Bactiguard i korthet

Vi räddar liv!

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag med uppdraget att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner, ökar patientsäkerheten och reducerar användningen av antibiotika.

Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Vi erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Vår egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Förvärv av Vigilenz

I februari 2020 förvärvade vi det malaysiska medicintekniska bolaget Vigilenz med en portfölj av produkter som består av kirurgiska suturer, brocknät (mesh), sårtvätt, förband och ortopediska traumaimplantat. Förvärvet stärker vår position inom infektionsprevention och sårvård samt ger oss ökad innovations- och produktutvecklingskapacitet och kompetens.

Säker och beprövad teknologi

Vår teknologi fyller en viktig funktion för att minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI). Teknologin har testats i över 40 kliniska studier omfattande 100 000 patienter. Den är effektiv, säker och kan användas under lång tid i kroppen.

Minskar risken för vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som patienter får vid sjukhusvistelser eller annan form av vård. Idag är det den tredje vanligaste dödsorsaken i högutvecklade länder. Vår teknologi minskar risken för VRI betydligt eftersom den reducerar risken för infektioner med 35–90 procent.

VRI leder till förskrivning av antibiotika vilket ökar risken för antibiotikaresistens. Världshälsoorganisationen har slagit fast att antibiotikaresistensen är en global kris som måste hanteras brådskande och att infektionsprevention är av stor vikt i det arbetet. Därför är vårt arbete och vår teknologi så betydelsefullt för att rädda liv.

Bactiguard i korthet 1 1920p

Bactiguard i korthet 2 1920p