Årsstämmoarkiv

Protokoll Årsstämma 2021
Kommuniké från Bactiguard ABs (Publ) Årstämma 2021
Kallelse Årsstämma 2021
Formulär för poströstning
Fullmakt
Integritetspolicy
Handlingar till Årsstämman 2021
Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Information om föreslagna styrelseledamöter
Revisorsyttrande efterlevnad riktlinjer till ledande befattningshavare
Ersättningsrapport 2020
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission
Instruktion för valberedningens arbete