Valberedning

Bolag som följer Koden ska enligt denna ha en valberedning och bolagsstämman fattar beslut om förfarande för hur valberedningens ledamöter utses samt riktlinjer för valberedningens arbete med att ta fram förslag till kommande årsstämma.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande, Helena Borglund.

Länk till: Instruktion för Valberedningen för Bactiguard Holding AB

Valberedning utsedd inför årsstämman 2024

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman som kommer att hållas tisdagen den 14 maj 2024 i Stockholm.

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande ledamöter:

  • Helena Borglund, utsedd av TomBact AB
  • Christian Kinch, utsedd av GIDL Invest AB
  • Jan Ståhlberg, utsedd av Jan Ståhlberg
  • Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder
  • Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP Fonden

Då styrelsens ordförande redan har en plats i kraft av sitt ägande får föreskriften att styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen men utan rösträtt tills vidare inte någon praktiskt betydelse.

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2024 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för hur valberedning ska utses inför årsstämman 2025.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per email till föjande adress: valberedningen@bactiguard.com

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.