Riskhantering

Bactiguards verksamhet och resultat påverkas av en rad omvärldsfaktorer. Det pågår en kontinuerlig process på alla nivåer i organisationen för att identifiera risker samt bedöma hur respektive risk ska hanteras.

Bactiguard är främst exponerat för marknadsrelaterade risker, rörelserelaterade risker samt finansiella risker. Nedan specificeras olika risker som Bactiguard är utsatt för liksom hur de hanteras.

Produktionsrisk

Bactiguard både licensierar sin ytskiktsteknologi och har en egen produktportfölj. De egna produkterna tillverkas vid anläggningarna i Malaysia och Sverige. Genom att ha flera anläggningar är koncernen mindre exponerat för risken med produktionsbortfall om någon site tvingas minska eller upphöra med produktionen.

Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av risk och har därför ett övergripande riskhanteringsprogram som fokuserar på att minimera potentiella ogynnsamma effekter på det finansiella resultatet. Det är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker.

De ramar som gäller fastställs av styrelsen och revideras årligen. Styrelsen har delegerat ansvaret för den dagliga riskhanteringen till bolagets VD som i sin tur har delegerat den till bolagets CFO. Styrelsen har möjlighet att besluta om tillfälliga avsteg från de fastställda ramarna.

Finansiella risker beskrivs i not 4 i Bactiguards Årsredovisning 2021.

Klimatrisker

Bactiguard har inte identifierat några bolagsspecifika risker kopplade till klimatförändringar. Koncernen har en negativ påverkan på klimatet genom bland annat transporter av produkter och insatsvaror. Bactiguard strävar alltid efter att optimera transporterna för att minska den negativa miljöpåverkan. Under pandemin har personresorna varit mycket begränsade. Policyn är att medarbetare alltid ska välja ett miljövänligare alternativ och om möjligt ersätta resan med digitalt möte.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken följs upp månadsvis genom rullande prognoser på tolv månader som utvärderar likviditetssituationen och är basen för att vidta relevanta finansiella eller operationella åtgärder. Under 2021 genomfördes en riktad nyemission till den svenska pensionsfonden AMF vilket tillförde Bactiguard 228 MSEK i kapital. Likvida medel uppgick till 217,6 (9,9) MSEK den 31 december 2021 och ledningen gör bedömningen att likviditeten kommer att vara tillräcklig för att hantera bolagets åtaganden under kommande år.

Makroekonomisk risk

Svag ekonomisk utveckling och höga statsskulder kan medföra att det blir svårare för såväl offentliga som privata kunder att erhålla finansiering. Likaså kan olika länders möjligheter och politiska vilja till investeringar i och allokering av offentliga medel till hälsovård påverkas negativt. Bactiguards närvaro på ett stort antal geografiska marknader avser att minimera den landspecifika delen av den makroekonomiska risken.

Regulatorisk risk

Som tillverkare av medicintekniska produkter styrs Bactiguards verksamhet av de krav och standarder som bestämts av tillsynsmyndigheter på respektive marknad där Bactiguard bedriver verksamhet och säljer produkter. Regulatoriska processer i olika länder kan innebära en risk för förseningar i processen med att introducera produkter i dessa länder. För att minimera dessa risker arbetar Bactiguard tillsammans med lokala distributörer samt deras regulatoriska rådgivare.

Teknologisk risk

Det sker teknologiska framsteg inom medicinteknik, vilket resulterar i att nya produkter och förbättrade behandlingsmetoder lanseras kontinuerligt. Bactiguard har för att skydda sin ytskiktsteknologi patent i flera av de länder i vilka bolaget verkar och har ansökt om patent i ytterligare länder. Därtill har Bactiguard vidtagit ett flertal andra åtgärder för att säkerställa att inte företagsunika kunskaper om till exempel applicering och tillverkning av Bactiguards ytskikt kommer till konkurrenters kännedom. I takt med att regelverken för medicintekniska produkter ställer allt hårdare krav, till exempel genom MDR, blir Bactiguards starka kliniska evidens en allt viktigare konkurrensfördel. Bactiguards teknologi är väl beprövad i ett flertal olika applikationer. Nya konkurrenter och teknologier måste investera i klinisk evidens för att bli godkända vilket tar lång tid och fordrar avsevärda ekonomiska investeringar.

Covid-19-pandemin

I tillägg till ovan identifierade risker analyseras påverkan av covid-19-pandemin regelbundet. Bactiguard som företag följer respektive lands rekommendationer från motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten och vidtar åtgärder därefter.

Under 2021 har pandemin påverkat Bactiguard på flera sätt. Behovet av infektionsprevention har ökat och därmed skapat nya möjligheter för Bactiguard, vilket fick en positiv effekt på försäljningen i början av pandemin. Under fjärde kvartalet 2020 fick pandemin en tydlig negativ påverkan på vår verksamhet till följd av minskad ordinarie sjukvård och uppskjutna operationer. Under 2021 såg vi en stabilisering av licensintäkterna från BD då sjukvården i USA återhämtade sig snabbare än i övriga världen. Försäljningen av BIP-produkter påverkades fortsatt under 2021 av den reducerade ordinarie sjukvård covid-19 fört med sig.

Utrullningen av vaccin kommer att ha en fortsatt positiv effekt på återgången till en mer normal situation för sjukvården och samhället i stort och vi ser ett stort behov av infektionsprevention. Utvecklingen i närtid är emellertid fortsatt svårbedömd.

Även om pandemin har påverkat försäljningen och resultatet negativt, så är vår bedömning att det är en temporär effekt. Vårdbehovet kvarstår och vi skjuter en accelererande vårdskuld framför oss som måste adresseras.

Under pandemin har samhällen och företag stängts ner, vilket ökar risken för att betalningar försenas eller uteblir. Bolaget följer kontinuerligt upp betalningar från samtliga kunder. Under 2021 har inga större inbetalningar uteblivit varmed pandemin inte inneburit några ökade kundförluster för Bactiguard.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.