Styrelsens utskott

Utskottens ledamöter och dess ordförande utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Arbetet i utskotten sker utifrån framtagna instruktioner för respektive utskott. Utskottens arbete är i huvudsak beredande och rådgivande inom respektive område. Styrelsen kan emellertid delegera beslutsbefogenheter till utskotten i vissa frågor.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen med förslag, rådgivning och beredning i frågor om ersättningsprinciper till VD och andra ledande befattningshavare samt individuell ersättning till VD i enlighet med de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts av årsstämman.

Principerna omfattar bland annat förhållandet mellan fast och eventuell rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning, huvudsakliga villkor för eventuell bonus och incitamentsprogram samt huvudsakliga villkor för övriga förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag. För VD gäller även att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor. Aktierelaterade incitamentsprogram till koncernledningen beslutas av årsstämman.

Utskottet ska vidare biträda styrelsen i övervakningen av det system genom vilket bolaget uppfyller i lag, börsregler och Koden gällande bestämmelser om offentliggörande av information som har med ersättning till VD och andra ledande befattningshavare att göra.

Utskottet ska också följa och utvärdera eventuella pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för VD och andra ledande befattningshavare, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare som bolagsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering samt, i förekommande fall, internrevision.

Utskottet ska också hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av revisorns kvalitetskontroll, informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft.

Utskottet ska vidare granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet biträder också med förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.