Bactiguard Holding AB:s rapport för första kvartalet 2024

Regulatorisk

Strategisk transformation genomförd och nytt ledarskap på plats

Första kvartalet 2024 (januari – mars)

  • Totala intäkter uppgick till 58,8 (61,2) MSEK, en minskning med 2,4 MSEK, motsvarande 3,9%.
  • Nettoomsättningen uppgick till 53,9 (55,6) MSEK, en minskning om 1,7 MSEK vilket motsvarar 3,1%. Justerat för valutakurseffekter på 0,2 MSEK minskade nettoomsättningen med 3,5%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,9 (-18,7) MSEK.
  • EBITDA uppgick till -1,5 (-6,6) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -9,9 (-22,1) MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning1, uppgick till -0,28 (-0,63) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,1 (-7,7) MSEK motsvarande -0,54 (-0,22) kr per aktie.

Vd kommentar

Totala intäkter för Q1 2024 uppgick till 58,8 miljoner SEK (Q1 2023: 61,2 miljoner SEK) och EBITDA till -1,5 miljoner SEK (Q1 2023: -6,6 miljoner SEK), båda i linje med förväntningarna givet de strategiska transformations-aktiviteterna. Kostnaderna för Q1 2024 var under kontroll med en total OPEX på -48,8 miljoner SEK (Q1 2023: -53,6 miljoner SEK).

Resan fortsätter med det nya Bactiguard

Aktiviteterna relaterade till ett av de största strategiska skiftena i Bactiguards historia, som tillkännagavs under Q3 2023, slutfördes under Q1. Vi är på god väg att utvecklas till en kunskaps- och specialistorganisation. Vi fokuserar nu på licenspartnerskap och vår sårbehandlingsverksamhet. Det är en ära att få förtroendet att leda det nya Bactiguard och fortsätta vår resa mot visionen att bli global vårdstandard när det gäller att förebygga infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Jag är tacksam för stödet från vår starka styrelse och i avvaktan på utfallet vid årsstämman i maj ser jag fram emot att arbeta tillsammans med Thomas von Koch som styrelse-ordförande och Christian Kinch som senior rådgivare till Bactiguard.

Finansiellt resultat i linje med förväntningarna

Det finansiella resultatet för Q1 är i linje med våra förväntningar efter det strategiska skiftet. Vi är på god väg att leverera kostnadsbesparingar hänförliga till transformationen på över 25 miljoner SEK på årlig basis. Periodens totala kassaflöde uppgick till -31,6 miljoner SEK vilket främst är relaterat till ökade kundfordringar om 16,0 miljoner SEK och investeringar om 6,2 miljoner SEK. Kundfordringarna avser fakturor till våra långvariga partners. Dessa fakturor är inte förfallna vid utgången av kvartalet. Investeringarna avser den nya produktions- och laboratorieanläggningen i Markaryd, flytten av huvudkontoret till Stockholm och digitala system.

Under Q1 förstärkte vi vår relation med Beckton Dickinson & Company (BD) ytterligare. Överföringsprocessen kring tillkommande marknader för Foleys med Bactiguards ytskikt, baserad på avtalet från december 2023, pågår. Under 2024 kommer marknadens efterfrågan på coatade Foleys tillgodoses av antingen BD eller Bactiguard. Under Q1 erhöll Bactiguard MDR-godkännande för den coatade urinkatetern i silikon, vilket är en viktig milstolpe som kommer att stödja BD:s marknadsstrategi i Europa. Intäkterna från BD-partnerskapet var stabila på 28,0 miljoner SEK för Q1 (Q1 2023: 36,3 miljoner SEK) och vi är fortsatt övertygade om den starka potentialen.

Samarbetet med Zimmer Biomet fortskrider och intäkterna för Q1 uppgick till 3,2 miljoner SEK (Q1 2023: 1,8 miljoner SEK). Efter lanseringen av traumaimplantatet ZNN Bactiguard på de europeiska marknaderna under 2023 har efterfrågan ökat, försäljningen sker dock i en långsammare takt än vad som ursprungligen förväntades. Zimmer Biomet har informerat oss om att det finns ett starkt intresse bland kliniker och behovet av infektions-prevention får alltmer uppmärksamhet. Därutöver förväntas ZNN Bactiguard att lanseras i Japan i slutet av Q2.

Med ambitionen att skapa tydligare finansiell transparens kring utvecklingen i partnerskapen med vår infektions-förebyggande teknologi kommer vi från och med Q1 2024 att dela upp och rapportera intäkterna i licens-partnerskap, exklusivitetspartnerskap och applikationsutvecklingspartnerskap. Vi kommer också att rapportera sårbehandlingsverksamheten och BIP-portföljen separat. BIP intäkterna för Q1 påverkades positivt av utfasningsförsäljningen och uppgick till 6,0 miljoner SEK (Q1 2023: 5,1 miljoner SEK). För sårbehandlingsverksamheten uppgick intäkterna för Q1 till 12,7 miljoner SEK (Q1 2023: 11,2 miljoner SEK).

Outlook – 2024 karaktäriserat av omställning

Även om de strategiska transformationsaktiviteterna är genomförda kommer 2024 att vara karaktäriserat av omställning och vara fortsatt påverkat av marknadsöverföringen avseende Foleys till BD och övrigt arbete med utlicensiering. Vår dialog med olika parter för att licensiera ut Bactiguards centrala venkatetrar och endotrakeal-tuber fortsätter men som tidigare kommunicerats förväntar vi oss att detta enbart kommer att ha begränsad påverkan under 2024. Inom dental pågår samtalen med ledande dentalorganisationer och intresset är fortsatt stort tack vare de kliniska evidens som stödjer effektiviteten av vår teknologi.

Med den licensfokuserade strategin och i takt med att vi expanderar vår infektionsförebyggande teknologi via partnerskap förväntas både intäkter och marginaler öka. Jag är fullt medveten om de utmaningar som Bactiguard tidigare haft. Vår högsta prioritet framöver är att på allvar ta vara på potentialen som presenteras inom de strategiska terapiområden som tillsammans har en marknadsstorlek på 80 miljarder USD och som vi har definierat som avgörande för vår infektionsförebyggande teknologi. Vi är redo att skala upp på ett kostnadseffektivt sätt och skapa lönsam och hållbar tillväxt för nya Bactiguard.

Christine Lind, vd

 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2024-04-25 kl 08.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrick Bach, CFO +46 761 295 911
Nina Nornholm, Head of Communications & Investor Relations +46 708 550 356

För att delta i audiocasten, använd denna länk:
bactiguard.com/sv/report/kv1-2024

För att enbart delta via telefonkonferens, registrera dig via länken ovan.
Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar i telefonkonferensen.