Definitioner

Asymtomatisk bakteriuri (ABU)

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) innebär att det förekommer bakterier i urinen, men att det inte finns några tecken eller symtom på urinvägsinfektion.

ABU ska inte behandlas rutinmässigt eftersom det inte är bevisat att det förhindrar kateterrelaterad UVI, och antibiotikabehandling kan bidra till antimikrobiell resistens och påverka patientens välmående och hälsa negativt. Ett undantag är ABU under graviditet.

Urinvägsinfektion (UVI)

UVI är en infektion i någon del av urinvägarna, t.ex. urinröret, urinblåsan, urinledarna eller njurarna. Symtomatiska urinvägsinfektioner definieras som bakteriuri i kombination med symtom som feber och smärta.

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

VRI är infektioner som patienter kan få medan de behandlas inom sjukvården.

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Nästan alla vårdrelaterade urinvägsinfektioner orsakas av instrumentering eller kateterisering av urinvägarna, men risken för UVI ökar också på grund av residualurin.

Kateterrelaterad UVI

Kateterrelaterad UVI definieras som bakteriuri och/eller svampinfektion i kombination med minst två infektionssymtom (t.ex. feber eller buksmärta) hos patienter som varit kateteriserade i >2 dagar och fått diagnosen inom 2 dagar efter att katetern tagits bort.

Det är viktigt att förhindra kateterrelaterad UVI eftersom det försämrar patientens livskvalitet och leder till längre sjukhusvistelser, ökade kostnader, ökad antibiotikaanvändning och högre dödlighet. UVI är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Läs mer längre ned på sidan.

Uropsepsis

Om de bakterier eller den svamp som orsakat urinvägsinfektionen sprider sig i blodomloppet utvecklar patienten urosepsis. Detta kan leda till substantiell morbiditet och ge avsevärda hälsoekonomiska konsekvenser.