Valberedning

Bolag som följer Koden ska enligt denna ha en valberedning och bolagsstämman fattar beslut om förfarande för hur valberedningens ledamöter utses samt riktlinjer för valberedningens arbete med att ta fram förslag till kommande årsstämma.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande, Helena Borglund.

Länk till: Instruktion för Valberedningen för Bactiguard Holding AB

Valberedning inför Årsstämman 2022

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2022, som kommer att hållas fredag 29 april vid bolagets huvudkontor i Tullinge.

Valberedningen inför årsstämman 2022 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter:

  • Helena Borglund, utsedd av TomBact AB
  • Christian Kinch, utsedd av KK Invest AB.
  • Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder
  • Jan Ståhlberg, utsedd av Jan Ståhlberg
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden

Styrelsens ordförande, Thomas von Koch, kommer att vara adjungerad till valberedningen men utan rösträtt.

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fem medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för hur valberedning ska utses inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per email till följande adress: valberedningen@bactiguard.com

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 16 januari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.