Bolagsstyrning

Bactiguard Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Till grund för styrningen av Bactiguard ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms emittentregelverk, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.