Kateterrelaterad urinvägsinfektion

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen och orsakas ofta av kvarliggande urinvägskatetrar (KAD).1

Kateterrelaterad urinvägsinfektion, även kallad CAUTI (Catheter Associated Urinary Tract Infection), kan leda till allvarliga komplikationer som orsakar stort lidande för patienten, högre dödlighet och ökade sjukvårdskostnader.Enligt Socialstyrelsen kostar en vårdrelaterad infektion i genomsnitt 107 000 kronor för svensk sjukvård.3

Den naturliga processen för att skydda urinvägarna mot bakterier och andra mikrober (immunförsvaret i urinröret, regelbunden blåstömning) störs vid kateterisering och risken för bakterier och efterföljande infektioner ökar för varje dag med kateterbehandling.

Hur uppstår kateterrelaterad UVI?

Kateterrelaterad urinvägsinfektion uppstår när  bakterier kommer in i urinvägarna eller urinblåsan. Det är vanligt förekommande att bakterier fäster vid, koloniserar och bildar en biofilm på kateterns inre och/eller yttre yta.

Bakterierna kan komma från patienten själv eller från yttre källor t.ex. personal, andra patienter eller medicintekniska produkter. Bakterier som bildar biofilm blir mer resistenta mot patientens immunförsvar och antibiotika.

Exempel på vanliga symtom för kateterrelaterad UVI

  • Feber
  • Frossa
  • Trängningar
  • Buksmärta
  • Smärta i blåsa och/eller urinrör
  • Illamående
  • Aptitlöshet

Urosepsis

Urinvägsinfektioner som inte behandlas kan sprida sig till njurarna, vilket leder till mer smärta och sjukdomskänsla och kan även utvecklas till urosepsis. Detta är särskilt vanligt hos personer som har begränsad eller ingen känsel nedanför midjan eller har svårt att kommunicera. Sepsis kan uppstå när kroppen överreagerar på en infektion och har ofta dödlig utgång.

Sepsis dödar och invalidiserar miljontals människor varje år världen över. Sjukdomen måste diagnostiseras tidigt och behandlas snabbt för att patienten ska överleva.

69% minskad risk för kateterrelaterad UVI med Bactiguards teknologi

En nyligen publicerad (mars 2021), stor, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien med 1 000 patienter visar att urinvägskatetrar med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion (CAUTI) med 69 % jämfört med en standardkateter.4 Studien publicerades i den internationellt ansedda vetenskapliga tidskriften ”Antimicrobial resistance and infection control”. Läs mer om studien.

Läs mer om Bactiguards infektionsförebyggande urinvägskateter BIP Foley Catheter >>>

Bactiguards unika teknologi gör att färre bakterier fäster på katetern

Bactiguards teknologi (Bactiguard Infection Protection) baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på kateterns yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska (urin) skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

BIP Foley-katetern är främst avsedd för patienter som behöver en kateter längre än två dagar. Kortare användning än två dagar leder sällan till infektion och en standardkateter kan därför användas.

 

Referenser:
1. Klevens RM et al. Estimating health-care associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mar–Apr;122(2):160-6.
2. Kalra Op et al. J Glob Infect Dis. 2009 JAN;1(1):57-63.
3. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri–vardrelaterade-infektioner/
4. Kai-Larsen, Y., Grass, S., Mody, B. et al. Foley catheter with noble metal alloy coating for preventing catheter-associated urinary tract infections: a large, multi-center clinical trial. Antimicrob Resist Infect Control 10, 40 (2021).