Vem behöver kateterbehandling?

Innan behandling med kvarliggande kateter inleds bör andra alternativ övervägas. Riskerna med behandlingen måste alltid vägas mot fördelarna.

Indikationer

Kort sagt finns det fyra huvudskäl till att en patient ska behandlas med kateter:

 1. Vid problem med att tömma urinblåsan
 2. När urin inte får stå kvar i urinblåsan
 3. För mätning av urinmängd hos svårt sjuka patienter
 4. Om kateterbehandling förväntas öka livskvaliteten (till exempel vid palliativ vård eller vid neurogen blåsrubbning)

Karolinska universitetssjukhusets schema för kontroll av urinblåsan med ultraljud (blåsscanner) under sjukhusvård:

Residualurin*Kontroll
100–150 mlNy kontroll efter 3 timmar
150-300 mlNy kontroll efter 2 timmar
300-400 mlNy kontroll efter 1 timme
>400 mlTöm blåsa med intermittent eller kvarliggande kateter
* Mät mängden residualurin efter att patienten tömt blåsan

Kontraindikationer

Den främsta kontraindikationen för kateterisering är misstänkt trauma på urinröret, vilket det finns en särskilt hög risk för hos patienter med bäckentrauma. Det kan finnas ytterligare kontraindikationer för olika katetrar. Läs alltid avsnittet om kontraindikationer i den bipacksedel som medföljer katetern. Mer information om indikationer och kontraindikationer finns i riktlinjerna från European Association of Urology Nurses (EAUN).1

Livskvalitet

 • Säkerställ att patienten är införstådd med syftet med kateterbehandlingen och hur länge den är tänkt att pågå
 • Säkerställ att patienten är införstådd med hur kateterbehandling fungerar
 • Välj en kateter som är så komfortabel som möjligt
 • Säkerställ att patienten är införstådd med vanliga komplikationer som lukt, grumlig urin, urinvägsinfektioner och hematuri
 • Informera patienten om möjlig egenvård, till exempel tillräckligt vätskeintag, att kontrollera att slangen inte är knickad och vikten av att tömma tarmen regelbundet
 • Välj ett tömningssätt som överensstämmer med patientens livsstil (kateterventil, urinpåse, fixering)
 • Underlätta vardagslivet med en kateterbehandling som är anpassad efter patienten
 • Ha ett öppet sinne för problem som kan uppstå i vardagen till exempel kring sexualitet

 

Referens:
1. http://nurses.uroweb.org/guideline/catheterisation-indwelling-catheters-in-adults-urethral-and-suprapubic

Källa: Allt material har skrivits och granskats av Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska och uroterapeut och Helena Thulin, leg. sjuksköterska och med. dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.