Valberedning

Bolag som följer Koden ska enligt denna ha en valberedning och bolagsstämman fattar beslut om förfarande för hur valberedningens ledamöter utses samt riktlinjer för valberedningens arbete med att ta fram förslag till kommande årsstämma.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande.

Länk till: Instruktion för Valberedningen för Bactiguard Holding AB

Valberedning inför Årsstämman 2020

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) hölls tisdagen den 28 april 2020 vid bolagets huvudkontor i Botkyrka.

Valberedningen inför årsstämman 2020 i Bactiguard Holding AB (publ) bestod av följande representanter:

Jan Ståhlberg, Styrelseordförande
Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB och ordförande i valberedningen
Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V.
Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder
Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot . Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot utan rösträtt. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler.
I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

  • ordförande vid årsstämma;
  • ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
  • arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
  • i förekommande fall, val av revisor;
  • arvode till revisor; och
  • i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:
Valberedningen Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per e-post till föjande adress: valberedningen@bactiguard.se  

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2021.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.