguard har för att skydda sin teknologi patent i flera av de länder i vilka bolaget verkar och har ansökt om patent i ytterligare länder. Därtill har Bactiguard vidtagit ett flertal andra åtgärder för att säkerställa att inte företagsunika kunskaper om till exempel applicering och tillverkning av Bactiguards ytskikt kommer till konkurrenters kännedom.

I takt med att regelverken för medicintekniska produkter ställer allt hårdare krav, till exempel genom MDR, blir Bactiguards starka kliniska evidens en allt viktigare konkurrensfördel. Bactiguards teknologi är väl beprövad i ett flertal olika applikationer. Nya konkurrenter och teknologier måste investera i klinisk evidens för att bli godkända vilket tar lång tid och fordrar ekonomiska investeringar.

Covid-19

I tillägg till redan identifierade risker analyseras regelbundet påverkan av den pågående pandemin. Bactiguard som företag följer respektive lands rekommendationer från motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten och vidtar åtgärder därefter.

Under 2020 har pandemin påverkat Bactiguard på flera sätt. Pandemin har ökat behovet av infektionsprevention och därmed skapat nya möjligheter för Bactiguard, vilket fick en positiv effekt på försäljningen under första halvåret. Under tredje kvartalet fick pandemin en tydlig negativ påverkan på verksamheten till följd av minskad ordinarie sjukvård och uppskjutna operationer. Under fjärde kvartalet noterades en återhämtning till mer normala nivåer i licensaffären och starkare försäljning av de egna BIP-produkterna än under tredje kvartalet. Både licensintäkter liksom försäljningen av BIP-produkter är fortsatt påverkade av minskad ordinarie sjukvård och uppskjutna operationer.

Förvärvet av Vigilenz har stärkt Bactiguard och förbättrat kassaflödet. Det finns nu en stor vårdskuld globalt som måste bearbetas. Utrullningen av vaccin kommer att ha en positiv effekt och vi ser ett stort behov av Bactiguards produkter för infektionsprevention. Utvecklingen i närtid är emellertid fortsatt svårbedömd.

Även om Covid-19 har påverkat försäljningen och resultatet negativt, så är vår bedömning att det är en temporär effekt. Vårdbehovet kvarstår och vi skjuter en accelererande vårdskuld framför oss som måste adresseras.

Under pandemin har samhällen och företag stängts ner, vilket ökar risken för att betalningar försenas eller uteblir. Bolaget följer kontinuerligt upp betalningar från samtliga kunder. Under 2020 har inga större inbetalningar uteblivit varmed pandemin inte inneburit några ökade kundförluster för Bactiguard.