Hållbarhet

Med en verksamhet fokuserad på infektionsprevention bidrar Bactiguard till FN:s Globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande. Bactiguards unika teknologi och produktportfölj är en viktig länk i arbetet med att nå FN:s mål om att utrota infektionssjukdomar och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Bactiguards verksamhet inom infektionsprevention är en viktig del i kampen för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och därmed minska användningen av antibiotika. Enligt WHO har antibiotikaresistensen nått farligt höga nivåer i hela världen och utvecklats till en global kris som måste hanteras ytterst brådskande.

År 2050 riskerar tio miljoner människor att dö varje år till följd av infektioner som inte kan botas med antibiotika om inte resistensutvecklingen begränsas. Människor som smittas av antibiotikaresistenta bakterier löper mer än 60 procent högre risk att dö än de som smittas av bakterier som är mottagliga för antibiotika.

VRI är ett växande problem och ett hot mot den globala folkhälsan. VRI är infektioner som patienter får under sjukhusvistelser eller i andra former av vård. Urinvägarna, luftvägarna och blodbanan är de vanligaste områdena där VRI uppstår. Infektionerna uppstår ofta in samband med medicinska eller kirurgiska ingrepp. Över hälften av alla VRI orsakas av bakterietillväxt på medicintekniska produkter.

Enligt WHO drabbas var tionde patient av vårdrelaterade infektioner som leder till förskrivning av antibiotika vilket påskyndar resistensutvecklingen.

Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid och hotar att omintetgöra hundra år av medicinska framsteg”, säger Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör.

Betydande bidrag till FN:s globala mål

Enligt WHO äventyrar antibiotikaresistensen möjligheten att nå FN:s Globala hållbarhetsmål. Avsaknaden av effektiva behandlingar av TBC, lunginflammation och urinvägsinfektioner är ett allvarligt globalt hot mot folkhälsan.

Genom att förebygga infektioner bidrar Bactiguard direkt till FN:s Globala Mål 3 God hälsa och välbefinnande. FN slår fast att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Målet är att senast 2030 utrota epidemierna av AIDS, tuberkulos, malaria samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar. Det här målet står på spel om vi inte lyckas i arbetet med att förebygga VRI.

Bactiguards teknologi och produktportfölj bidrar till att minska riskerna för VRI. Vid virusinfektioner – till exempel vid coronasmitta – är kroppens immunförsvar under stress och därmed ökar risken för sekundära bakteriella infektioner. En av de allvarligaste följderna av bakterieinfektioner är sepsis som är den främsta dödsorsaken globalt och orsakar vart femte dödsfall varje år.

Vi erbjuder ett kraftigt förbättrat infektionsskydd vid användningen av medicintekniska produkter. För Bactiguard handlar vår dagliga verksamhet om att bidra till arbetet med att förebygga VRI. På så sätt bidrar vi till att FN:s globala mål kan uppnås. Infektionsprevention är därför inte bara en strategisk fråga för Bactiguard utan en central komponent i sjukvården och en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för framtiden.

Vår viktigaste resultatindikator för hur framgångsrika vi är i det här arbetet är när WHO kan rapportera att risken för VRI minskar i världen.

Förtroende en viktig hållbarhetsfråga

Den viktigaste hållbarhetsfrågan för oss handlar om vår förmåga att bidra till ökad infektionsprevention. För att vi ska vara framgångsrika i det arbetet måste vi upprätthålla vårt förtroende. Bactiguards rykte och förtroendet från våra kunder, affärspartners, medarbetare, leverantörer, aktieägare och andra intressenter är grundläggande för vår förmåga att lyckas.

Vi strävar efter att vara en pålitlig, långsiktig partner till såväl existerande som nya kunder. Vi vill vara en pålitlig och förtroendeingivande partner till hälsovården över hela världen. Vårt mål är att leverera högkvalitativa, säkra produkter och tjänster som bidrar till att minska VRI och förbättra hälsoekonomin.

För att värna vår etik och vårt rykte ska våra affärsrelationer alltid präglas av ärlighet, integritet och efterlevnad av lagar och regler.

Vi är dagligen engagerade i dialoger med ett stort antal intressenter. De viktigaste intressenterna är våra kunder, affärspartners, medarbetare, regeringar och regulatorer, aktieägare, konkurrenter liksom samhällena där vi verkar. Våra intressentrelationer och dialoger ska vara ärliga, faktabaserade och transparenta utan att äventyra vår kommersiella konfidentialitet.

Risker och riskhantering inom hållbarhetsområdet

En väsentlig risk inom hållbarhetsområdet är att vårt förtroende skadas. De största riskerna vi identifierat är:

Produktsäkerhet

Vi måste leverera säkra produkter till patienter, kunder och hälsovården. Därför är det av högsta vikt att alla medarbetare utför sitt arbete med hög kvalitet. Vi utför också kontinuerligt kliniska studier för att generera mer data om våra produkter. Främst vill vi se hur effektiva produkterna är för att förebygga infektioner och andra komplikationer. Därutöver studerar vi även säkerhet, användarvänlighet och patientnöjdhet. Det har hittills genomförts över 40 kliniska studier med totalt fler än 100 000 patienter.

Vi följer alla legala och regulatoriska krav vad beträffar kliniska studier, produktutveckling, produktion, varudeklarationer, försäljning och marknadsföring.

Våra CE-märken liksom övriga myndighetsgodkännanden är kvalitetstecken som visar på vår förmåga att hålla en hög kvalitet på produkter och processer.

Miljö

Vår verksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Vårt miljöarbete fokuserar på en säker hantering av kemikalier och avfall inom produktutveckling och produktion. Vårt unika ytskikt innehåller mycket små mängder ädelmetaller och kräver inga särskilda rutiner vid kassering. Metallerna i ytskiktet förstörs inte under avfallsförbränningen och samlas upp i förbränningsanläggningen.

För att säkerställa att vi följer de lagar och krav som finns inom miljöområdet samt tillse en tillfredsställande egenkontroll har vi ett miljöledningssystem som bygger på ISO 14001.

Korruption

Vi verkar i ett stort antal länder – antingen via licenstagare, återförsäljare eller direkt närvaro. För att motverka risken för korruption har vi nolltolerans mot mutor och otillbörlig påverkan.

Mänskliga rättigheter

Vi har medarbetare i länder där brott mot mänskliga rättigheter kan förekomma. Det är därför viktigt att alla anställda känner till vår uppförandekod och att efterlevnaden säkerställs. Alla anställda ska känna till sina rättigheter som säkerställts i uppförandekoden.

Styrning inom hållbarhetsområdet

Grunden för styrningen av Bactiguard är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt OECD:s principer och normer för hur multinationella företag ska bedriva ett ansvarsfullt företagande. Vi har fastställt två policyer inom hållbarhetsområdet som reglerar hur bolaget liksom dess dotterbolag och medarbetare ska uppträda och agera med målet att bygga en långsiktigt hållbar affär. Dessa policyer är uppförandekoden och miljöpolicyn. Uppförandekoden har fastställts av styrelsen och miljöpolicyn har fastställts av koncernledningen. Miljöpolicyn revideras årligen.

Uppförandekoden och övriga policyer ska kommuniceras till samtliga medarbetare och det är varje chefs ansvar att se till så att det sker inom den egna organisationen. Det är även chefernas ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får ta del av dessa. Det åligger varje medarbetare att följa uppförandekoden liksom de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Cheferna ansvarar för att följa upp efterlevnaden av policyerna. Medarbetarna uppmanas att rapportera avvikelser och att lyfta fram goda exempel. Uppföljning av policyerna sker vid intern och extern revision, möten i styrelse och koncernledning liksom i organisationen vid gruppmöten och medarbetarsamtal.

Här följer en redogörelse för våra policyer som rör områdena miljö, medarbetare och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption:

Miljö

Vi har identifierat följande områden som viktigaste ur miljösynpunkt:

Produktion

Vår produktion ska i så hög utsträckning som möjligt återanvända avfall, samla in och sortera miljöfarliga medel samt hålla en låg kassationsnivå. Vi strävar efter återhållsamhet med vatten och el.

Kemikalier

Kemikalier som används i produktionen och laboratorieverksamheten ska vara godkända av den som är internt ansvarig och vara de med minst miljöpåverkan.

Återvinning

I vår verksamhet uppkommer avfall av olika slag som papper och emballage. I laboratorieverksamheten och produktionen uppstår avfall som exempelvis kemikalier och förbrukningsvaror. Vi strävar efter att minska mängden avfall och att avfallet återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Inköp

Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som köps in ska om möjligt ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

Energi

I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Vi arbetar för att minska energiförbrukningen och för att den energi som används ska var miljömärkt.

Resor

Vid resor ska vi alltid överväga om det går att välja ett miljövänligare alternativ, om det går att ersätta resan med en videokonferens och om det är det mest miljövänliga valet av fordon som gjorts.

Anmälningspliktig verksamhet

Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Arbetsmiljöverket (användning av smittämnen riskklass 2). Den anmälningspliktiga verksamheten avser delar av produktionsprocessen och den forskning och utveckling som bolaget bedriver.

Medarbetare och sociala förhållanden

Grunden för att vi ska lyckas med vår affär och bidra till att förebygga VRI är att vi har motiverade medarbetare. En viktig faktor till att vi har motiverade medarbetare är att vår kultur präglas av innovation, entreprenörskap och mångfald. Våra kärnvärden genomsyrar allt vi gör och bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö.

Vi arbetar tillsammans för att nå våra mål och på så sätt skapar vi en miljö där vi kan känna arbetsglädje och engagemang. Vi tar vara på medarbetarnas individuella kompetenser som sträcker sig över ett antal områden, bland annat inom produkt- och affärsutveckling, produktion, kliniska studier, marknadsföring och försäljning.

Alla medarbetare ska erhålla korrekt och rättvis ersättning i överensstämmelse med deras individuella prestation och bidrag till företagets framgång. Medarbetare ska erbjudas möjlighet till lämplig utbildning för att utveckla relevant kompetens, växa inom företaget och gå vidare i sin karriär.

Medarbetarna uppmanas att rapportera brott mot uppförande-koden. Alla anmälningar ska hanteras snabbt, rättvist och efter en genomgående utredning. Under 2020 har inga anmälningar inkommit som hanterats eller är under utredning.

Under pandemin har medarbetare som kan utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen uppmanats att arbeta hemifrån för att minimera risken för smittspridning.

Respekt för mänskliga rättigheter

Alla medarbetare ska behandlas lika och rättvist. Rekryteringar och befordringar sker enbart utifrån kompetens. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla respekteras oavsett individuella skillnader, förmågor eller personligheter. Ingen medarbetare eller potentiell medarbetare ska diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder, etnicitet, könstillhörighet, religion, funktionsvariationer, nationalitet, sexuell läggning, familjesituation eller politisk uppfattning.

Vi accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete.

Alla medarbetare har rätt att välja om de vill representeras av en fackförening och förhandla kollektivt eller inte. Ingen medarbetare får diskrimineras på grund av facklig tillhörighet.

Motverkande av korruption

Vi har nolltolerans mot mutor. Vi tillåter inte att någon erbjuds betalningar eller andra förmåner för att påverka dem att rekommendera, använda eller köpa våra produkter eller tjänster. Vi förhandlar inte med eller ingår avtal med affärspartner där vi har anledning att tro att de betalar mutor eller gör otillbörliga betalningar. Vi diskuterar inte med konkurrenter eller ingår avtal med dem om prissättning, marknadsandelar eller andra liknande olagliga verksamheter.