Stor randomiserad klinisk studie visar signifikant minskning av urinvägsinfektioner

En nyligen publicerad, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien visar att urinkatetetrar med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi minskar risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner (CAUTI) med 69 %, jämfört med användning av standardkateter.

”Vi är väldigt stolta över att kunna presentera så fina resultat från den största randomiserade, kontrollerade studien som hittills gjorts på Bactiguards urinkatetrar. Nära 70 procents reduktion är en effekt som många läkemedel inte kommer i närheten av. Förutom att påvisa en generell minskning av infektionsrisken, bidrar studien med ny information om hur effektiv vår teknologi är i en miljö där andelen infektioner orsakade av multiresistenta bakterier är ett mycket stort problem,” säger Stefan Grass, Chief Medical Officer på Bactiguard.

Studien har precis blivit publicerad i den internationellt ansedda vetenskapliga tidskriften ”Antimicrobial resistance and infection control”1. Totalt 1000 patienter tilldelades slumpvis en standardkateter eller en urinkateter med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi. Gruppen som erhöll Bactiguards kateter hade totalt 69 % lägre risk att utveckla kateterrelaterad urinvägsinfektion under vårdtiden. Därutöver registrerades inga biverkningar relaterade till Bactiguards teknologi.

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen och orsakas ofta av kvarliggande urinkatetrar. Infektionerna kan leda till allvarliga komplikationer som orsakar stort lidande för patienten, högre dödlighet och ökade vårdkostnader. Urinkatetrar med Bactiguards unika ytskikt har en väl dokumenterad förmåga att reducera symptomatiska urinvägsinfektioner.

Länk till studien: https://rdcu.be/cgCEH


För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Grass, Chief Medical Officer och deputy CEO, mobil +46 70 725 24 48

1. Kai-Larsen, Y., Grass, S., Mody, B. et al. Foley catheter with noble metal alloy coating for preventing catheter-associated urinary tract infections: a large, multi-center clinical trial. Antimicrob Resist Infect Control 10, 40 (2021). Publisher: Springer Nature. https://rdcu.be/cgCEH