Kateterrelaterad infektion

En central venkateter innebär en infektionsrisk och risken ökar varje gång det slutna systemet bryts. Inläggning ska ske under sterila förhållanden och i möjligaste mån på en operationssal.

Kateterrelaterad infektion, CRBSI (Catheter Related Blood Stream Infection) uppstår när bakterier eller andra mikrober kommer in i blodet. Ytan på centrala venkatetrar (CVK) drar till sig bakterier som vid kolonisering kan utveckla biofilm.

Bakterierna kan komma från patienten själv, till exempel så orsakas lokal infektion i CVKn oftast av bakterierna Stafylococcus aureus eller koagulasnegativa Stafylokocker som båda förekommer på huden och kan föras in vid inläggning, injektion eller infusion.

Bakterierna kan också komma från yttre källor som t.ex. personal eller medicintekniska produkter och föras in med kateterns via insticket eller föras in via blodet till katetern. Ibland sprids infektionen till blodbanan och leder till så kallad systemisk infektion.

Bakterier som bildar biofilm blir mer resistenta mot patientens immunförsvar och antibiotika.

Vanliga infektionssymtom

  • Lokal infektion: rodnad, svullen och/eller öm hud omkring insticket. Var- eller vätskebildning från instickskanalen.
  • Systemisk infektion: feber och/eller frossa.

Viktigt att förebygga CRBSI

Det är viktigt att förebygga kateterrelaterade blodinfektioner eftersom de leder till längre sjukhusvistelser, högre mortalitet, högre kostnader och ökad antibiotikaanvändning. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan ett enda fall kosta upp till 56 000 USD att behandla1-2 och dödligheten beräknas till 12–25 %3.

Bactiguards unika teknologi gör att färre bakterier fäster på katetern

Bactiguards teknologi (Bactiguard Infection Protection) baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på kateters yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska (blod) skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Läs mer om Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkateter BIP CVC >>>

 

Referenser:
1. Dimick JB et al. Increased resource use associated with catheter-related bloodstream infection in the surgical intensive care unit. Arch Surg 2001;136:229–34.
2. Rello J, Ochagavia A, Sabanes E, et al. Evaluation of outcome of intravenous catheterrelated infections in critically ill patients. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:1027–30.
3. Kluger DM, Maki DG. The relative risk of intravascular device related bloodstream infections in adults [Abstract]. In: Abstracts of the 39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Francisco, CA: American Society for Microbiology, 1999:514.