Vår affärsmodell

Tre partnerskapsfaser

Bactiguards intäkter har två huvudkomponenter:rätten för licenspartners att använda ytskiktsteknologin på sina medicintekniska produkter inom ett specifikt applikations- eller geografiskt område, och royalty; en variabel ersättning från det att en licenspartners produkter når marknaden. Bactiguards affärsmodell är skalbar och har potentialen att nå en hög marginal. Intäkterna genereras i tre olika partnerskapsfaser: partners för applikationsutveckling, exklusivitetspartners och licenspartners.

En partner för applikationsutveckling deltar i ett utvecklingsprojekt där vi testar ytskiktsteknologin på olika medicintekniska produkter, ytor och material. Bactiguards coating-team arbetar i nära samarbete med respektive partner. Vissa applikationsutvecklingsprojekt kommer inte att realiseras, vilket är en naturlig del av vår verksamhet.

En exklusivitetspartner får exklusiv rätt att använda vår ytskiktsteknologi på en viss medicinteknisk produkt men utan produkter till försäljning på marknaden, till exempel på grund av utestående regulatoriska godkännanden. Zimmer Biomet (den bredare ortopediportföljen) är ett exempel på en exklusivitetspartner.

En licenspartner har rätt att marknadsföra och sälja medicintekniska produkter med Bactiguards ytskiktsteknologi, i en specifik region eller globalt. Majoriteten av våra intäkter kommer från partnerskap i denna fas. BD och Zimmer Biomet (med traumaimplantatet ZNN Bactiguard) är exempel på licenspartners. Från 2024 kommer Bactiguard att redovisa intäkter enligt de olika partnerskapsfaserna för att skapa bättre förståelse och transparens kring hur de olika partnerskapen påverkar företaget finansiellt. Licensintäkterna för 2023 är uppdelade i licens/ återkommande intäkter (kommersiell fas)och nya licens/engångsintäkter (samarbetssfas). Alla partnerskap kommer inte att följa samtliga tre faser – syftet med illustrationen nedan är att ge en översikt över den mest omfattande partnerskapsresan. Ett avtal med en partner kan generera intäkter från olika faser och intäktsströmmar samtidigt.

Förberedande partnerskap
Den förberedande partnerskapsprocessen följer en väl definierad struktur och när ett avtal för applikationsutveckling är undertecknat övergår det till fasen av ett intäktsgenererande partnerskap.