Riskhantering

Bactiguards verksamhet och resultat påverkas av en rad omvärldsfaktorer. Det pågår en kontinuerlig process på alla nivåer i organisationen för att identifiera risker samt bedöma hur respektive risk ska hanteras.

Bactiguard är främst exponerat för marknadsrelaterade risker, rörelserelaterade risker samt finansiella risker. Nedan specificeras olika risker som Bactiguard är utsatt för liksom hur de hanteras.

Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av risk och har därför ett övergripande riskhanteringsprogram som fokuserar på att minimera potentiella ogynnsamma effekter på det finansiella resultatet. Det är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker.

De ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av finansiella risker fastställs av styrelsen och revideras årligen. Styrelsen har delegerat ansvaret för den dagliga riskhanteringen till bolagets VD som i sin tur har delegerat den till bolagets CFO. Styrelsen har möjlighet att besluta om tillfälliga avsteg från de fastställda ramarna.

Finansiella risker beskrivs i not 4 i 2019 års årsredovisning.

Makroekonomisk risk

Svag ekonomisk utveckling och höga statsskulder kan medföra att det blir svårare för såväl offentliga som privata kunder att erhålla finansiering. Likaså kan olika länders möjligheter och politiska vilja till investeringar i och allokering av offentliga medel till hälsovård påverkas negativt. Bactiguards närvaro på ett stort antal geografiska marknader avser att minimera den landspecifika delen av den makroekonomiska risken.

Regulatorisk risk

Som tillverkare av medicintekniska produkter styrs Bactiguards verksamhet av de krav och standarder som bestämts av tillsynsmyndigheter på respektive marknad där Bactiguard finns representerat. Regulatoriska processer i olika länder kan innebära en risk för förseningar i processen med att introducera produkter i dessa länder. För att minimera dessa risker arbetar Bactiguard tillsammans med lokala distributörer samt deras regulatoriska rådgivare.

Teknologisk risk

Det sker teknologiska framsteg inom medicinteknik, vilket resulterar i att nya produkter och förbättrade behandlingsmetoder lanseras kontinuerligt. Bactiguard har för att skydda sin teknologi patent i flera av de länder i vilka bolaget verkar och har ansökt om patent i ytterligare länder. Därtill har Bactiguard vidtagit ett flertal andra åtgärder för att säkerställa att inte företagsunika kunskaper om till exempel applicering och tillverkning av Bactiguards ytskikt kommer till konkurrenters kännedom.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk definieras som risken att inte ha tillgång till likvida medel eller kreditutrymme för att täcka betalningsåtaganden, inklusive räntebetalningar och amorteringar. Likviditetsrisken är särskilt stor vid uppkomna oförutsedda större betalningsåtaganden. Brist på likviditet för större betalningsåtaganden kan få en negativ inverkan på Bactiguards verksamhet och finansiella ställning.

Den 31 december 2019 hade koncernen, inklusive beviljad checkräkningskredit om 30 Mkr, en likviditet på 52,9 Mkr. Likviditetsrisken följs upp månadsvis genom rullande prognoser på tre månader som utvärderar likviditetssituationen och är basen för att vidta relevanta finansiella eller operationella åtgärder. Ledningen gör i dag bedömningen att likviditeten kommer att vara tillräcklig för att hantera bolagets åtaganden under kommande år.