Hållbarhet

Med en verksamhet fokuserad på infektionsprevention bidrar Bactiguard till FN:s Globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande. Bactiguards unika ytskiktsteknologi och produktportfölj är en viktig länk i arbetet med att nå FN:s mål om att utrota infektionssjukdomar och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Bactiguards verksamhet inom infektionsprevention är en viktig del i kampen för att förebygga infektioner och bidra till att minska användningen av antibiotika. Enligt WHO har antibiotikaresistensen nått farligt höga nivåer i hela världen och utvecklats till en global kris som måste hanteras skyndsamt.

År 2050 riskerar tio miljoner människor att dö varje år till följd av infektioner som inte kan botas med antibiotika om inte resistensutvecklingen begränsas. Människor som smittas av antibiotikaresistenta bakterier löper mer än 60 procent högre risk att dö än de som smittas av bakterier som är mottagliga för antibiotika.

Infektioner som patienter får under sjukhusvistelser eller i andra vårdinrättningar (vårdrelaterade infektioner, VRI) är ett växande problem och ett hot mot den globala folkhälsan. Urinvägarna, luftvägarna och blodbanan är de vanligaste områdena där VRI uppstår. Infektionerna uppstår ofta in samband med medicinska åtgärder och kirurgiska ingrepp. Medicintekniska produkter är en vanlig orsak till VRI.

Enligt WHO drabbas var tionde patient av VRI som leder till förskrivning av antibiotika vilket påskyndar resistensutvecklingen.

”Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid och hotar att omintetgöra hundra år av medicinska framsteg”, enligt Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör.

Betydande bidrag till FN:s globala mål

Enligt WHO äventyrar antibiotikaresistensen möjligheten att nå FN:s Globala hållbarhetsmål. Avsaknaden av effektiva behandlingar av TBC, lunginflammation och urinvägsinfektioner är ett allvarligt globalt hot mot folkhälsan.

Genom att förebygga infektioner bidrar Bactiguard direkt till FN:s Globala Mål 3 God hälsa och välbefinnande. FN slår fast att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Målet är att senast 2030 utrota epidemierna av HIV, tuberkulos, malaria samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar. Det här målet står på spel om vi inte lyckas i arbetet med att förebygga VRI.

Bactiguards teknologi och produktportfölj bidrar till att minska riskerna att drabbas av infektioner. Vid virusinfektioner – till exempel vid coronasmitta – är kroppens immunförsvar under stress och därmed ökar risken för sekundära bakteriella infektioner. En av de allvarligaste följderna av bakterieinfektioner är sepsis som är den främsta dödsorsaken i världen och orsakar vart femte dödsfall. Vi erbjuder ett kraftigt förbättrat infektionsskydd vid användningen av medicintekniska produkter. För Bactiguard handlar vår dagliga verksamhet om att bidra till arbetet med att förebygga infektioner. På så sätt bidrar vi till att FN:s globala mål kan uppnås. Infektionsprevention är därför inte bara en strategisk fråga för Bactiguard utan en central komponent i sjukvården och en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för framtiden.

Vår viktigaste resultatindikator för hur framgångsrika vi är i det här arbetet är när WHO kan rapportera att risken för VRI minskar i världen

Förtroende en viktig hållbarhetsfråga

Den viktigaste hållbarhetsfrågan för oss handlar om vår förmåga att bidra till ökad infektionsprevention. För att vi ska vara framgångsrika i det arbetet måste vi säkerställa vårt förtroende. Bactiguards rykte och förtroendet från våra kunder, affärspartners, medarbetare, leverantörer, aktieägare och andra intressenter är grundläggande för vår förmåga att lyckas.

Vi strävar efter att vara en pålitlig, långsiktig partner till såväl existerande som nya kunder. Vi vill vara en pålitlig och förtroendeingivande partner till hälsovården över hela världen. Vårt mål är att leverera högkvalitativa, säkra produkter och tjänster som bidrar till att minska VRI och förbättra hälsoekonomin.

För att värna vår etik och vårt rykte ska våra affärsrelationer alltid präglas av ärlighet, integritet och efterlevnad av lagar och regler.

Vi är dagligen engagerade i dialoger med ett stort antal intressenter. De viktigaste intressenterna är våra kunder, affärspartners, medarbetare, regeringar och regulatorer, aktieägare, konkurrenter liksom samhällena där vi verkar. Våra intressentrelationer och dialoger ska vara ärliga, faktabaserade och transparenta utan att äventyra vår kommersiella konfidentialitet.

Risker och riskhantering inom hållbarhetsområdet

En väsentlig risk inom hållbarhetsområdet är att vårt förtroende skadas. De största riskerna vi identifierat är:

Produktsäkerhet

Vi måste leverera säkra produkter till patienter, kunder och hälsovården. Därför är det av högsta vikt att alla medarbetare utför sitt arbete med hög kvalitet. Vi utför också kontinuerligt kliniska studier för att generera mer data om våra produkter. Främst vill vi se hur effektiva produkterna är för att förebygga infektioner och andra komplikationer. Därutöver studerar vi även säkerhet, användarvänlighet och patientnöjdhet. Det har hittills genomförts över 40 kliniska studier med totalt fler än 100 000 patienter.

Vi följer alla legala och regulatoriska krav vad beträffar kliniska studier, produktutveckling, produktion, varudeklarationer, försäljning och marknadsföring.

Våra CE-märken liksom övriga myndighetsgodkännanden är kvalitetstecken som visar på vår förmåga att hålla en hög kvalitet på produkter och processer.

Miljö

Vår verksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Vårt miljöarbete fokuserar på en säker hantering av kemikalier och avfall inom produktutveckling och produktion. Vårt unika ytskikt innehåller mycket små mängder ädelmetaller och kräver inga särskilda rutiner vid kassering. Metallerna i ytskiktet förstörs inte under avfallsförbränningen och samlas upp i förbränningsanläggningen.

För att säkerställa att vi följer de lagar och krav som finns inom miljöområdet samt tillse en tillfredsställande egenkontroll har vi ett miljöledningssystem som bygger på ISO 14001.

Korruption

Vi verkar i ett stort antal länder – antingen via licenstagare, återförsäljare eller direkt närvaro. För att motverka risken för korruption har vi nolltolerans mot mutor och otillbörlig påverkan.

Mänskliga rättigheter

Vi har medarbetare i länder där brott mot mänskliga rättigheter kan förekomma. Det är därför viktigt att alla anställda känner till vår uppförandekod och att efterlevnaden säkerställs. Alla anställda ska känna till sina rättigheter som säkerställts i uppförandekoden.

Klimateffekter

Bactiguard skulle kunna påverkas negativt av förändrade klimatförhållanden på de orter där bolaget bedriver produktion. Bactiguard har inte identifierat några bolagsspecifika risker som hänför sig till förändrade klimatförhållanden i dessa orter

Styrning inom hållbarhetsområdet

Grunden för styrningen av Bactiguard är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt OECD:s principer och normer för hur multinationella företag ska bedriva ett ansvarsfullt företagande. Vi har fastställt två policyer inom hållbarhetsområdet som reglerar hur bolaget liksom dess dotterbolag och medarbetare ska uppträda och agera med målet att bygga en långsiktigt hållbar affär. Dessa policyer är uppförandekoden och miljöpolicyn vilka fastställts av styrelsen. Samtliga policyer revideras årligen.

Uppförandekoden och övriga policyer ska kommuniceras till samtliga medarbetare och det är varje chefs ansvar att se till så att det sker inom den egna organisationen. Det är även chefernas ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får ta del av dessa. Det åligger varje medarbetare att följa uppförandekoden liksom de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Cheferna ansvarar för att följa upp efterlevnaden av policyerna. Medarbetarna uppmanas att rapportera avvikelser och att lyfta fram goda exempel. Uppföljning av policyerna sker vid intern och extern revision, möten i styrelse och koncernledning liksom i organisationen vid gruppmöten och medarbetarsamtal.

Här följer en redogörelse för våra policyer som rör områdena miljö, medarbetare och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption:

Miljö

Vi har identifierat följande områden som viktigaste ur miljösynpunkt:

Produktion

Vår produktion ska i så hög utsträckning som möjligt återanvända avfall, samla in och sortera miljöfarliga medel samt hålla en låg kassationsnivå. Vi strävar efter återhållsamhet med vatten och el.

Kemikalier

De kemikalier som används ska vara de med minsta miljöpåverkan, utan att kompromissa med prestandan. Kemikalierna ska kunna behandlas eller omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Återvinning

Vi strävar efter att minska mängden avfall och återvinna så mycket som möjligt.

Inköp

Vi strävar alltid efter att använda miljövänliga material. Vid upphandling ska miljömässigt hållbar tillverkning, material, förpackningar och transporter betraktas som viktiga parametrar. Bactiguard strävar efter att optimera miljöprestanda i leverantörskedjan.

Energi

I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Vi arbetar för att minska energiförbrukningen och för att den energi som används ska var miljömärkt.

Resor

Vid resor ska vi alltid överväga om det går att välja ett miljövänligare alternativ, om det går att ersätta resan med ett digitalt möte och om det är det mest miljövänliga valet av fordon som gjorts. Bactiguard transporterar produkter och insatsvaror med olika transportmedel och strävar alltid efter att optimera transporterna för att minska den negativa miljöpåverkan.

Anmälningspliktig verksamhet

Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Arbetsmiljöverket (användning av smittämnen riskklass 2). Den anmälningspliktiga verksamheten avser delar av produktionsprocessen och den forskning och utveckling som bolaget bedriver.

Medarbetare och sociala förhållanden

Grunden för att vi ska lyckas med vår mission och bidra till att förebygga infektioner är att vi har motiverade medarbetare. En viktig faktor till att vi har motiverade medarbetare är att vår verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling i enlighet med vår vision och att vår kultur präglas av våra kärnvärden. Dessa kärnvärden genomsyrar allt vi gör och bidrar till att skapa en
positiv arbetsmiljö.

Vi arbetar tillsammans för att nå våra mål och på så sätt skapar vi en miljö där vi kan känna arbetsglädje och engagemang. Vi tar vara på medarbetarnas individuella kompetenser som täcker hela värdekedjan, bland annat produkt- och affärsutveckling, produktion, kliniska studier, marknadsföring och försäljning.

Alla medarbetare ska erhålla korrekt och rättvis ersättning i överensstämmelse med deras individuella prestation och bidrag till företagets framgång. Medarbetare ska erbjudas möjlighet till lämplig utbildning för att utveckla relevant kompetens, växa inom företaget och gå vidare i sin karriär.

Under pandemin har medarbetare som kan utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen uppmanats att arbeta hemifrån för att minimera risken för smittspridning.

Alla medarbetare uppmanas att rapportera brott mot uppförandekoden. Anmälningar ska hanteras snabbt, rättvist och efter en genomgående utredning. Under 2021 har inga anmälningar inkommit som hanterats eller är under utredning.

Respekt för mänskliga rättigheter

Alla medarbetare ska behandlas lika och rättvist. Rekryteringar och befordringar sker enbart utifrån kompetens. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla respekteras oavsett individuella skillnader, förmågor eller personligheter. Ingen medarbetare eller potentiell medarbetare ska diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder, etnicitet, könstillhörighet, religion, funktionsvariationer, nationalitet, sexuell läggning, familjesituation eller politisk uppfattning.

Vi accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete.

Alla medarbetare har rätt att välja om de vill representeras av en fackförening och förhandla kollektivt eller inte. Ingen medarbetare får diskrimineras på grund av facklig tillhörighet.

Motverkande av korruption

Vi har nolltolerans mot mutor. Vi tillåter inte att någon erbjuds betalningar eller andra förmåner för att påverka dem att rekommendera, använda eller köpa våra produkter eller tjänster. Vi förhandlar inte med eller ingår avtal med affärspartner där vi har anledning att tro att de betalar mutor eller gör otillbörliga betalningar. Vi diskuterar inte med konkurrenter eller ingår avtal med dem om prissättning, marknadsandelar eller andra liknande olagliga verksamheter.