Årsstämma 2024

Bactiguard Holding AB:s (publ) årsstämma ägde rum tisdagen den 14 maj 2024.

Varmt välkommen till Bactiguard Holdings årsstämma, som äger rum på Posthuset 7A, Vasagatan 28 i Stockholm.
Inregistrering inleds kl. 9.00.

Handlingar till Årsstämman 2024

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per fredagen den 3 maj 2024 (”Avstämningsdagen”),
  • dels anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast tisdagen den 7 maj 2024. Anmälan ska ske skriftligen per post till Bactiguard Holding AB (publ), ”Årsstämma 2024″, Box 15, 146 21 Tullinge, eller per e-post stamman@bactiguard.com. Vid anmälan ska följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

För övrig information gällande årsstämman hänvisas till Kallelsen