Vår affärsmodell

Vårdrelaterade infektioner är ett akut, växande problem över hela världen. Ökade infektioner kombinerat med antibiotikaresistens är ett globalt hot mot folkhälsan. Med vår teknologi möter vi behovet av medicintekniska produkter som effektivt kan bidra till att minska risken för vårdrelaterade infektioner.

Grunden för Bactiguards affär är vår unika teknologi i form av ett mycket tunt ytskikt på medicintekniska produkter. Vår teknologi minskar risken för vårdrelaterade infektioner med 35–90 procent och har också efter många år av kliniska studier bevisat sig vara mycket säker.

Vi vill att vår teknologi ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Därför har vi valt att både sälja egna produkter och att licensiera teknologin till andra medicintekniska företag. På så sätt når vi effektivt ut till en stor global marknad.

Vi har idag två intäktsströmmar: försäljning av egna produkter (BIP-portföljen) och licensintäkter.

BIP-portföljen

Vår egen produktportfölj har vi döpt till BIP som står för Bactiguard Infection Protection. Portföljen omfattar tre produkter: urinkatetern BIP Foley, endotrakealtuben BIP ETT och centrala venkatetern BIP CVC.

Vår produktportfölj säljer vi genom distributörer över hela världen. När vi går in i nya distributörsavtal för vår produktportfölj tar det normalt ett till ett och ett halvt år innan samarbetet börjar ge tydliga resultat.

Med vår BIP-portfölj utför vi också egna kliniska studier och bygger därmed kunskap kring teknologins effektivitet och säkerhet. Dessutom får vi goda kunskaper kring godkännandeprocesserna i olika länder och jurisdiktioner. Godkännandeprocesser tar ofta flera år och kräver omfattande kliniska studier. Både de kliniska studierna och insikterna om godkännandeprocesserna är viktiga faktorer när vi utvecklar vårt distributörsnät och förhandlar licensavtal.

Med förvärvet av vår licenspartner Vigilenz breddar vi vår produktportfölj till sårvård med kirurgiska suturer, brocknät (mesh), sårtvätt och förband samt ortopediska traumaimplantat.

Licensaffären

Vi licensierar vår teknologi till medicinteknikföretag över hela världen som applicerar vår teknologi på sina egna produkter och säljer dem under eget varumärke.

I licensaffärerna får vi initiala avgifter som är relaterade till rättigheten att använda vår teknologi för produkter inom ett specifikt applikations- och geografiskt område. Licensintäkterna omfattar även royalty, det vill säga en rörlig ersättning när produkterna når marknaden och genererar försäljningsintäkter.

Licenstagarna får tillgång till vårt processkunnande medan själva ytskiktet – koncentratet av ädelmetaller – levereras till dem.

Affärsmodell

Bactiguards affärsmodell

Bactiguards affärsmodell – Klicka för större bild